SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD RIJEKA

62.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 31. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Ako Grad osigurava pomoć u većem opsegu odnosno većem iznosu od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska, nadležno tijelo za socijalnu skrb za područje grada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo za socijalnu skrb) i Grad sklopit će ugovor kojim će urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb, na osnovu ugovora.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 13. ove Odluke (prehrana, pomoć i njega u kući i slično) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na osnovu ugovora.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada.

Strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada osiguravaju se prava iz socijalne skrbi utvrđena u članku 13. stavku 1. točki 1. podtočkama 1.1.,1.2. i 1.3. i točki 2. ove Odluke.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 13. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet,

d) uvjet korištenja doplatka za djecu,

e) uvjet tjelesnog oštećenja,

f) uvjet darivanja krvi.

1. Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ostvaruje jedno od ovih prava:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na osobnu invalidninu,pod uvjetom da je ta prava utvrdilo nadležno tijelo za socijalnu skrb, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

2. Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

- samac do 2.000,00 kuna,

- dvočlana obitelj do 2.900,00 kuna,

- tročlana obitelj do 3.900, 00 kuna,

- četveročlana obitelj do 5.000,00 kuna,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700,00 kuna.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom.

Iznos prihoda obitelji iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

3. Posebni uvjet

Članak 10.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

4. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

5. dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovoga članka izjednačeni su.

4. Uvjet tjelesnog oštećenja

Članak 11.

Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju, i to:

1slijepe i gluhe osobe,

2.osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,

3.osobe oboljele od multiple skleroze,

4.dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,

5.druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više.

5. Uvjet darivanja krvi

Članak 12.

Uvjet darivanja krvi ispunjavaju Korisnici koji su dobrovoljni darivatelji krvi, i to:

- muškarac sa 40 ili više darivanja,

- žena sa 25 ili više darivanja.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, i to:

1.1. pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine,

1.2. pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije,

1.3. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga,

2. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji,

3. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta,

4. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

5. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,

6. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola,

7. pravo na uslugu pomoći i njege u kući,

8. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,

9. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

10. pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača,

11. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 14.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Članak 15.

Najmoprimac iz članka 14. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz članka 14. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam ili

b) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Članak 16.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 14. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke u visini od 50% iznosa najamnine.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 17.

Najmoprimac iz članka 14. stavka 1. točke 3. ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

d) ako je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine iz članka 14. stavka 1. točke 3. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) osoba koja na temelju ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga.

Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije može ostvariti Korisnik iz članka 18. ove Odluke koji ispunjava socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije za korisnike iz članka 18. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Korisniku nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje sukladno odluci kojom se uređuje davanje nužnih smještaja na korištenje, pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog u stavku 2. ovoga članka, ako ispunjava uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se Korisnik za iznos pomoći oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije.

Način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se ugovorom koji Grad sklapa s trgovačkim društvom HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka.

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluge:

1. vode i odvodnje otpadnih voda - besplatno korištenje do 5 m3 vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu obitelji,

2. odvoza komunalnog otpada - besplatno korištenje usluge,

3. isporuke plina - besplatno korištenje do 6 m3 plina mjesečno po članu obitelji,

4. isporuke toplinske energije - 50% iznosa mjesečnih troškova centralnog grijanja u razdoblju isporučivanja toplinske energije za zagrijavanje prostora sukladno odluci kojom se uređuje opskrba toplinskom energijom.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti samo u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik ako:

1) koristi stambeni prostor veće površine od zadovoljavajuće stambene površine određene Zakonom,

2) stan ili dio stana daje u najam odnosno podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.

Odredba stavka 4. točke 1. ovoga članka ne odnosi se na Korisnika iz članka 14. stavka 1. točke 1. ove Odluke.

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1., 1.2. i 1.3. ove Odluke nema Korisnik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor te koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.

2. Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji

Članak 22.

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može ostvariti Korisnik ako ispunjava socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje i potpuno je nesposoban za rad sukladno Zakonu.

U obitelji se može odobriti korištenje usluge prehrane u Pučkoj kuhinji, u pravilu, za najviše četvero članova obitelji.

O broju korisnika usluge prehrane u Pučkoj kuhinji u pojedinom mjesecu odlučuje Odjel.

Članak 23.

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može se uskratiti Korisniku ako to pravo ne ostvaruje svakodnevno bez opravdanog razloga.

3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta

Članak 24.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet - dijete iz članka 10. stavka 1. točke 2. ove Odluke.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta Korisnik može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona.

Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

4. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 25.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, koje djeluje pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja), može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet - dijete iz članka 10. stavka 1. točke 2. ove Odluke.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi Korisnik može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu dojenčadi podnosi se, u pravilu, Savjetovalištu za prehranu dojenčadi po preporuci odabranog liječnika pedijatra i patronažne medicinske sestre Doma zdravlja.

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima

Članak 26.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje koje je ostvario Korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet - dijete iz članka 10. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke,

d) uvjet korištenja doplatka za djecu.

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

1) za Korisnika koji ostvaruje pravo na socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet, u 100% iznosu pune mjesečne cijene,

2) za Korisnika koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu u suglasju sa propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu, u visini iznosa mjesečne cijene koji utvrđuje Gradonačelnik.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka razumijeva se mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove »Dječji vrtić« Rijeka.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika organizirane u osnovnim školama, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje koje je ostvario Korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet - učenik osnovne škole iz članka 10. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke.

Punu mjesečnu cijenu troškova marende organizirane u osnovnim školama iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad.

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane (marende i ručka) učenika u produženom boravku, odnosno cjelodnevnom boravku organiziranom u osnovnim školama može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje koje je ostvario Korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet - učenik osnovne škole iz članka 10. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke.

Punu mjesečnu cijenu troškova prehrane u produženom, odnosno cjelodnevnom boravku u osnovnim školama iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad.

7. Pravo na uslugu pomoći i njege u kući

Članak 29.

Pravo na uslugu pomoći i njege u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog starosti, invaliditeta ili drugih težih trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava sljedeće uvjete:

1) ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet - pravo na osobnu invalidninu,

2) ako pomoć i njegu ne mogu pružiti ili osigurati roditelj, skrbnik, bračni drug, izvanbračni drug ili djeca,

3) ako pružanje usluge pomoći i njege u kući nije osigurala ugovorom o doživotnom uzdržavanju ili dosmrtnom uzdržavanju,

4) ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći i njege u kući može ostvariti i osoba koja ispunjava socijalni uvjet - pravo na doplatak za pomoć i njegu, u slučaju preporuke nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Za ostvarivanje prava na uslugu pomoći i njege u kući, gradski cenzus prihoda utvrđuje se u iznosu koji je za 10% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. ove Odluke.

Usluga pomoći i njege u kući, pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovoga članka, može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih težih promjena u zdravstvenom stanju ili teže tjelesne invalidnosti, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 30.

Pravo na uslugu pomoći i njege u kući može obuhvatiti:

- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),

- obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),

- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Članak 31.

Uslugu pomoći i njege u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza

Članak 32.

Pravo na mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama unutar područja Grada na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Autotrolej) može ostvariti samac i obitelj odnosno predstavnik obitelji, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje - ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu,

b) uvjet prihoda - ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na mjesečnu voznu kartu nema radno sposobna osoba, ako se uredno ne prijavljuje na Zavod za zapošljavanje.

Obitelj može ostvariti samo jednu mjesečnu voznu kartu (predstavnik obitelji).

Odredba stavka 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuje se na redovite učenike srednje škole i redovite studente koji to pravo ostvaruju sukladno članku 33. ove Odluke.

Članak 33.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama unutar područja Grada na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti redoviti učenik srednje škole i redoviti student ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda.

Pravo na mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama izvan područja Grada na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti redoviti učenik i redoviti student koji pohađa nastavu izvan Grada ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet - pravo na pomoć za uzdržavanje,

b) uvjet prihoda.

Članak 34.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) posebni uvjet,

b) uvjet tjelesnog oštećenja.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik koji je u radnom odnosu.

Članak 35.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar područja Grada na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti Korisnik koji ispunjava uvjet darivanja krvi.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik koji je u radnom odnosu.

Članak 36.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu, vrijedi:

- za učenike - do konca školske godine, odnosno do 31. kolovoza,

- za studente - do konca akademske godine, odnosno 30. rujna,

- za ostale korisnike - do konca kalendarske godine.

9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 37.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa na općem polju) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i osoba - poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, odnosno osoba iz stavka 2. ovoga članka, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili iz drugih izvora ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelj ili rodbina pokojnika, odnosno osoba iz stavka 2. ovoga članka oslobađa od plaćanja računa za te troškove.

10. Pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača

Članak 38.

U Psihijatrijsku bolnicu Lopača može se, na teret Grada, smjestiti socijalno ugrožena osoba - kronični psihijatrijski bolesnik i/ili gerijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Korisnik - samac iz stavka 1. ovoga članka, koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja.

Visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe iz stavka 2. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Pripadajući iznos sredstava za podmirenje troškova smještaja u smislu stavka 2. ovoga članka utvrđuje se ugovorom koji Korisnik sklapa sa Psihijatrijskom bolnicom Lopača.

11. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike

Članak 39.

Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike može ostvariti umirovljenik s prebivalištem na području Grada, pod uvjetom da mu mirovina ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna mjesečno. U mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka, umirovljenici se razvrstavaju kako slijedi:

- umirovljenici I. skupine - čija mirovina iznosi 1.000,00 kuna ili manje,

- umirovljenici II. skupine - čija mirovina iznosi od 1.000,01 kuna do 1. 400,00 kuna.

Visinu novčane pomoći po skupinama iz stavka 2. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Pomoć iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć doznačuje putem pošte ili banke.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 40.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 41.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 42.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, u pravilu do petnaestog dana u mjesecu, osim u slučaju iz članka 24., 25. i 37. ove Odluke.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Odjel može odlučiti da Korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 43.

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Članak 44.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava.

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 45.

Odjel će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način, istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 46.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 47.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 50/07, 3/09 i 48/09).

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/120

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-3

Rijeka, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr