SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD OPATIJA

43.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08 i 21/10) i članka 4. stavak 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 43/10), te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09- ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

Članak 2.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke podrazumijevaju se mjere koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu i to:

-mjere sprečavanja erozije tla vodom;

-mjere za sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem;

-mjere održavanja kanalskih mreža;

-mjere održavanja poljskih puteva.

Članak 3.

Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.

Članak 4.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su provoditi:

-vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta (dalje: vlasnici);

-vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 5.

U svrhu zaštite tla od erozije na poljoprivrednom zemljištu se poduzimaju slijedeće agrotehničke mjere:

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga;

- zabrana preoravanja livada i pašnjaka na strmim zemljištima radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjom kulturom;

- zabrana skidanja humusnog oraničnog sloja na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 6.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnje i to na način da spriječe obrastanje zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem.

Članak 7.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 8.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

Živice uz poljske putove ili međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta ili međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm. U cilju sprečavanja zasjenjenja susjednih parcela živica se mora obrezati na visinu koja ne prelazi 1 m.

Živice uz poljske putove ili međe moraju se uređivati na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.

Članak 9.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski odnosno šumski putevi.

Održavanje poljskih odnosno šumskih puteva od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju.

III. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

Članak 10.

Radi sprečavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni poduzimati slijedeće mjere:

-uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera najkasnije do 1. lipnja tekuće godine;

-ukloniti suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl. najkasnije 30 dana po završetku žetve, berbe i sl.;

-sprječavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem radi sprečavanja širenja požara na susjedno zemljište.

Članak 11.

Kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem, vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

-spaljivati korov i biljni otpad na sigurnoj udaljenosti od ruba šumskog zemljišta, te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošnji stabala, nasada na susjednim parcelama, kao i stupova i vodova dalekovoda;

-tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala;

-spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, posuda sa vodom i sl.);

-osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i zagasiti, to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda može napustiti to mjesto.

Članak 12.

Radi sprečavanja širenja požara na šumskom zemljištu vlasnici odnosno korisnici su dužni:

1.Suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja putova i međa odstraniti, a ostatke nakon sječe i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove ravnimjerno raspoređene po cijeloj površini,

2.Održavati i čistiti poljske i šumske putove u širini i opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz i vatrogasna vozila.

3.Protupožarne prosjeke sa elementima ceste čija je namjena sprečavanje širenja požara i prolaz vatrogasne tehnike do požara, održavati i čistiti u trasama i širini određenoj Planovima i mjerama zaštite od požara sukladno Zakonskim propisima.

Članak 13.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u vremenu od 01. lipnja do 31. listopada tekuće godine.

IV. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju poljoprivredni i šumarski inspektori, inspektori zaštite od požara, komunalni redari, te ovlaštene osobe iz JVP Opatija.

Članak 15.

Inspektori u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su:

-davati pisana i usmena upozorenja i zapovjedi;

-rješenjem zabraniti ili ograničiti određene radnje i postupke ili utvrditi određene obveze;

-pokretati prekršajne postupke i podnositi optužne prijedloge

-poduzimati i druge potrebne radnje u skladu s propisima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/18

Ur.broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 30. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr