SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD OPATIJA

42.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09 i 30/09- ispravak), članka 4. i 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/2012) i točke IV. I V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/2012), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O NAČINU RASPOREĐIVANJA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2012. godinu iznose ukupno 1.256.004 kn, a rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke krajnjem korisniku, OŠ R.K. Jeretov na sljedeći način:

PLAN RASHODA ZA 2012.

I MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
964.706 kn

1. Za opće troškove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396.869 kn

2. Za ostale troškove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567.837 kn

II TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE 93.552 kn

1. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg

i investicijskog održavanja93.552 kn

1.058.258 kn

III KAPITALNA ULAGANJA I TEKUĆA
I INVESTICIJSKA ODRŽAVANJA 197.746 kn

1. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.746 kn2

UKUPNO: 1.256.004 kn

Članak 2.

Planiranim sredstvima iz članka 1. ove Odluke (razvrstanim po namjenama i iznosima u priloženoj tabeli koja čini sastavni dio ove Odluke) raspolaže Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, koji raspoređuje sredstva korisniku na sljedeći način:

1.Za opće troškove - OŠ R.K.Jeretova Opatija mjesečno u visini 1/12 planiranog iznosa.

2.Za ostale troškove - za namjenske troškove na temelju pisanog zahtjeva (prema nastalom trošku) za isporučenu robu, radove i usluge za energiju (struja i nafta), zdravstvene preglede svih djelatnika, pedagošku dokumentaciju i osiguranje imovine.

3.Za troškove prijevoza učenika :

a)OŠ R.K.Jeretova Opatija na temelju pisanog zahtjeva (prema nastalom trošku), a prema ugovoru s linijskim prijevoznikom javnog prijevoza Autotrolejom

b)Odabranom prijevozniku za prijevoz učenika iz Vele Učke u školu OŠ V.Nazor, Lupoglav na temelju računa za izvršenu uslugu

c)Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka - Veprinac i Pobri -Veprinac, prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru

4.Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (na temelju pisanog zahtjeva, a prema Planu škole) za materijal za tekuća održavanja, hitne intervencije i usluge za investicijsko i tekuće održavanje koji obuhvaćaju izradu i montažu dijela krovišta na zgradi matične škole u Opatiji.

5.Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja - OŠ R.K.Jeretova Opatija) koji obuhvaćaju rekonstrukciju podova, odnosno potpunu izmjenu parketa školske sportske dvorane, na temelju pisanog zahtjeva uz koji se prilaže dokumentacija o provedenom postupku u skladu sa zakonom (Odluka o odabiru izvoditelja prema propisima o javnoj nabavi i ugovor o radovima) te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili na temelju ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospijeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu.
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Prema članku 12. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012., Grad Opatija je dužan nadzirati zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove decentraliziranih funkcija i krajnjih korisnika te zakonito, namjenski i svrhovito korištenje sredstava iz ove Uredbe. Osnovnoj školi »R.K.Jeretova« doznačit će se sredstva za rashode poslovanja na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarnim rashodima za protekli mjesec.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-01/12-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 30. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr