SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD OPATIJA

37.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11) i članka 29. Statuta Grada Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Opatije (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) utvrđuje da je dio pomorskog dobra uređen Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poljane i k.o. Veprinac (»Narodne novine« broj 44/98), pomorsko dobro koje će Grad Opatija i to kao ovlaštenik koncesije za posebnu upotrebu koristiti na z.č. 1785/4, 1787/2, 1796, k.o. Poljane i z.č. 1169/1 k.o. Veprinac, za proširenje šetnice uz plažu u Ičićima.

Članak 2.

Radovi iz članka 1. ove Odluke u suglasju su s odredbama Detaljnog plana uređenja središta naselja Ičići DPU 1(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/11), a izvest će se suglasno Idejnom projektu - građevinski projekt, broj projekta: 09-062/P-2 od rujna 2011. godine, izrađenom u tvrtki RIJEKA PROJEKT d.o.o. Rijeka, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Damir Šimunić, dipl.ing.građ., te lokacijskoj dozvoli za proširenje šetnice uz plažu u Ičićima Klasa: 350-05/11-03/112, Ur. broj: 2170/1-03-06/4-12-12 od 24. veljače 2012. godine.

Članak 3.

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Opatiju, a suglasno Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom Klasa: 342-01/11-01/26, Ur. broj: 2156/01-03-11-1 od 30. prosinca 2011. godine, te ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju.

Članak 4.

Davatelj koncesije utvrđuje da će ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti na vrijeme do 15. lipnja 2012. godine.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishodovati valjani akt temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 1. ove Odluke.

Članak 6.

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove Odluke ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koji je predmet koncesije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/17

Ur.broj: 2156/01-01/12-1

Opatija, 30. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr