SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
GRAD RIJEKA

41.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (»Narodne novine« broj 43/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. svibnja 2012. godine, donio je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Članak 1.

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2012. godine.

Članak 2.

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u poglavlju 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Članak 3.

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno društvo »Drenova«, (u daljnjem tekstu DVD »Drenova«), Dobrovoljno vatrogasno društvo »Sušak«- Rijeka (u daljnjem tekstu: DVD »Sušak«), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. Šumarije Rijeka, Pilotski klub »Krila Kvarnera« te Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD »Drenova« i DVD »Sušak« u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po pet vatrogasaca u vremenu od:

- 14,00 - 20,00 sati radnim danom i subotom

- 10,00 - 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD-i provode ophodnju rubnih (šumskih) područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeke - Zagreb i to:

- DVD »Drenova« ophodnju područja od mosta na Rječini između Pašca i Drenove te područja Katarine, Velog Vrha, Lubanja, Gornje i Donje Drenove, Kablara, Gornjeg Zameta, Srdoča;

- DVD »Sušak« ophodnju područja Kantride i Preluke, Škurinja, Pehlina, Podmurvica te Drage, Svetog Kuzma, Svilna i Pašca do mosta na Riječini;

- vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.

Divlje deponije (odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja grada Rijeke, tijekom požarne sezone nadzirati će Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 6.

Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenje požara, utvrđeni su u poglavljima 1.2. i 1.3. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara i spašavanje osoba te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u poglavljima 12. i 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Članak 7.

Pilotski klub »Krila Kvarnera« provodi motrenje cjelokupnog područja grada Rijeke na način da obavlja avioizviđanja područja u vrijeme i na način određen Planom avioizviđanja.

Članak 8.

DVD »Drenova«, DVD »Sušak« i Pilotski klub »Krila Kvarnera« održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke s dežurnom službom Odjela gradske uprave za komunalni sustav - Direkcijom za komunalno redarstvo, županijskim centrom 112, Policijom i drugim službama po potrebi.

Članak 9.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu.

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-04/34-74

Ur. broj: 2170/01-15-00-12-1

Rijeka, 16. svibnja 2012.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=781&mjesto=51000&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr