SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VRBNIK

16.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09 - Zakona o vodama i 49/11), članka 22.- 24. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/ 08) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Vrbnik i prijedloga Stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik, Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 19. sjednici koja je održana 6. ožujka 2012. donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude
za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik

Jedina pristigla ponuda koja ujedno zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje:

Zanatska dimnjačarska radnja
PAUN
vl. Mome Paunovski
Krk
J. J. Strossmayera 23

1. Koncesija se daje na rok do 31. 12. 2015. godine.

2. Godišnja vrijednost naknade za koncesiju iznosi 3.000,00 kn.

5. Koncesionar je dužan u obavljanju poslova iz koncesije pridržavati se zakona i podzakonskih propisa te svih odluka koje je u svezi s predmetnom djelatnošću donijela Općina Vrbnik.

6. Općina Vrbnik kao davatelj koncesije ima pravo vršiti kontrolu urednog obavljanja posla za koji su prikupljene ponude.

7. Koncesionar je dužan uredno obavljati preuzete poslove (Općini plaćati koncesijsku naknadu te se pridržavati svih obveza preuzetih Ugovorom o koncesiji).

8. Koncesionar je dužan organizirati obavljanje dimnjačarskih poslova u naseljima Općine Vrbnik.

Cijena i uvjeti plaćanja za pruženu uslugu

-prema cjeniku koji je sastavni dio natječajne dokumentacije - korigiran na niže na zahtjev povjerenstva

9. Općina Vrbnik zadržava pravo odobravanja izmjene cijena.

Narečene izmjene definirat će se Aneksom osnovnog Ugovora.

U roku 15 dana od dostave ove Odluke najpovoljniji ponuditelj obvezan je potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije.

Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja - jedina pristigla pouda koja je udovoljila svim uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Uputu o pravnom lijeku

Sukladno članku 38. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) i članka 145. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11) Žalba se izjavljuje u roku 5 dana od dana primitka ove Odluke Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Dostavlja se neposredno, poštom na adresu: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb kao ili elektroničkim putem (dkom@dkom.hr) ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovih uputa o pravnom lijeku smatrat će se nepravodobnom.

Rok mirovanja se ne primjenjuje budući da je pristigla samo jedna ponuda.

Klasa: 363-02/11-01/18

Ur. broj: 2142-07-01-12-7

Vrbnik, 7. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr