SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

20.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je članak 26. i 29.Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/ 07, 4/12) i članak 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

Izrada Detaljnog plana uređenja dijela naselja Ferenci (u daljnjem tekstu: Plan), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Općina Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

RAZLOG ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu DPU-a 25 je realizacija građevina Društvene namjene, unutar obuhvata Plana.

Tvrtka Modern line d.o.o. (vlasnik zemljišta) i osnivač Željko Nujić, Brnasi 12, 51216 Viškovo, sklopili su predugovor o kupnji građevinskog zemljišta u naselju Ferenci u Općini Viškovo, k.o. Marčelji (kč.3861/1 3861/2 i 3862/ 1-13) ukupne površine 7500 m2 od čega 4900 m2 zemljišta u građevinskom području naselja i 2510 m2 izvan granica građevinskog područja naselja. Na dijelu građevne čestice koji unutar građevinskog područja naselja Prostornim planom Općine Viškovo dozvoljena je izgradnja građevina Društvene namjene te u urbanističkom smislu nema zapreka za realizaciju projekta. Građevine društvene namjene površine veće od 400 m2, temeljem članka 26. Prostornog plana uređenja općine Viškovo mogu se realizi

rati samo posrednom provedbom - temeljem plana užeg područja.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe, u daljnjem tekstu »Ustanova«, će zbrinjavati do 150 korisnika. Ustanova bi u sklopu stalnog smještaja pružao usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju i njegu, radne aktivnosti, psihosocijalnu rehabilitaciju i korištenje slobodnog vremena. Ustanova će pružati i usluge Dnevnog boravka i patronažne službe: psihijatrijska pomoć, socijalizacija. razvijanje zdravih navika, radne aktivnosti, savjetovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju, psihološku podršku, usluge pratnje i prijevoza korisnika.

OBUHVAT IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat izrade Plana utvrđen je sukladno članku 78., st. 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) kartografskim prikazom u prilogu ove odluke u mjerilu 1:2000.

Područje obuhvata izrade Plana odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka. Površina obuhvata iznosi 1,00 ha površine.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Prostor obuhvata plana je u neizgrađenom području naselja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.

Cilj izrade detaljnog plana uređenja je priprema dokumenta prostornog uređenja kojima će se odrediti detaljna namjena površina i uvjeti gradnje na slobodnim površinama, režimi uređenja prostora te način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom kao i uvjeti za izgradnju građevina i uređaja iste.

Programska polazišta su sadržana u zahtjevima za gradnjom građevina društvene i mješovite namjene, uređenje prometnica unutar područja obuhvata.

Smjernice za izradu i donošenje Plana su u članku 29. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/ 07, 4/12), a sukladno članku 60. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora iz čl. 12. ove Odluke.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi Plana izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Posebna geodetska podloga koju će osigurati vlasnik zemljišta unutar obuhvata Plana iz vlastitih sredstava.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu prirode, Savska cesta 41/ 20, 10000 Zagreb

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva br. 10, 51000 Rijeka

- JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska br. 2, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodno gospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- K.D. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac br. 14, 51000 Rijeka

- K.D. »ČISTOĆA«, Dolac br. 14, 51000 Rijeka

- ENERGO d.o.o., Dolac br. 14, 51000 Rijeka

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Puza zaštitu i spašavanje, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

- NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, UPRAVA ZA GOSPODARENJEM VODAMA, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I REGIONALNOG GOSPODARSTVA, Babonićeva 121, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- URED DRŽAVNE UPRAVE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE - ODJEL ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Riva 10, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- nositelj izrade prostornog plana provodi prethodnu raspravu u tijeku izrade nacrta prijedloga prostornog plana.

- tijela i osobe koje sudjeluju u prethodnoj raspravi dužne su nositelju izrade svoja mišljenja, smjernice i preporuke dostaviti najkasnije petnaest dana od dana održavanja prethodne rasprave. Ako to ne učine, smatra se da je mišljenje dano, odnosno da nema smjernica niti preporuka.

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Odluke o provođenju Plana - 3. kvartal 2012. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.

Detaljni plan uređenja dijela naselja Ferenci donosi se za zemljište u vlasništvu tvrtke Modern Line d.o.o. iz Klane, Škalnica bb, zastupane po Zoranu Lukanović iz Kastva, Ćikovići br. 7. Vlasnik zemljišta će, slijedom odredbe članka 136., Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), u cijelosti financirati njegovu izradu, način financiranja odredit će se ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-14

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr