SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

17.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo
u 2012. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 44/11) u daljnjem tekstu: Program) članku 2. stavku 1. alineji 9. riječ »pakete« zamjenjuje se riječju »bonove«, a iza riječi »i« dodaju se riječi »poklon pakete za«.

U članku 3. brišu se riječi: »Malo sunce«. U istom članku dodaju se riječi: »brošure Nasilje u obitelji i Opojne droge«.

Članak 2.

U Programu mijenja se tabelarni dio koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01-01/04

Ur. broj: 2170-01-06/01-12-23

Viškovo, 10. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr