SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 17. Petak, 11. svibnja 2012.
GRAD CRES

14.

Na temelju članka 6. st. 5 i članka 42. st 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostoraa (»Narodne novine« broj 125/11) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 7. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Cresa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnoga prostora, međusobna prava i obveze Grada Cresa, kao zakupodavca i zakupnika poslovnoga prostora u vlasništvu Grada, te kupoprodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Cresa sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku.

Odredbe ove odluke odnose se i na poslovni prostor koji još uvijek nije upisan u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Grada Cresa, a na kojem Grad Cres ima pravo raspolaganja ili korištenja, te njime gospodari.

Pod kupoprodajom poslovnoga prostora iz članka 1. stavka 1. ove Odluke podrazumijeva se i prodaja suvlasničkog dijela na određenom poslovnom prostoru.

Predmetom kupoprodaje mogu biti i poslovni prostori koji u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara imaju svojstvo kulturnog dobra, pod uvjetima propisanim tim Zakonom.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnoga prostora ili dijela poslovnoga prostora koji koriste udruge - korisnici proračuna, odnosno druge pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost koja je od interesa za Grad Cres.

Članak 2.

Poslovnim prostorom smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Članak 3.

Pod sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnoga prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina.

Pod sadašnjim korisnikom smatra se korisnik poslovnoga prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojega se ne vodi postupak radi ispražnjena i predaje poslovnoga prostora, te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina.

Članak 4.

Poslovnim prostorom sukladno odredbama ove Odluke upravlja Gradonačelnik Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Članak 5.

U obavljanju poslova iz članka 4. ove Odluke, Gradonačelnik:

1. odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup,

2. odlučuje o namjeni poslovnog prostora,

3. odlučuje o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

4. odlučuje o zamjeni poslovnog prostora, ovisno od vrijednosti poslovnog prostora,

5. raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora i provodi postupak natječaja,

6. određuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor koji se daje na natječaj,

7. odobrava uređenje poslovnog prostora,

8. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor,

9. odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,

10. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

11. odobrava sklapanje novog ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora nakon isteka ugovora o zakupu, sukladno odredbama Zakona i ove Odluke,

12. odlučuje o kupoprodaji poslovnog prostora, ovisno od vrijednosti poslovnog prostora

13. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnoga prostora.

Članak 6.

Gradonačelnik, posebnim aktom, imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja, koje mu pomaže u postupku provođenja natječaja i donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

II. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. Uvjeti i postupak javnog natječaja

Članak 7.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj za zakup poslovnoga prostora objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Cresa, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka ugovora, ponuditi će se sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, ne dulje od 5 godina.

Ponuda iz stavka 3. ovog članka dostavit će se zakupniku pisanim putem.

Ako dosadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, raspisati će se natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora, u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 3. ovog članka.

Članak 8.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora zaključuje se na određeno vrijeme do pet godina.

Članak 9.

Natječaj za zakup poslovnog prostora sadrži:

1. lokaciju, namjenu i površinu poslovnoga prostora,

2. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

3. odredbu o tome da li se daje u zakup uređeni ili neuređeni poslovni prostor i da li ga je zakupnik dužan urediti i privesti namjeni o svom trošku,

4. početni iznos mjesečne zakupnine,

5. odredbu o obvezi uplate garantnog pologa (jamčevine) u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine koji iznos se ili vraća ili uračunava u iznos zakupnine kod natjecatelja čija je ponuda odabrana,

6. odredbu da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora prije sklapanja ugovora o zakupu dostaviti, kao osiguranje plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu, šest bjanko trasiranih i akceptiranih vlastitih mjenica sa klauzulom »bez protesta«, uz mjenično očitovanje, koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i troškove s osnova korištenja poslovnoga prostora najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa, te dvije (2) bianko zadužnice pojedinačno na visini polugodišnje zakupnine,

7. rok za podnošenje pisanih ponuda,

8. vrijeme u kojem se može pogledati poslovni prostor koji je predmet natječaja,

9. datum, mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,

10. obvezu natjecatelja da da izjavu da uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti zakupodavca) osim u slučajevima utvrđenim člankom 38. ove Odluke, kojim se uređuju kriteriji za naknadu uloženih sredstava u uređenje poslovnog prostora,

11. obvezu natjecatelja da da izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane ovom odlukom, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

12. naznaku da se neće razmatrati ponude natjecatelja fizičke osobe i pravne osobe koji na dan zaključenja natječaja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Gradu Cresu, kao niti ponuda natjecatelja pravne osobe čiji član uprave na dan zaključenja natječaja ima dospjela, a nepodmirena dugovanja prema Gradu Cresu,

13. obvezu natjecatelja da dostavi potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, te naznaku da se neće razmatrati ponude onih natjecatelja koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja,

14. odredbu o prvenstvenom pravu na zakup poslovnoga prostora osoba iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/04), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,

15. obvezu natjecatelja da dostavi sljedeće:

- osnovne podatke o natjecatelju (ime i prezime, prebivalište i državljanstvo za fizičke osobe, podatke o upisu u upisnik odgovarajućeg registra za pravne osobe)

- iznos ponuđene mjesečne zakupnine

- dokaz o uplati jamčevine (točka 5.)

- izjava da prihvaća opće uvjete zakupa (točka 11.)

- izjavu da poslovni prostor uzima u viđenom stanju (članak 10.)

- uvjerenje - potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Cresu (točka 12.)

- uvjerenje - potvrdu Porezne uprave (točka 13.)

- dokaz o statusu natjecatelja koji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja temeljem čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04)

16. odredbu da se najpovoljnijim natjecateljem smatra onaj natjecatelj koji je ponudio najvišu zakupninu,

17. odredbu da je najpovoljniji natjecatelj dužan, u roku koji utvrdi Gradonačelnik, preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu, jer da će se u protivnom smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu,

18. odredbu da najpovoljniji natjecatelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku ne sklopi ugovor o zakupu,

19. odredbu da Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg natjecatelja i poništi natječaj bez obrazloženja,

20. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11), a na trošak zakupnika.

Članak 10.

Prije raspisivanja javnog natječaja, nadležno upravno tijelo zapisnikom utvrđuje opće stanje i opremljenost prostora.

Zapisnikom iz stavka 1. utvrđuje se opće stanje prostora (stanje podova, zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije, postojanje sanitarnog čvora, vodovodnih i elektro- instalacija).

Članak 11.

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Cresa.

Rok za podnošenje pisanih ponuda utvrđuje se odlukom Gradonačelnika, a ne može biti kraći od 8 dana od dana objavljene obavijesti u dnevnom tisku.

Članak 12.

Javno otvaranje ponuda obavlja Povjerenstvo za provođenje natječaja iz čl. 6. ove Odluke, najkasnije osam dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Predstavnici natjecatelja ili njihovi punomoćnici, mogu nazočiti otvaranju ponuda.

Članak 13.

Natjecatelj koji odustaje od natječaja, obavezan je povući svoju ponudu do početka otvaranja ponuda, u protivnom, ako se njegova ponuda utvrdi najpovoljnijom, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 14.

Prije otvaranja ponuda predsjednik Povjerenstva upoznaje nazočne predstavnike natjecatelja s odredbama ove Odluke, te Odluke Gradonačelnika o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Povjerenstvo najprije utvrđuje koje su ponude zakašnjele, te nisu predmet natječaja.

Nakon prethodnog postupka, Povjerenstvo pristupa otvaranju pravodobno pristiglih ponuda redoslijedom primitka ponuda. Ako je više ponuda primljeno istovremeno, redoslijed između njih utvrđuje se abecednim redom prvog slova prezimena fizičke osobe odnosno tvrtke pravne osobe.

Članak 15.

O postupku otvaranja ponuda, Povjerenstvo vodi zapisnik u koji se naročito unose sljedeći podaci: mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, ime i prezime članova Povjerenstva, imena i prezimena nazočnih predstavnika natjecatelja, broj primljenih ponuda, broj zakašnjelih ponuda i popis natjecatelja čije su ponude zakašnjele, obavijest o povlačenju ponuda, popis natjecatelja čije se ponude razmatraju i ponuđeni iznos zakupnine te primjedbe natjecatelja.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi Povjerenstva, zapisničar te prisutni natjecatelji.

Članak 16.

Nakon provedbe postupka javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo u roku od 8 dana od javnog otvaranja ponuda, obavlja pregled prispjelih ponuda, utvrđuje koji natjecatelji ispunjavaju uvjete iz natječaja te sastavlja zapisnik o pregledu ponuda.

Članak 17.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik sukladno Zakonu.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom zakupninom.

U slučaju da su dva i više natjecatelja ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se izvlačenjem, u prisutnosti natjecatelja koji su ponudili jednak iznos mjesečne zakupnine.

Članak 18.

Gradonačelnik zadržava pravo da tijekom natječajnog postupka i nakon provedenog natječajnog postupka ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i poništi natječaj bez obrazloženja.

Članak 19.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim natjecateljima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim natjecateljima, navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Članak 20.

Osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/04), koje su sudjelovale i udovoljile uvjetima natječaja dužne su se u roku od 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Članak 21.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude i izjašnjenja osoba iz članka 20. ove Odluke, Gradonačelnik donosi odluku o tome s kojim natjecateljem će se zaključiti ugovor o zakupu.

Članak 22.

Jamčevina se utvrđuje u visini jednomjesečne početne zakupnine.

Jamčevina koju je uplatio natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim natjecateljima se vraća u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, bez prava na kamate.

Ukoliko natjecatelj izabran za zaključenje ugovora odustane od zaključenja ugovora ili ako prilikom zaključenja ugovora na pruži instrumente osiguranja propisane natječajem, gubi pravo na povrat jamčevine.

2. Ugovor o zakupu

Članak 23.

Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor u ime zakupodavca potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju Gradonačelnik ovlasti.

Članak 24.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

1. broj i datum odluke o izboru zakupnika,

2. ugovorne strane,

3. podatke o poslovnom prostoru,

4. rok predaje poslovnog prostora zakupniku,

5. rok do kojeg je zakupnik dužan početi obavljati djelatnost,

6. djelatnost koju će zakupnik obavljati u poslovnom prostoru,

7. odredbe o obvezi održavanja poslovnog prostora,

8. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, visinu naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

9. odredbe o obvezi zakupnika da plaća komunalnu naknadu i druge poreze i naknade vezane uz korištenje poslovnog prostora,

10. odredbe o vremenu na koji je ugovor zaključen,

11. odredbe o obvezi zakupnika da u ugovorenom roku uredi poslovni prostor prema uvjetima iz natječaja,

12. odredbu o obvezi zakupnika da poslovni prostor uredi i privede ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga ( bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca) osim u slučajevima utvrđenim odredbama ove Odluke, kojim se uređuju kriteriji za naknadu uloženih sredstava u uređenje poslovnog prostora,

13. odredbe o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom, osim na temelju izričitog odobrenja Gradonačelnika,

14. iznos zakupnine, način i rok plaćanja, te instrumente osiguranja plaćanja i uvjete njihovog korištenja,

15. odredbu kojom zakupnik izričito pristaje na povećanje zakupnine koje će uslijediti tijekom trajanja zakupa prema odluci Gradonačelnika, kao i da je zakupnik suglasan da se za povećanje zakupnine neće sačinjavati dodatak ugovora o zakupu,

16. odredbe o prestanku ugovora,

17. mjesto i datum zaključenja ugovora te potpis ugovornih strana,

18. odredbu da se sastavnim dijelom ugovora smatra zapisnik o primopredaji prostora koji se potpisuju sa zakupnikom prilikom primopredaje poslovnog prostora,

19. odredbu da se ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Članak 25.

Odabrani zakupnik dužan je potpisati ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ukoliko odabrani zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora.

Smatra se da je odabrani zakupnik odustao od zaključenja ugovora ukoliko do vremena za potpis ugovora ne pruži sredstvo osiguranja, na koje se obvezao svojom ponudom.

Zakupnik snosi troškove ovjere ugovora, ishođenja i ovjere instrumenata osiguranja.

Članak 26.

Ukoliko zakupnik u ugovorenom roku, sukladno članku 24. točci 5. ove Odluke, ne započne s obavljanjem djelatnosti, ugovor o zakupu će se raskinuti i natječaj poništiti.

3. Namjena poslovnoga prostora

Članak 27.

Namjenu poslovnoga prostora određuje Gradonačelnik, prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup.

Gradonačelnik određuje namjenu poslovnoga prostora u skladu s prostornom dokumentacijom, odnosno na način da osigura valorizaciju svakog pojedinog prostora, pojedine ulice ili Grada kao cjeline, te da oni budu u funkciji obogaćivanja ponude i zadovoljavanja potreba stanovništva.

Članak 28.

Gradonačelnik može odobriti postojećem zakupniku promjenu namjene poslovnoga prostora, ukoliko ocjeni da bi nova namjena osigurala elemente iz članka 27. stavka 2. ove Odluke.

Promjena namjene poslovnoga prostora može se odobriti postojećem zakupniku pod sljedećim uvjetima:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine za novu djelatnost prema odluci Gradonačelnika.

Članak 29.

Gradonačelnik može postojećem zakupniku odobriti proširenje namjene u poslovnom prostoru, ukoliko je to u funkciji odredbe članka 27. stavka 2. ove Odluke, pod uvjetom:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za proširenje djelatnosti

2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja je utvrđena odlukom Gradonačelnika kao početna zakupnina za ovu djelatnost. Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

4. Visina zakupnine

Članak 30.

Početna zakupnina za poslovni prostor određuje se po kvadratnom metru korisne površine poslovnoga prostora, zavisno od položaja poslovnog prostora, vrsti djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, veličini poslovnoga prostora i prosječnim tržnim cijenama zakupa za takvu vrstu poslovnoga prostora.

Članak 31.

Korisnu površinu čini prostor koji se dobije mjerenjem između zidova prostorija poslovnog prostora.

U korisnu površinu ulaze i otvorene površine u punoj kvadratnoj površini ukoliko nisu javne površine, za koje se visina zakupnine obračunava 50 % od cijene zatvorenog poslovnoga prostora.

Članak 32.

Visina zakupnine za poslovni prostor koji koristi sadašnji zakupnik kojem ističe ugovor o zakupu utvrđuje se sukladno čl. 30. ove Odluke.

Ako je iznos ugovorene zakupnine bio viši od iznosa zakupnine utvrđenog sukladno članku čl. 30., ove Odluke, iznos zakupnine utvrđuje se u visini ugovorene zakupnine.

Visina zakupnine za poslovni prostor za koji sadašnji zakupnik nije prihvatio ponuđenu zakupninu u smislu članka 7. ove Odluke, utvrđuje se u postupku javnog natječaja, na način da početni iznos zakupnine ne može biti niži od zakupnine sukladno članku 30. ove Odluke.

Članak 33.

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu zakupninu, mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu.

5. Prava i obveze ugovornih strana

Članak 34.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Zakupnik smije privremeno prestati s obavljanjem djelatnosti u poslovnom prostoru u slučaju godišnjeg odmora, uređenja prostora koje je prethodno odobrio zakupodavac i ostalim opravdanim slučajevima.

Ugovor o zakupu raskinut će se ako zakupnik podmiruje zakupninu, a prestane sa obavljanjem djelatnosti, osim u slučaju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 35.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnoga prostora, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Zakupnik je dužan provoditi sve mjere zaštite od požara propisane Zakonom, kojim se uređuje zaštita od požara, te drugim propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Članak 36.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u visini koja se utvrđuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrada, odnosno u visini koju odredi Gradonačelnik za zgrade koje su u vlasništvu Grada u cijelosti.

Članak 37.

Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled poslovnoga prostora.

Članak 38.

Zakupniku poslovnoga prostora može se odobriti naknada sredstava uloženih u uređenje poslovnoga prostora ako je preuzeo poslovni prostor koji nije prikladan za obavljanje ugovorene djelatnosti ili za vrijeme trajanja ugovora o zakupu nastane potreba nužnih radova.

Naknada sredstava može se odobriti za sljedeće radove:

- vodoinstalaterske radove (izrada priključaka),

- elektroinstalaterske radove (izrada glavnog voda s razvodnom pločom),

- zahvati u konstrukciji,

- sanaciju fizike zgrade,

- krovopokrivačke radove,

- radove na fasadi,

- stolarske i bravarske radove na fasadi.

Za navedene radove iz stavka 2. ovog članka, zakupnik poslovnoga prostora mora ishodovati suglasnost Gradonačelnika.

Zakupnik poslovnoga prostora može započeti s radovima iz stavka 2. ovog članka nakon što Gradonačelnik prihvati i ovjeri troškovnik. Odobrena sredstva vraćaju se zakupniku temeljem zapisnika kojim je konstatirano da su radovi stvarno i izvedeni u ugovorenom opsegu, uz obvezu dostave izvornih računa i dokaza o plaćanju istih.

Gradonačelnik donosi posebnu odluku o visini i načinu povrata uloženih sredstava.

U slučaju izvođenja radova iz stavka 2. ovog članka, zakupnik će se osloboditi obveze plaćanja zakupnine za vrijeme ugovoreno za izvođenje radova, ali ne duže od 3 mjeseca.

Članak 39.

Gradonačelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

1. Bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, posvojenicima i pastorcima zakupnika i roditelju, ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave obavljati obrt za ugovorenu djelatnost.

2. Bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, posvojenicima i pastorcima zakupnika, ako zakupnik ostvari pravo na mirovinu, pod uvjetom da dostave pravomoćno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o mirovini, te da nastave obavljanje obrta za ugovorenu djelatnost.

3. Pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje Trgovačkog suda).

4. Fizičkim osobama, na temelju ugovora o ortakluku.

Članak 40.

Zakupnik može, na temelju izričitog odobrenja Gradonačelnika, dati u podzakup najviše 10 % površine poslovnoga prostora, uz povećanje zakupnine ukoliko dođe do dopune djelatnosti.

6. Prestanak zakupa

Članak 41.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora prestaje na način propisan zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 42.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnoga prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako:

- i poslije pisane opomene zakupodavca, u roku od 15 dana od dana priopćenja opomene, zakupnik ne koristi poslovni prostor, koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

- i poslije pisane opomene zakupodavca, u roku od 15 dana od dana priopćenja opomene, zakupnik ne plati dospjelu zakupninu ili troškove s osnova korištenja poslovnoga prostora za tri uzastopna mjeseca,

- bez odobrenja zakupodavca obavlja preinake poslovnog prostora,

- izda dio ili cijeli poslovni prostor drugome u podzakup protivno ugovoru o zakupu,

- tijekom trajanja zakupa ne omogući zakupodavcu nesmetano izvođenje radova na održavanju poslovnoga prostora ili zajedničkih dijelova građevine, ako se isti nalaze u poslovnom prostoru,

- u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu.

III. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA CRESA

Članak 43.

Poslovni prostor u vlasništvu Grada Cresa može se prodati sadašnjem zakupniku iz članka 3. ove Odluke, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Cresu, pod uvjetima i u skladu s odlukom nadležnih tijela i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje i koji će se javno objaviti.

Poslovni prostor u vlasništvu Grada Cresa može se prodati sadašnjem korisniku iz članka 3. ove Odluke, pod uvjetima i u skladu s ovom odlukama i to na temelju popisa

poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti.

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog Gradonačelnika, utvrđuje Gradsko vijeće Grada Cresa.

Članak 44.

Pravo na kupnju poslovnoga prostora, može ostvariti i zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Gradom Cresom u trajanju kraćem od pet godina, ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Gradu Cresu, a koji je:

- prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom Cresom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili

- prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom Cresom i Republikom Hrvatskom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili

- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika, ili

- morao napustiti poslovni prostor koji je koristio zbog povrata toga prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina.

Članak 45.

Poslovni prostor u vlasništvu Grada Cresa može se prodati sadašnjem korisniku toga prostora koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost.

Poslovni prostor se može prodati samo ukoliko je sadašnji korisnik poslovnoga prostora za cijeli period korištenja toga prostora plaćao vlasniku poslovnoga prostora naknadu za korištenje i sve troškove koji proizlaze iz korištenja toga prostora.

Sadašnjem korisniku poslovnoga prostora koji nije djelomično ili u cijelosti plaćao vlasniku naknadu za korištenje poslovnoga prostora kao ni troškove korištenja, poslovni prostor se može prodati pod uvjetom da tu naknadu i troškove korištenja u cijelosti, uključujući i zakonske zatezne kamate, podmiri prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Članak 46.

Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnoga prostora koji je isti dao u podzakup bez izričite suglasnosti Gradonačelnika ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnoga prostora drugoj osobi.

Članak 47.

Poslovni prostor prodaje se po tržišnoj cijeni.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku, tržišna cijena umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika, koja su bila od utjecaja na visinu tržišne vrijednosti poslovnoga prostora, s time da se visina ulaganja zakupnika, odnosno korisnika priznaje najviše do 30% tržišne vrijednosti poslovnoga prostora.

Sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku, se neće priznati ulaganja u preinake poslovnoga prostora učinjene bez suglasnosti zakupodavca, osim nužnih troškova, kao ni ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine.

Tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika, utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke, s liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po odabiru Grada Cresa.

Članak 48.

Plaćanje cijene poslovnoga prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom, prema izboru kupca.

Kada se plaćanje cijene poslovnoga prostora isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Kod kupnje poslovnoga prostora uz obročnu otplatu ukupan rok otplate ne može biti duži od 20 godina od dana sklapanja ugovora.

Kod kupnje poslovnoga prostora uz obročnu otplatu ne primjenjuje se odredba članka 47. stavka 2. ove Odluke.

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje.

Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnoga prostora uz obročnu otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz EUR i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem glavnice i ugovorene kamate, kupac je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.

Ugovor će se smatrati raskinutim u slučaju neplaćanja 3 uzastopna obroka.

Članak 49.

Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Cresa, podnosi se u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje.

Podnositelji zahtjeva dužni su uz zahtjev podnijeti dokaze kojima dokazuju svoje pravo kupnje poslovnog prostora sukladno odredbama ove Odluke.

Zahtjev za kupnju obvezno sadrži:

- ime i prezime odnosno naziv zakupnika/korisnika, mjesto prebivališta odnosno sjedišta i osobni identifikacijski broj (OIB),

- redni broj (oznaka) poslovnog prostora, prema popisu poslovnih prostora, za koji se daje zahtjev za kupnju,

- izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene: odjednom ili u mjesečnim obrocima,

- potvrdu o podmirenju svih dospjelih obveza prema Gradu Cresu,

- javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika/korisnika o podmirenju svih dospjelih obveza prema državnom proračunu, Primorsko-goranskoj županiji, zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza,

- javnobilježnički ovjerenu izjavu zakupnika da predmetni poslovni prostor nije dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.

Podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev nepotpun, pozvat će se pismenim putem da dopuni zahtjev

Članak 50.

Ugovor o kupoprodaji obavezno sadržava:

- izjavu kupca kojom dopušta radi osiguranja dugovanog iznosa u korist Grada Cresa, upis založnoga prava radi osiguranja dugovanog iznosa u zemljišnoj knjizi na suvlasničkom dijelu poslovnog prostora koji je predmet kupoprodaje obročnom otplatom,

- odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora neće prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni poslovni prostor te da dopušta

zabilježbu zabrane otuđenja u zemljišnoj knjizi. Ovaj rok zabrane otuđenja odnosi se i na sklopljene ugovore o kupoprodaji s rokom obročne otplate kraćim od 10 godina,

- odredbu kojom Grad Cres, u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora, pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,

- zabilježbu zabrane otuđenja suvlasničkog dijela poslovnoga prostora za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji te zabilježbu prava nazadkupnje, u korist Grada Cresa.

Članak 51.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Grad Cres primjerak ugovora o kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnoga prostora dostavlja nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 52.

Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora donosi Gradonačelnik ili Gradsko vijeće ovisno o vrijednosti poslovnoga prostora.

Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Gradu Cresu, tvrtkama s udjelima u vlasništvu Grada, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Članak 53.

Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnoga prostora iz članka 52. ove Odluke, Gradonačelnik i kupac sklopit će u roku od 90 dana od dana donošenja odluke, ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Prihod od upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Cresa (kupoprodajna cijena, zakupnina i dr.) prihod je proračuna Grada Cresa.

Članak 55.

Prema odredbama ove Odluke Grad može davati u zakup poslovne prostore koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada Cresa za koje se vode postupci na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tih postupaka.

Članak 56.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 17/1997 i 7/1999).

Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-1/26

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 7. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr