SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 16. Subota, 5. svibnja 2012.
OPĆINA MATULJI

13.

Na temelju članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Matulja

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« broj 02/05) (u daljnjem tekstu Izmjene i dopune Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općina Matulji, a odgovorna osoba za praćenje izrade Izmjena i dopuna Plana je načelnik Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana je:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i

- Prostorni plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11) - članci 292. i 303.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se radi unapređenja stanja u prostoru i usklađenja s promjenama u gospodarskom, prometnom i društvenom razvitku i planerskom i zakonodavnom okviru, a koje su nastupile od donošenja Urbanističkog plana uređenja Matulja (u daljnjem tekstu osnovni plan).

Razlozi za izradu Izmjene i dopune Plana su:

- usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/08 i 46/11), donesenim nakon UPU-a Matulji,

- usklađenje s izmjenama u zakonskoj regulativi,

- potreba detaljnije razrade površina za koje je osnovnim planom utvrđena obveza izrade DPU-a odnosno smjernice za izradu tih planova, a koje temeljem izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije više dozvoljeno donositi,

- usklađenje s izmijenjenim elementima državnih cesta (planirani čvor Trinajstići na autocesti Rijeka-Rupa, planirani puni profil autoceste Matulji - Rogovići, planirani čvor Kuk - južno uho),

- poteškoće u provedbi plana obzirom na osnovnim planom definiranu mrežu nerazvrstanih cesta i njihovu kategorizaciju,

- analizom Plana utvrđeno je postojanje određenih elemenata koji imaju utjecaja na provedbu Plana glede zacrtanog gospodarskog razvitka, i optimalnog korištenja prostora.

OBUHVAT IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

Postojećim, osnovnim planom obuhvaćena je površina od 394 ha. Prostorni plan Uređenja Općine Matulji u sklopu te površine definirao je građevinska područja naselja Matulji (NA101, NA102, NA103) i Mihotići (NA111, NA112), građevinska područja poslovnih zona K1 i K2 (radne zone R1 i R2), građevinsko područje rekreacijskog centra R21 i građevinsko područje sportsko rekreacijskog centra R12.

Izmjenom i dopunom Plana obuhvaća se veći dio prostora u obuhvatu osnovnog plana - sva građevinska područja naselja, a izuzimaju se iz obuhvata površine određene Prostornim planom uređenja Općine Matulji kao zone izdvojene namjene, i to:

- poslovna zona K1

- poslovna zona K2, izuzev dijela potrebnog za organizaciju čvora »Trinajstići« sa spojnom cestom

- sportsko-rekreacijska zona R12

- rekreacijska zona R21

Granica obuhvata plana se po obodu usklađuje s granicom obuhvata određenom u Prostornim planom uređenja Općine Matulji, granicama građevnih čestica.

Enklave negrađevinskog područja u sklopu obuhvata osnovnog plana zadržavaju se zbog mogućnosti planiranja prometne i komunalne infrastrukture.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

Naselje Matulji centralno je naselje Općine Matulji, čiji centralitet zahtijeva razvoj novih gospodarskih i društvenih sadržaja sukladno naraslim potrebama uvjetovanim porastom broja stanovnika.

Praćenjem stanja u prostoru, nakon donošenja Prostornog plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/08 i 46/11), uočena je potreba za izmjenom određenih planskih rješenja kako bi se stvorili potrebni preduvjeti za gospodarski razvitak i optimalno korištenje prostora prilagođeno stvarnim potrebama.

Dio prostora u obuhvatu plan nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

U izradi Izmjene i dopune Plana određuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:

- temeljem izrađene projektne dokumentacije za autocestovni čvor »Trinajstići« s pristupnom cestom, izvršiti korekcije u prometnoj mreži i vezane korekcije u namjeni površina i lokalnoj prometnoj mreži,

- temeljem izrađene projektne dokumentacije za izgradnju punog profila autoceste Matulji - Rogovići, izvršiti potrebne izmjene koridora autoceste i uskladiti namjenu površina i lokalnu prometnu mrežu (cestovni i pješački prolazi i prijelazi),

- ugraditi u Izmjenu i dopunu Plana projekt za izdanu lokacijsku dozvolu autocestovnog čvora Kuk - južno uho, s novom trasom državne ceste D8 i rotorom,

- izvršiti analizu pojedinih elemenata ostale prometne mreže: definiranje mogućnosti i potrebe rekonstrukcije pojedinih postojećih nerazvrstanih cesta; dopuna mreže nerazvrstanih cesta; mogućnost poboljšanja pojedinih križanja uređenjem rotora, izmjena kategorizacije - ranga pojedinih cesta, usklađenje i dopuna odredbi za provođenje u segmentu cestovnog prometa,

- izvršiti korekcije odnosno usklađenja s pojedinim izrađenim idejnim rješenjima/projektima,

- izvršiti usklađenje prometnog rješenja u zahvatu DPU 7 Puhari, odnosno sabirne ceste na granici s Gradom Opatija,

- procijeniti mogućnost izmjena u namjeni površina u skladu s prihvaćenim primjedbama prilikom donošenja Prostornog plana uređenja Općine Matulji,

- detaljno razraditi namjenu površina u sklopu zona osnovnim planom određenih s obvezom izrade detaljnog plana uređenja (neizrađenih), a posebno poslovno centralne i poslovno turističke namjene (DPU4 i DPU5), te odrediti sve elemente potrebne za neposrednu provedbu UPU-a na tim područjima (prometnice, infrastruktura, uvjeti gradnje),

- u sklopu zone poslovno turističke namjene analizirati mogućnost planiranja stambene namjene, odnosno zamjenskih gradilišta za objekte koje će trebati ukloniti zbog gradnje punog profila autoceste Matulji - Rogovići,

- izvršiti promjenu namjene zone autobusnog kolodvora - terminala, koji je temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Matulji organiziran i izveden u Permanima,

- dio poslovne zone K2 koji se uključuje u obuhvat Izmjene i dopune Plana zbog planiranog čvora »Trinajstići« izuzeti iz obuhvata postojećeg Detaljnog plana uređenja radne zone R2, a na tom prostoru na preostalim površinama predvidjeti mogućnost organizacije poslovne namjene uz neposrednu provedbu urbanističkog plana uređenja,

- uskladiti odredbe za provođenje Izmjene i dopune plana s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

- korištenjem kartografskog prikaza br. 4.10. »Građevinska područja - Matulji, Mihelići« iz Prostornog plana uređenja Općine Matulji i nove katastarske izmjere, procijeniti mogućnost usklađenja granica pojedinih namjena sa stvarnim stanjem odnosno granicama katastarskih čestica,

- analizirati postojeće detaljne planove uređenja u obuhvatu Izmjene i dopune Plana (DPU 7 Puhari i DPU centra Matulja), Izmjenom i dopunom Plana omogućiti realizaciju pojedinih elemenata prometne mreže i komunalne infrastrukture neposrednom provedbom urbanističkog plana uređenja, odnosno izvršiti korekciju (smanjenje) obuhvata detaljnog plana uređenja u slučaju izmjena u namjeni površina (autobusni kolodvor),

- definirati plinoopskrbu u obuhvatu Izmjene i dopune plana (osnovnim planom nije planirana plinoopskrba),

- definirati korekcije u ostaloj infrastrukturnoj mreži temeljem izmijenjenih elemenata plana, potreba i/ili programa.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana ne planira se izrada posebnih stručnih podloga, nego će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora, posebno elementi postojećeg - osnovnog plana i Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Kod izrade izmjene i dopune Plana koristit će se i:

- idejni projekt čvora Trinajstići sa spojnim cestama

- raspoloživa dokumentacija autoceste Matulji Rogovići - sa cestovnim i pješačkim prolazima i prijelazima

- dogradnja raskrižja državne ceste D-3 (Matulji-tunel Učka) s državnom cestom D8 i rekonstrukcija raskrižja (Kuk) državne ceste D8 s državnom cestom D 66

- rekonstrukcija državne ceste D8 - dionica 002 Jušići- Matulji, broj projekta CR-IV-09-IP od kolovoza 2010. godine

- idejna rješenja - projekti pojedinih nerazvrstanih cesta, izrađeni temeljem osnovnog plana

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja u sklopu Izmjene i dopune Plana, posebno prometne i komunalne infrastrukture, izrađuje stručni izrađivač Izmjene i dopune Plana, a temeljem elemenata iz zahtjeva na plan nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, temeljem članka 79. Zakona o prostonom uređenju i gradnji.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, kartografski prikazi Plana izrađivat će se na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) u mjerilu 1:5000, odnosno na podlozi osnovnog plana.

Za potrebe detaljnije analize i razrade plana kao radne, pomoćne podloge koristiti će se:

- digitalna ortofoto karta (DOF 2 i DOF 5 iz 2010. godine)

- nova katastarska izmjera - u postupku verificiranja

- skenirana (rasterska) topografska karta u mjerilu 1:1000

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 10.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana, zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz područja njihovog djelokruga, zatražit će se od slijedećih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima:

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVO KULTURE RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija,

- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

- JAVNO PODUZEĆE KOMUNALAC d.o.o. Stubište Lipovica 2, 51410 Opatija

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o., N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb,

- BINA ISTRA d.d., Savska cesta 106, 10000 Zagreb,

- AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d., Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb,

- HŽ Infrastruktura d.o.o, Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

- ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima sudjeluju u postupku izrade Izmjene i dopune Plana sukladno zakonskim odredbama.

ROKOVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene i dopune Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjene i dopune Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada nacrta prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od 90 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, odnosno potpisa Ugovora o izradi plana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjene i dopune Plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana od prihvaćanja nacrta prijedloga plana,

- početak javne rasprave - 10 dana od utvrđenog prijedloga Izmjene i dopune Plana,

- javna rasprava - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- pribavljanje mišljenja o usklađenosti nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana sa zahtjevima tijela i osoba određenih posebnim propisima prema članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- izrada konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- pribavljanje mišljenja i suglasnosti na konačni prijedlog Izmjene i dopune Plana temeljem čl. 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku 45 dana,

- donošenje Izmjene i dopune Plana - najviše 180 dana po završetku javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 13.

Izrada Izmjene i dopune Plana financirat će se iz proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nositelj izrade Izmjene i dopune plana dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima koji su navedeni u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Plana.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju će se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna Plana poštivati uvjete koje za sadržaj Izmjene i dopune urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak odluke dostavlja se Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, Zagreb, najkasnije u roku od 15 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/12

Ur. broj: 2156-04-12-10

Matulji, 26. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=779&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr