SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 15. Ponedjeljak, 30. travnja 2012.
GRAD RIJEKA

39.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04 i 44/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom osnivaju kulturna vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijeća) za:

- glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,

- dramsku umjetnost, ples i pokret,

- audiovizualnu djelatnost,

- knjigu i nakladništvo,

- muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost,

- nove medijske kulture,

- zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 2.

Vijeća iz članka 1. ove Odluke osnivaju se za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi:

- predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke,

- ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost,

- sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje.

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel) pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovo financiranje, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu.

Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge.

Članak 3.

Vijeća imaju predsjednika, potpredsjednika i tri (3) člana.

Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima kao i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i službenici Odjela zaduženi za područje rada Vijeća.

Članak 4.

Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće Odjel pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave.

U slučaju nedovoljnog broja odgovarajućih prijedloga u smislu stavka 1. ovoga članka, pisani i obrazloženi prijedlog osoba za imenovanje članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave podnijet će Odjel.

Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.

Na temelju prispjelih prijedloga kao i prijedloga Odjela, Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) predlaže imenovanje članova Vijeća Gradskome vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 5.

Predsjednika, potpredsjednika i članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće na vrijeme od četiri (4) godine.

Gradsko vijeće može razriješiti osobe iz stavka 1. ovoga članka i prije isteka vremena na koje su imenovane u sljedećim slučajevima:

- na osobni zahtjev,

- ako neopravdano ne prisustvuju sjednicama Vijeća,

- na pisani zahtjev ovlaštenih predlagatelja iz članka 4. ove Odluke.

Gradsko vijeće razriješit će osobe iz stavka 1. ovoga članka i prije isteka vremena na koje su imenovane ako u tijeku trajanja mandata nastupe okolnosti iz članka 4. stavka 3. ove Odluke.

U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, postupak imenovanja novog člana Vijeća provest će se na način propisan člankom 4. ove Odluke. Novom članu Vijeća mandat traje do isteka mandata člana Vijeća umjesto kojeg je imenovan.

Članak 6.

Vijeće može pravovaljano raspravljati i odlučivati ako je sjednici Vijeća nazočno više od polovice članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova Vijeća.

Članak 7.

Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja po tom pitanju.

Smatra se da je član Vijeća neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem osobno sudjeluje.

Članak 8.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, potpredsjednik Vijeća ima sva prava, obveze i odgovornosti predsjednika Vijeća.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi.

Članak 9.

Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje Gradonačelnik.

Članak 10.

Administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Vijeća obavlja Odjel, a sredstva potrebna za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/04, 3/ 05 i 40/09).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/85

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-4

Rijeka, 26. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=778&mjesto=51000&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr