SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

37.

Na temelju članka 7. točke 7. u svezi sa člankom 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e 26/01, 3/ 02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 23. izvanrednoj sjednici održanoj 12. kolovoza 2004. g. donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Vinodolskoj:

1. područje zone u općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine.

3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

5. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Vinodolske.

Članak 3.

Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. Javne površine, uređaje i izgradnju

2. Nerazvrstane ceste, izgradnju i održavanje

3. Groblja, izgradnju i održavanje,

4. Javna rasvjeta, izgradnja i održavanje

Članak 4.

Uređenje i izgradnja javnih površina obuhvaća:

Izgradnju pješačkih staza, parkirališta, trgova, dječjih igrališta, uređenje parkova, zelenih površina i otvorenih odvodnih kanala.

Izgradnja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

Izgradnju cesta unutar građevnog područja.

Izgradnja javne rasvjete obuhvaća:

Izgradnju objekata i uređaja javne rasvjete i rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta u naselju.

Izgradnja groblja obuhvaća:

Izgradnju i proširenje groblja unutar građevnog područja naselja.

Članak 5.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu Odluke, razumijeva se građenje novih, te dogradnju i nadogradnju postojećih objekata kao i rekonstrukciju postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke.

Članak 6.

Sredstva komunalnog doprinosa u pravilu su namijenjena za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora na kojemu se gradi građevina za koju se plaća komunalni doprinos.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Za slučaj da je građevna čestica iz prethodnog stavka u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici plaćaju komunalni doprinos u dijelovima koji odgovaraju veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

Članak 8.

Komunalni doprinos plaćaju i vlasnici postojećih građevina koji su uslijed dogradnje i nadogradnje i rekonstrukcije povećali obujam u odnosu na prijašnju građevinu, a plaćaju razliku m3 u odnosu na prijašnje stanje.

Članak 9.

»Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu sa postavkama dokumenta prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, kojeg donosi Općinsko vijeće a koji obvezatno sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Općinsko Poglavarstvo dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.«

Članak 10.

»Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz članka 3. stavak 1, točka 1. - 4. ove Odluke, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.«

Članak 11.

Općina Vinodolska ne plaća komunalni doprinos kada je ista investitor gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke.

III. NAČIN OBRAČUNA I VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 12.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici a na temelju Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, kojeg donosi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Sektor za graditeljstvo - Odjel za tehničku regulativu i građevne proizvode.

Iznimno, od odredbi prethodne stavke ovog članka, za otvorene građevine (otvorena igrališta, bazeni i sl.) komunalni doprinos obračunava se po m2 (kvadratni metar) tlocrtne površine građevine.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom kojega donosi Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 13.

Obujam građevine za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se u m3 (prostorni metar) kao stvarna zapremina odnosno zbroj zapremina pojedinih dijelova građevine koji su zatvoreni tj. omeđeni s vanjske strane, uvećano za zapreminu dijelova te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van.

Obujam građevina iz prethodnog stavka ovog članka izračunava se prema podacima (kotama) iz projektne dokumentacije na osnovi koje se donosi akt temeljem kojeg se može graditi određena građevina.

Članak 14.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, pri određivanju visine za izračun zapremine zatvorenih dijelova neke građevine uzimaju se sljedeće kote:

1. za početnu, doljnju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota površine poda prema tlu, odnosno kota završne obloge poda prema tlu, odnosno kota zvršne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine (podruma, suterena, prizemlja ili kata iznad otvorenih prolaza),

2. Za završnu gornju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine, uzima se gornja kota krova tj. vanjske površine kosog ili ravnog krova, odnosno terase.

Članak 15.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, uz zapreminu zatvorenog dijela neke građevine uračunavaju se i loggie, natkrivene terase, odnosno natkriveni dijelovi terase, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi te građevine koji nisu zatvoreni ali su natkriveni i omeđeni prema van.

Zapremina otvorenih dijelova građevina iz prethodnog stavka ovog članka utvrđuju se u m3 kao stvarna zapremina tih prostora do visine jedan metar od gornje kote površine njihovog poda, te odgovara stvarnoj tlocrtnoj površini u m2 poda tih prostora ili dijelova prostora koji su natkriveni.

Članak 16.

Kod utvrđivanja obujma za obračun komunalnog doprinosa stambeno-poslovne građevine obujam zajedničkih dijelova građevine pridodaje se obujmu stambenog odnosno poslovnog dijela građevine, srazmjerno njihovom učešću u obujmu građevine.

Članak 17.

U obujam građevine ne uračunavaju se:

1. žbuka na vanjskim zidovima, odnosno vanjskim površinama građevine,

2. balkoni i nenatkrivene terase,

3. strehe, vijenci i drugi krovni istaci,

4. otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe,

5. nadstrešnice ispred ulaza do 6m2 površine poda natkrivenog prostora (u slučaju veće natkrivene površine računa se samo razlika u površini)

6. konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine,

7. dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od vertikalne ili horizontalne hidroizolacije prema van (uključivo hidroizolaciju),

8. temelj, odnosno temeljna konstrukcija,

9. dimnjaci i ventilacije na krovu,

10. konstruktivne i oblikovne istake ili udubine na vanjskim površinama,

11. istaknute konstrukcije za zaštitu od sunca na vanjskim površinama,

12. rasvjetne, dimne i ventilacijske kupole,

13. podrumska i druga okna.

Članak 18.

Kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu (po m3) u odnosu na prijašnju građevinu.

Članak 19.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se po vrsti objekta (stambeni, poslovni, javni) ovisno o zoni u općini (položajne zone) i o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture i obujmu građevine.

Članak 20.

Naselja na području Općine Vinodolske, u kojim se plaća komunalni doprinos, podijeljena su u 3 položajne zone.

I. ZONA obuhvaća

1. U naselju BRIBIR -ulice: Bribir, Gradac, Štale, Dragaljin uključivo do broja 31.

2. U naselju TRIBALJ - ulice Tribalj, Sušik, Belobrajići i zemljišta uz Jezero.

3. U naselju GRIŽANE-BELGRAD - ulica Grižane

4. U naselju DRIVENIK - ulica Drivenik

II. ZONA obuhvaća

sve ostale ulice u naseljima na području Općine koja nisu obuhvaćena u I zoni.

III. ZONA obuhvaća

šumsko područje Općine Vinodolske

Članak 21.

Koeficijent za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama u općini, ovisno o vrsti građevine, (KZ) se utvrđuje kako slijedi:

Zona (KZ)

Poslovna građevina

Stambena građevina

Javna
građevina

I.
II.
III.

1,00
0,90
0,65

1,00
0,85
0,75

0,90
0,80
0,70

Članak 22.

Koeficijent za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine ovisno o vrsti građevine (KO), utvrđuje se kako slijedi:

Obujam m3 KO

Poslovna građ.

Stambena građ.

Javna
građevina

0 - 1300
1301 - 5000
preko 5001

0,60
0,50
0,40

0,60
0,70
0,80

0,30
0,20
0,10

Članak 23.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama određena u kunama po m3 građevine iznosi 180,00 kuna.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom koeficijenta zone, koeficijenta obujma, obujma građevine u m3 i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine.

Članak 24.

Ukupni izračun iznosa komunalnog doprinosa izražava se slijedećom formulom:

KD = O x KZ x KO x JV

gdje je:

KD = komunalni doprinos

O = obujam građevine

KZ = koeficijent zone

KO = koeficijent obujma

JV = jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine.

Članak 25.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama određena u kunama po m3 građevine, utvrđuje na kraju svake godine za narednu godinu Općinsko vijeće na prijedlog Poglavarstva, posebnom odlukom temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Članak 26.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

1. Općina Vinodolska,

2. Ustanove i trgovačka društva kojih je Općina Vinodolska osnivač ili većinski vlasnik, odnosno koje se većim dijelom financiraju iz proračuna Općine, u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti.

3. HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, kada grade odgovarajući stan ili kuću radi svog stambenog zbrinjavanja.

4. Kod izgradnje proizvodnih pogona i drugih objekata od interesa za Općinu Vinodolsku.

5. Pravne i fizičke osobe kada grade odgovarajuće stanove radi stambenog zbrinjavanja osoba iz točke 3.

6. HRVI Domovinskog rata kada grade ili rekonstruiraju poslovni prostor ukupnog obujma od do 1.800 m3 za samostalno obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Odgovarajućim stanom iz točke 5. ovog članka smatra se stan u smislu odredbi Pravilnika o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji poginulog branitelja Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 78/03).

Članak 27.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog branitelja koji grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grade i odgovarajućeg stana.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji koji imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg stana u vlasništvu.

Članak 28.

Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 26. i 27. ove Odluke donosi Poglavarstvo Općine Vinodolske, na temelju koje Upravni odjel Općine Vinodolske donosi odgovarajuće rješenje.

Članak 29.

Općinsko Poglavarstvo može svojom Odlukom osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti ili djelomično:

1. Investitore koji grade pojedine objekte komunalne infrastrukture od posebnog interesa za Općinu Vinodolsku.

2. Investitore koji grade objekte za javnu kulturu, šport, dječje igralište, objekte socijalne zaštite i zdravstva, predškolskoga obrazovanja, objekte obrane, te objekte za vatrogasnu djelatnost.

3. Investitore koji grade objekte za potrebe poljodjelstva i stočarstva.

4. Kada se gradi stanove na osnovu programa Republike Hrvatske, socijalno poticajna stanogradnja, u svrhu sprečavanja iseljavanja stanovništva.

Rješenje o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa po Odluci Poglavarstva, donosi Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 30.

Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa koji su imali u bilo kojem razdoblju prijavljeno prebivalište (stalni boravak) na području sadašnje Općine Vinodolske 20 i više godina u neprekidnom trajanju, što dokazuju dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, a koji grade stambeni objekat za vlastite potrebe, koji se može izgraditi na građevinskoj parceli obujma do 500 m3, odnosno brutto razvijene površine objekta do 220,0 m2, a koji u momentu gradnje, u mjestu na području općine, nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan, odnosno dio kuće ili stana koji zadovoljava potrebe njihovog domaćinstva, oslobađaju se obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 70%.

Ukoliko obveznici koji su dobili popust za plaćanje komunalnog doprinosa utvrđen na način iz prethodnih stavaka ovog članka, prodaju stambeni objekt za koji su dobili popust u roku od pet (5) godina od dana dobivanja popusta, dužni su platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa skupa s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Članak 31.

Za slučajeve koji mogu biti u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, sukladno Socijalnom programu Općine i razvojnom programu (proizvodne djelatnosti, povećanje stalne zaposlenosti i sl.), Općinsko poglavarstvo donosi posebnu Odluku.

Članak 32.

Svi poduzetnici na području Općine Vinodolske, koji kao investitori grade za obavljanje svoje poduzetničke djelatnosti a uz to otvaranjem novih kapaciteta ili proširenjem postojećih, dodatno upošljavaju dva ili više djelatnika, oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa za 50%.

Poduzetnici investitori dužni su, radi ostvarivanja prava iz prethodnog stavka ovog članka, do kraja prve godine po izgradnji objekta priložiti dokaz o zapošljavanju na neodređeno vrijeme određenog broja djelatnika a ako to ne učine, oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa se opoziva i cijeli iznos komunalnog doprinosa se mora platiti odjednom.

Članak 33.

Zahtjevu za oslobađanje od komunalnog doprinosa prilažu:

1. Srednji i veliki gospodarski subjekti - studiju ekonomske isplativosti

2. Mali gospodarski subjekti i obrtnici - izjavu s planom zapošljavanja.

Članak 34.

U slučaju oslobađanja od komunalnog doprinosa, odgovarajući iznos će se podmiriti iz sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Općine Vinodolske, te iz poreznih proračunskih prihoda općine namijenjenih za razvoj gospodarstva kao i iz drugih sredstava Proračuna općine.

Članak 35.

Vlasnik građevinske čestice, na kojoj se gradi, plaća komunalni doprinos na temelju Rješenja o komunalnom doprinosu, koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Vinodolske, Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Tijelo državne uprave koje donosi akt, na temelju kojeg se može graditi, dužno je u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje toga akta, jedan primjerak projektne dokumentacije dostaviti Upravnom odjelu Općine, Odsjeku za komunalno gospodarstvo, radi donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo, na temelju ove Odluke o komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Članak 36.

Rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa obvezatno sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa

3. prikaz i način obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje će Općina Vinodolska izgraditi u skladu s godišnjim programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

5. obvezu Općine Vinodolske o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i ostvareni priliv sredstava.

Članak 37.

Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje upravno tijelo, Jedinstveni upravni odjel općine - Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom na čijem se području građevina gradi.

Članak 38.

Ništavno je Rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa koje ne sadrži obvezne elemente propisane u članku 31. Odluke.

Članak 39.

Protiv rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 35. i 36. Odluke, može se izjaviti žalba upravnom tijelu PGŽ-e, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 40.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava upravno tijelo Općine Vinodolske iz članka 35. Odluke u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 41.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 42.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno.

Općinsko Poglavarstvo Općine Vinodolske može na zahtjev obveznika odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa, najviše na 12 mjesečnih obroka, pri čemu se primjenjuje valutna klauzula prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EURO, na dan dospjeća posljednjeg obroka, kada je ukupni iznos obračunatog komunalnog doprinosa veći od 20.000,00 kuna.

Prilikom obračuna plaćanja komunalnog doprinosa, koje se odobrava na zahtjev stranke, primjenjivat će se slijedeći parametri:

1. Prvi obrok ne može biti manji od 30jelokupnog iznosa utvrđenog komunalnog doprinosa,

2. ako komunalni doprinos iznosi od 20.001,00 do 30.000,00 kuna odobrava se otplata na 6 mjesečnih rata.

3. Ako komunalni doprinos iznosi od 30.001,00 kune do 40.000,00 kuna, odobrava se obračun otplata za 9 mjesečnih rata.

4. Ako komunalni doprinos iznosi više od 40.000,00 kuna, odobrava se obračun otplata na 12 mjesečnih rata.

Članak 43.

U iznimnim slučajevima, na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, Općinsko poglavarstvo može odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u više od 12 obroka, na rate do najduže 3 godine pri čemu se uvode dodatna osiguranja plaćanja.

Članak 44.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti i uz osiguranje obveze plaćanja sredstvima osiguranja kao što su: hipoteka, bjanko zadužnica ili osobna bjanko zadužnica a radi naplate cjelokupne tražbine Općine Vinodolske s osnova komunalnog doprinosa. Sve troškove oko sprovođenja postupka osiguranja tražbine snosi obveznik plaćanja.

Članak 45.

U slučaju neplaćanja dva uzastopna mjesečna obroka pristupit će se nakon pisane opomene izvršenju izvršnog Rješenja o komunalnom doprinosu u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit za neotplaćeni iznos duga, uz zakonske zatezne kamate.

Članak 46.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja, (odobrenje uz valutnu klauzulu u Eur-o), obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske Narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja do dana dospjeća svakog pojedinačnog obroka.

Članak 47.

Ako nije uređen pristup s javne površine građevnoj čestici na kojoj se namjerava izgraditi građevina, na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Općina Vinodolska je obvezna izgraditi taj pristup u roku od 3 godine, računajući od dana uplate ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Ukoliko pristupni put nije javno-prometna površina, imovinsko-pravne odnose na njemu dužan je riješiti investitor, a ako ih riješi nakon uplate komunalnog doprinosa, obveza Općine Vinodolske teče od dana rješavanja tih odnosa.

Ako Općina Vinodolska ne izvrši u roku obvezu iz stavka 1. ovog članka, dužna je izvršiti povrat dijela iznosa uplaćenog komunalnog doprinosa koji je srazmjeran troškovima izgradnje pristupa, uz obračun kamata određenih za povrat javnih prihoda, koji su izvor sredstava Proračuna jedinica lokalne samouprave.

Troškovi iz prethodnog stavka priznaju se u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetom utvrđenim pisanim Ugovorom s Općinom Vinodolskom.

Ugovoru iz prethodnog stavka mora biti priložena odgovarajuća projektna dokumentacija, te precizirana visina ulaganja u izgradnju pristupne površine. Stvarna vrijednost radova dobiva se prikupljanjem ponuda više izvođača.

Članak 48.

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog poglavarstva i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. ovog Zakona, te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Vinodolskom.

Članak 49.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa obvezan je Općini Vinodolskoj prijaviti svaku promjenu u razlici obujma građevine koja se iskaže po završenoj gradnji.

Na osnovu prijave iz prethodnog stavka ovog članka, Jedinstveni upravni odjel će izdati novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.

Članak 50.

Općina Vinodolska ima pravo izvršiti očevid i izmjeru izvedenog stanja građevine.

Ukoliko se izmjerom utvrdi razlika obujma građevine, koja nije prijavljena sukladno članku 49. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel će izdati novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.

Protiv ovog Rješenja iz članka 35. ove Odluke, može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od primitka rješenja, a putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske, nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske Županije, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

IV. OBVEZA PRIKLJUČENJA I KORIŠTENJA

Članak 51.

Vlasnik građevinske čestice dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu pod uvjetom propisanim posebnom odlukom Općine Vinodolske.

Općinsko vijeće može svojom Odlukom o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda i Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, utvrditi područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, te je obvezan koristiti usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, ukoliko je isti na zadovoljavajući način osigurao svoje potrebe.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu.

V. NADZOR NAD PROVOĐENJEM

Članak 52.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja stručna služba Općinske uprave Općine Vinodolske zadužena za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom, odnosno komunalno redarstvo.

Članak 53.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u Općini Vinodolskoj, koja utroši sredstva komunalnog doprinosa protivno njihovoj namjeni.

Za prekršaj iz ovog članka odgovorna osoba je načelnik općine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske i Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (pročišćeni tekst) prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02) kao i izmjene i dopune iste Odluke (»Službene novine« PGŽ-e broj 9/02 i 16/03).

Članak 55.

Ova Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (pročišćeni tekst) stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Članak 56.

Stupanjem na snagu pročišćenog teksta Odluke o komunalnom doprinosu prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02) kao i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke (»Službene novine« PGŽ-e broj 9/02 i 16/03).

Klasa: 021-05/04-01-08

Ur. broj: 2107-03/04-01-023-08-1

Bribir, 18. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr