SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
GRAD ČABAR

12.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 30. ožujka 2012. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČABRA
ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za 2011. godine (u daljnjem tekstu: izvršenje Proračuna) obuhvaća:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u izvršenju Proračuna za 2011. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 15.756.974,00 kune raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

III. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Manjak prihoda nad rashodima i izdacima, koji se prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje, iznosi 2.903.193,00 kune, a pokriva se iz prihoda poslovanja budućeg razdoblja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-01/10

Ur.broj: 2108/01-11-5

Čabar, 30. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac v.r.

PRIHODI I RASHODI

1. U proračunu grada Čabra za 2011. godinu ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.503.625,00 kunu. Prenesen je višak prihoda iz 2010. godine u iznosu od 600.432,00 kune, pa je manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju 2.903.193,00 kune.

2. Prihodi proračuna ostvareni su sa 77% u odnosu na plan, a rashodi 96% plana.

3. Naknade za koncesije - Grad je temeljem natječaja sklopio 3 ugovora za obavljanje koncesija (dimnjačarske usluge, pogrebne usluge i odvoz komunalnog otpada)

3. Ostali nespomenuti prihodi:

- Naknada štete - Croatia osiguranje 20.967,00 kn

- Otkup dokumentacije za nadmetanje 5.100,00 kn

- Dozvola za uređenje grobnih mjesta 2.996,00 kn

- Troškovi električne energije 949,00 kn

- Troškovi telefona 3.192,00 kn

- Troškovi održavanja čistoće 25.705,00 kn

- Nabava ulja za loženje 29.451,00 kn

- Jamčevina 11.533,00 kn

- Ostale usluge 340,00 kn


100.233,00 kn

4. Razdjel 200; glava 20007-SOCIJALNA SKRB

Pozicija 170 do 177 odnosi se na javne radove, a pozicija 181 do 192 na »Program pomoć i njega u kući«

IMOVINA

1. U 2011. godini Grad se nije zaduživao kod financijskih institucija.

2. Financijska imovina Grada na dan 31. prosinca iznosi 176.120,00 kuna, a sastoji se od:

- novčanih sredstava na računu 120.033,00 kune

- novca u blagajni 3.510,00 kuna

- izdvojenih novčanih sredstava 52.577,00 kuna

(depozit iz 2002. godine za poduzetničke kedite »Poduzetnik 2«)

3. Stanje jamstva danog KD »Čabranka« Čabar na dan 31. prosinca 2011 godine je 192.571,00 kunu. Jamstvo je dano 2003. godine i nije aktivirano, jer KD »Čabranka« Čabar redovno otplaćuje kredit sa svog računa.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

4. Nepodmirene obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan 31. prosinca 2011. godine iznose 3.079.314,00 kuna. Od ukupnih obveza nedospjele obveze iznose 3.017.577,00 kuna ili 98%.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr