SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
GRAD BAKAR

18.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11) i na temelju članka 30., a u svezi članka 11. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU O JAVNIM PRIZNANJIMA
GRADA BAKRA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja te oblik i izgled javnog priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad) su:

1. Počasni građanin Grada,

2. Nagrada Grada za životno djelo,

3. Nagrada Grada,

4. Zahvalnica Grada.

Članak 3.

Grad dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 4.

Javna priznanja Grada ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Grada Bakra za vrijeme trajanja njihovog mandata.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Članak 5.

Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin.

Počasnim građaninom Grada može se proglasiti osoba iz stavka 1. ovog članka koja je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonijela napretku i ugledu Grada, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva, i to najviše jedna fizička osoba u godini za koju se proglašava počasni građanin.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja o imenovanju počasnim građaninom Grada. Povelja se izrađuje u posebnoj grafičkoj opremi, stiliziranim slovima i ukrašava se službenim obilježjima Grada. Na Povelji je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 6.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja.

Počast se može opozvati ako se počasni građanin pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Gradsko Vijeće Grada (u daljnjem tekstu: Vijeće) na prijedlog ovlaštenih predlagača iz članka 12. ove Odluke.

Članak 7.

Nagrada Grada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Godišnje se može dodjeliti samo jedna Nagrada Grada za životno djelo.

Prijedlog za dodjelu ove Nagrade može se za istu osobu ponoviti najviše 3 (tri) puta.

Nagradu za životno djelo čini Povelja o nagradi za životno djelo Grada i novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 8.

Nagrada Grada je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti fizičkim i pravnim osobama, i to za najviše do tri fizičke ili pravne osobe u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Nagradu Grada čini Povelja godišnje nagrade Grada.

Nagrada Grada koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba - ako je ostvarenje, odnosno doprinos koji se nagrađuje, rezultat njihvog zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob.

Nagrada Grada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije Nagrade Grada.

Članak 9.

Grad dodjeljuje zahvalnicu kao javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Grada, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

Odluku o dodjeli zahvalnice može donijeti Vijeće ili Gradonačelnik i to prema prigodi tijekom cijele godine.

Članak 10.

Nagrada Grada za životno djelo sastoji se od odgovarajuće Povelje na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade, dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Vijeća i Gradonačelnika.

Nagrada Grada sastoji se od odgovarajuće Povelje na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i prezime dobitnika nagrade ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe, dostignuće za koje se godišnja nagrada dodjeljuje i datum uručenja, potpise predsjednika Vijeća i Gradonačelnika.

Zahvalnica Grada sastoji se od odgovarajuće diplome tiskane na tvrdom papiru, s vodenim žigom grba Grada u pozadini, na kojoj je ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja ako je dobitnik fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe ili udruge, dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i datum uručenja, potpis predsjednika Vijeća ili Gradonačelnika.

Članak 11.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. točka 1., 2. i 3. Gradonačelnik objavljuje pozivni natječaj u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku u pravilu u prvom kvartalu tekuće godine i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana.

Prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom ne primaju se u obzir.

Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade.

Članak 12.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. točka 1, 2. i 3. mogu dati:

- Najmanje jedna trećina vijećnika Vijeća,

- Radna tijela Vijeća,

- Gradonačelnik,

- Vijeća mjesnih odbora,

- Fizičke i pravne osobe s područja Grada Bakra.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja iz članka 14. ove Odluke.

Članak 13.

Prijedlog iz članka 12. ove Odluke sadrži:

- Podatke o podnosiocu prijedloga,

- Iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,

- Vrstu javnog priznanja za koju se osoba/e predlaže.

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Članak 14.

Vijeće imenuje Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Grada. Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine pri konstituiranju Vijeća.

Povjerenstvo ima 5 (pet) članova koji se biraju iz reda gospodarskih, znanstvenih, kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih djelatnika od kojih je jedan član koji se bira iz reda vijećnika Vijeća.

Članak 15.

Povjerenstvo svoj pisani izvještaj i mišljenje kao i prijedlog za dodjelu pojedinačnog javnog priznanja dostavlja Vijeću na odlučivanje putem Gradonačelnika.

Povjerenstvo može predložiti Vijeću da se javna priznanja iz članka 2. točka 1, 2. i 3. ne dodjele za tekuću godinu.

Povjerenstvo mora takav svoj stav i obrazložiti.

Članak 16.

Vijeće donosi konačnu odluku o dodjeli priznanja po prijedlogu Povjerenstva.

Javna priznanja iz članka 2. točka 1, 2. i 3 Grada u pravilu se uručuju dobitnicima na svečanoj sjednici Vijeća u povodu Dana Grada 13. srpnja, kada se slavi blagdan Sv. Margarete, suzaštitnice gradskog središta.

Javna priznaja uručuju Gradonačelnik i predsjednik Vijeća ili osobe koje oni ovlaste posebnim pisanim ovlaštenjem.

Članak 17.

Evidencija dodijeljenih javnih priznanja vodi se u Uredu gradonačelnika Grada.

Način vođenja evidencije određuje Pročelnik/ca Ureda gradonačelnika Grada.

Članak 18.

Ukoliko javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručiti će se članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti dosadašnja Odluka o javnim priznanjima Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 05/03, 11/09).

Vijeće je dužno u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja ove Odluke na snagu donijeti Odluku o imenovanju Povjerenstva iz članka 14. ove Odluke.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/04

Ur. broj: 2170-02-01/12-11

Bakar, 25. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=51222&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr