SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

36.

Na temelju članka 7. točka 7. u svezi sa člankom 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/ 01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 23. izvanrednoj sjednici održanoj 12. srpnja 2004., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02, 9/02 i 16/03) pojedine odredbe Odluke se mijenjaju i dopunjavaju sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04) i to kako slijedi:

Članak 2.

U članku 1. stavak prvi, točka 1 mijenja se i glasi:

»1. područje zone u Općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture«.

U članku 1. stavak prvi, točka 2 mijenja se i glasi:

»2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine.«

Članak 3.

Iza članka 8. ove Odluke uvode se novi članci koji glase:

Članak 8-a

»Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu sa postavkama dokumenta prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa i Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, kojeg donosi Općinsko vijeće a koji obvezatno sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Općinsko Poglavarstvo dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.«

Članak 8-b

»Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz članka 3. stavak 1, točka 1-4 ove Odluke, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta«.

Članak 8-c

»Općina Vinodolska ne plaća komunalni doprinos kada je ista investitor gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3. ove Odluke.«

Članak 4.

U članku 9. Odluke dio teksta »Ministar za javne radove, obnovu i graditeljstvo« se mijenja i glasi:

»Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Sektor za graditeljstvo - Odjel za tehničku regulativu i građevne proizvode«.

Članak 5.

Članak 16. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 16.

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se po vrsti objekta (stambeni, poslovni, javni) ovisno o zoni u općini (položajne zone) i o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture i obujmu građevine.«

Članak 6.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 18.

»Koeficijent za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama u općini, ovisno o vrsti građevine, (KZ) se utvrđuje kako slijedi:

Zona (KZ)

Poslovna građevina

Stambena građevina

Javna
građevina

I.
II.
III.

1,00
0,90
0,65

1,00
0,85
0,75

0,90
0,80
0,70

Članak 7.

Članak 19. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 19.

»Koeficijent za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine ovisno o vrsti građevine (KO), utvrđuje se kako slijedi:

Obujam m3 KO

Poslovna građ.

Stambena građ.

Javna
građevina

0 - 1300
1301 - 5000
preko 5001

0,60
0,50
0,40

0,60
0,70
0,80

0,30
0,20
0,10

Članak 8.

Članak 20. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 20.

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama određena u kunama po m3 građevine iznosi 180,00 kuna.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom koeficijenta zone, koeficijenta obujma, obujma građevine u m3 i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine.«

Članak 9.

Članak 22. mijenja se i glasi:

Članak 22.

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama određena u kunama po m3 građevine, utvrđuje na kraju svake godine za narednu godinu Općinsko vijeće na prijedlog Poglavarstva, posebnom odlukom temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.«

Članak 10.

U članku 23. u točki 5. umjesti riječi »prethodne alineje« treba stajati »točke 3.2.

Zadnji stavak istog članka se mijenja i glasi:

»Odgovarajućim stanom iz točke 5. ovog članka smatra se stan u smislu odredbi Pravilnika o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji poginulog branitelja Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 78/03).«

Članak 11.

U članku 30. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 9/02), stavak zadnji se briše.

Članak 12.

Članak 31. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 31.

»Rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa obvezatno sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa

3. prikaz i način obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje će Općina Vinodolska izgraditi u skladu s godišnjim programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

5. obvezu Općine Vinodolske o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i ostvareni priliv sredstava.«

Članak 13.

Iza članka 31. Odluke, uvode se novi članci i to:

Članak 31-a

»Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje upravno tijelo, Jedinstveni upravni odjel općine - Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom na čijem se području građevina gradi.«

Članak 31-b

»Ništavno je Rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa koje ne sadrži obvezne elemente propisane u članku 31. Odluke«.

Članak 14.

Iza članka 32. uvode se novi članci koji glase:

Članak 32-a

»Protiv rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 31. Odluke, može se izjaviti žalba upravnom tijelu PGŽ-e, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 32-b

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava upravno tijelo Općine Vinodolske iz članka 30. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e 9/02), u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.«

Članak 15.

Članak 37. mijenja se i glasi:

Članak 37.

»U slučaju neplaćanja dva uzastopna mjesečna obroka pristupit će se nakon pisane opomene izvršenju izvršnog Rješenja o komunalnom doprinosu u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit za neotplaćeni iznos duga, uz zakonske zatezne kamate.«

Članak 16.

Članak 40. Odluke se mijenja i glasi:

Članak 40.

»Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog poglavarstva i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. ovog Zakona, te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Vinodolskom.«

Članak 17.

Ispred članka 45. Odluke glava V u naslovu se dopunjuje i glasi:

»V. OBVEZA PRIKLJUČENJA I KORIŠTENJA«

Članak 18.

U članku 45. predzadnji stavak se mijenja i glasi:

»Općinsko vijeće može svojom Odlukom o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda i Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, utvrditi područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, te je obvezan koristiti usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, ukoliko je isti na zadovoljavajući način osigurao svoje potrebe.«

Članak 19.

U članku 45. Odluke zadnji stavak se mijenja i glasi:

»Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu.«

Članak 20.

Članak 47. Odluke mijenja se i glasi:

Članak 47.

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u Općini Vinodolskoj, koja utroši sredstva komunalnog doprinosa protivno njihovoj namjeni.

Za prekršaj iz ovog članka odgovorna osoba je načelnik općine.«

Članak 21.

Članak 48. mijenja se i glasi:

Članak 48.

»Danom stupanja na snagu ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske i Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (pročišćeni tekst) prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e 3/02) kao i izmjene i dopune iste Odluke (»Službene novine« PGŽ-e broj 9/02 i 16/03).«

Članak 22.

Članak 49. mijenja se i glasi:

Članak 49.

»Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/04-01-08

Ur. broj: 2107-03/04-01-023-5-08

Bribir, 12. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr