SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

47.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 102/11), članka 18. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Očitovanja Grada Rijeke (KLASA: 023-01/11-03/1, URBROJ: 2170/1-15-00-11-1620 od 30. prosinca 2011.), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sastanka od 15. veljače 2012. godine (KLASA: 342-01/12-02/7, URBROJ: 2170/1-07/10-12-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže i autokampa
Preluk, Grad Rijeka

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru, za obavljanje turističke djelatnosti auto kampa Preluk na području Grada Rijeke, te gospodarsko korištenje prirodne plaže bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu unutar koncesioniranog područja što uključuje:

. postavljanje i iznajmljivanje kamp kućica (pokretnih i nepokretnih), te iznajmljivanje šatora, i slično,

. iznajmljivanje sredstava na plaži (sandoline, pedaline, suncobrani i ležaljke), uz uvjet da suncobrani i ležaljke nisu postavljeni na plaži od strane koncesionara, do trenutka njihova iznajmljivanja.

Ovom se Odlukom utvrđuje da su iz koncesije izuzeti i ne predstavljaju predmet iste objekti smješteni na dijelu k.č. 1395/3 koji se nalaze unutar granica koncesioniranog područja.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je obavljanje turističke djelatnosti autokampa te gospodarsko korištenje prirodne plaže, na području Grada Rijeke sve upisano u k.o. Zamet. i to dio k.č. 1395/1, dio k.č. 1396, dio k.č. 1395/3 i dio k.č. 1397/1 (zemljišno-knjižni upis: k.č. 1620/119 i 1620/192 obje u K.O. Rubeši).

Dio područja koje je predmetom koncesije (plaža) nalazi se u području sportsko-rekreacijske namjene, R2 - rekreacija, što je detaljnije regulirano Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (»Službene novine PGŽ« broj 07/07), i nalazi se u području sportsko- rekreacijske namjene R3 - kupalište. Drugi dio područja koji je predmetom koncesije je autokamp, koja namjena prostora nije u skladu sa Generalnim urbanističkim planom uređenja.

Kako se radi o prirodnoj plaži bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu te o autokampu u kojem se obavlja turističko-ugostiteljska djelatnost, obračunska jedinica iznosi 2 kn/m2 za Plažu i 8 kn/m2 za autokamp Preluk, za stalni dio naknade za koncesiju i 1,5 % prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži te 3 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga za promjenjivi dio naknade.

Plaža i autokamp Preluk ukupne su površine 20.005 m2. Kopneni dio plaže iznosi 4.850 m2, a morski dio 4.352 m2, što daje 9.202 m2 te autokampa Preluk, koja površina iznosi 10.803 m2. Ukupna površina zahvata iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

Br.

Y

X

1

5448045,18

5023563,78

2

5448070,84

5023558,00

3

5448012,98

5023362,69

3

5448070,65

5023532,52

4

5448044,84

5023533,28

5

5448039,74

5023536,79

7

5448065,17

5023343,12

8

5448100,79

5023337,47

8

5448032,89

5023484,30

9

5448231,84

5023280,02

10

5448230,05

5023268,74

11

5448228,43

5023258,88

12

5448203,03

5023247,80

13

5448158,70

5023253,09

14

5448097,07

5023298,01

15

5448051,59

5023302,72

16

5448042,20

5023384,17

17

5448019,38

5023476,77

18

5448020,06

5023536,79

19

5448030,06

5023536,79

20

5448050,25

5023483,66

21

5448053,22

5023454,40

22

5448069,81

5023456,50

23

5448075,41

5023481,97

24

5448078,65

5023482,21

25

5448103,34

5023395,17

26

5448091,83

5023392,37

27

5448088,00

5023394,20

28

5448086,08

5023411,46

29

5448073,57

5023451,04

30

5448063,76

5023448,80

31

5448059,14

5023427,16

32

5448070,28

5023388,88

33

5448074,58

5023359,41

34

5448083,46

5023363,43

35

5448095,44

5023364,33

36

5448091,83

5023392,37

37

5448106,18

5023389,86

38

5448235,66

5023304,12

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetski zavod d.o.o., u veljači 2012.

Grafički prikaz iz stavka 5. ovoga članka se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Davatelj koncesije zadržava pravo jednostranog raskida ugovora nakon isteka 3 godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji, na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva Grada Rijeke iz razloga privođenja koncesioniranog područja svrsi utvrđenoj važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 104.828,00 kn (stočetiritisućeosamstodvadesetiosamkuna).

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1,5% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži te 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga u autokampu.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine koncesijske naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. račun prihoda i gubitka za proteklu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. stavak 1., 2., 3. i 4., koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju auto- kampa, posjetitelja plaže i njihovih stvari;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta navedene u studiji gospodarske opravdanosti (bjanko zadužnica) ovjerenu kod javnog bilježnika;

5. usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom;

6. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra s taksativnim popisom djelatnosti koje se obavljaju na koncesioniranom području;

7. rekapitulacijski list;

8. cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju u pisarnicu Primorsko-goranske županije na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - Plaža i autokamp Preluk - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, prema slijedećim kriterijima:

- ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti 40%

- ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

- ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade 20%

- broj planiranih radnih mjesta 15%

- iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija) 5%

Podatke po svakom kriteriju iz stavka 1. ovog članka potrebno je istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, Uvjerenje o prostorno-planskoj dokumentaciji, te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka. a može se podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka, radnim danom od 8 do 16 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude,i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih. Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa statusom pomorskog dobra u odnosu na važeća dokumenta prostornog uređenja za predmetno područje, izjavu ovjerenu i solemniziranu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari i izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju auto-kampa, posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 11.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/12-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-33

Rijeka, 26. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr