SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

33.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske(»Službene novine« broj 26/ 01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 22. redovitoj sjednici održanoj 27. svibnja 2004. donijelo je sljedeći:

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine
Vinodolske za razdoblje 2004. - 2006.

I. Uvod

Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Vinodolske za razdoblje od 2002. do 2004. godine, polazni je dokument praćenja stanja u prostoru Općine. Njegova je izrada i usvajanje na Općinskom vijeću osnova za izradu ovog dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, kojim se određuju, odnosno planiraju aktivnosti na uređivanju prostora. Nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, ocjene stanja u prostoru, razvojnih ograničenja i potreba Općine Vinodolske, te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u slijedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru sljedećeg sadržaja:

1. Planovi i studije u izradi

2. Pristupanje izradi i izrada novih prostornih planova

3. Projektna dokumentacija

4. Prioritetne mjere

5. Realizacija izrade Planova

6. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu tih planova

7. Prelazne odredbe

1. PLANOVI I STUDIJE U IZRADI

1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VINODOLSKE

U proteklom dvogodišnjem razdoblju ubrzan je proces izrade Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske.

Prijedlog plana je sada u procesu obrade svih prispjelih primjedbi te uvrštavanje konačnog prijedloga prostornog plana područja posebnih obilježja Vinodolske doline. Nakon toga predstoji ishođenje suglasnosti i usklađenja sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije nakon čega će biti usvojen od strane Općinskog Vijeća.

Nužna je izrada ovog prostornog plana najkasnije do kraja 2004. god.

1.2. IZMJENE I DOPUNE

- izmjene i dopune zona gradnje

- izmjene i dopune kartografskih prikaza

2. PRISTUPANJE IZRADI I IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA

Na prostoru Općine, planira se, temeljem Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, pristupiti izradi sljedećih prostorno-planskih dokumenata:

2.1. Urbanistički planovi centara naselja: Tribalj, Grižane, Drivenik, Bribir

Potreba izrade ovog prostorno-planskog dokumenta navedena je u ranijim Programima mjera za unapređenje stanja u prostoru.

U planiranom dvogodišnjem razdoblju potrebno je pristupiti izradi navedenog prostornog plana.

2.2. Detaljni planovi uređenja

2.2.1. DPU centra Bribira

2.2.2. DPU za pojedine zone za koje je obvezna izrada plana utvrđena odredbama za provođenje UPU-a Općine

- poslovne i turističke zone

- prema interesu privatnih investitora a na njihov trošak

3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

3.1. Idejna rješenja i glavni projekti kanalizacije Grižana, Triblja, I Drivenika

3.2. Glavni projekti kanalizacije Bribir ostale faze

3.3. Studija klizišta

3.4. Projekt vodozaštite naselja Tribalj vezano uz kanalizaciju

4. PRIORITETNE MJERE

4.1. Okončanje postupka i donošenje PPU Općine Vinodolske

4.2. Donošenje DPU

5. REALIZACIJA IZRADE PLANOVA

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donesenih pojedinačnih odluka Općinskog vijeća, uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera ili su uvjetovani dokumentom prostornog uređenja višeg reda.

Inicijator izrade DPU (ili drugog prostorno planskog dokumenta) dužan je uz zahtjev za izradu priložiti idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje namjeravanog zahvata u prostoru kako bi Općinsko vijeće prilikom donošenja Odluke o izradi DPU bilo detaljno upoznato sa namjerom investitora.

Detaljne granice obuhvata prostornog plana određuje se programom za izradu Prostornog plana. Veličina obuhvata mora omogućiti stvaranje prostorno-funkcionalne cjeline unutar koje se realizacijom pojedine lokacije neće narušiti određeno područje. Program za izradu DPU-a financira i naručuje investitor od zakonski ovlaštenih pravnih osoba u suradnji s Općinom, te se isti donosi od strane Općinskog vijeća. Svi navedeni planovi izrađivat će se sukladno mogućnostima općinskog proračuna, odnosno uz financiranje od strane »privatnih« investitora. Općina može zajednički financirati izradu prostornog plana sa grupom (više) naručitelja i pojedincem ukoliko se iskažu obostrani interesi donošenja prostorno-planskog dokumenta za određeno područje. Inicijator izrade (investitor) financira prostorni plan za određeno područje, pri čemu Općina ima ulogu (status) nositelja izrade prostornog plana.

6. POTREBA PRIKUPLJANJA PODATAKA I STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.1. Za potrebe, ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge područja Općine. Posebno je potrebno pristupiti izradi skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga.

6.2. Izrada konzervatorske dokumentacije za povijesne jezgre, u cilju zaštite pojedinih objekata i prostora značajnih za područje Općine; s konzervatorima izvršiti popis značajnih objekata i stručno ih obraditi.

6.3. Izrada potrebnih studija utjecaja na okoliš (potrebita za prostorno uređenje, a odnosi se na ispuštanja otpadnih voda, monitoring kakvoće zraka i sl.)

6.4. Poduzimanje istraživanja i razvoj, kako smještajnih kapaciteta, tako i aktivnosti kao što su: rekreacija, ekoproizvodnja, zanatstvo u svrhu oživljavanja ekoturizma i gospodarskog razvoja.

7. PRIJELAZNE ODREDBE

7.1. Tumačenje dokumenata prostornog uređenja

Općinsko vijeće daje tumačenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općina Vinodolska.

7.2. Izmjena i dopuna programa mjera

Promjene i izmjene ovog Programa donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

7.3. Čuvanje programa mjera

Program mjera čuva se u pismohrani Općine Vinodolske.

7.4. Završna odredba

Danom donošenja ovog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vinodolske za razdoblje 2004.- 2006. prestaje vrijediti Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine objavljeni u »Službenim novinama PGŽ« broj 9/03)

7.5. Objava

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/04-01-05-022

Ur. broj: 2107-03/04-01-10

Bribir, 27. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr