SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA PUNAT

11.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

Općina Punat vlasnik je nerazvrstanih cesta na području Općine.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 3.

Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju, a koja nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskom cestom ili putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo i koja nije razvrstana u javnu cestu.

Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste za javni promet i slično.

Članak 4.

Poslove korištenja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i nadzora nad nerazvrstanim cestama obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu JUO).

JUO sustavno prati stanje na nerazvrstanim cestama, odobrava, predlaže i provodi mjere koje unapređuju sustav prometne infrastrukture te vodi odgovarajuću evidenciju nerazvrstanih cesta.

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

- donji i gornji stroj (trup);

- cestovni građevinski objekti (propusti, podvožnjaci, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi);

- pješačke i biciklističke staze;

- nogostup;

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste;

- priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu;

- sustav za odvodnju oborinske vode;

- prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna);

- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;

- oprema (odbojnici, zaštitne ograde, i sl.);

- javna rasvjeta u funkciji prometa.

Članak 6.

Radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta s područja Općine uređuju se u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu i odlukama o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s kolnih i pješačkih površina te na održavanju građevina za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda) obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i odlukama o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 7.

Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, na način da se na njima može obavljati trajan, siguran i nesmetan promet, bez opasnosti za osobe i imovinu.

Članak 8.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su:

- Radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsku službu,

- Radovi pojačanog održavanja cesta i cestovnih objekata.

REDOVNO ODRŽAVANJE

Članak 9.

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Za održavanje ceste upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama su:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; izrada asfaltnog tepiha;

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine;

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka;

- manji popravci elemenata cestovnih objekata;

- zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije;

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;

- uništavanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste);

- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba);

- uklanjanje snijega i leda;

- drugi slični radovi.

Članak 10.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 12.

Radi provedbe zimske službe, Načelnik Općine donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 1. studenoga tekuće godine do 31. ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program), uz moguće prilagodbe stvarnom stanju.

Članak 13.

Operativni program iz članka 12. ove Odluke sadrži:

- izvršitelje zimske službe po lokacijama (naseljima),

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- procjenu troškova zimske službe.

Članak 14.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- čišćenje snijega s kolnika i pločnika te održavanje prometne signalizacije sukladno programu,

- uklanjanje posutog pijeska,

- osiguravanje odvodnje kolnika,

- uklanjanje vozila s kolnika ceste,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima promet ili zatvaranja dijela ceste.

POJAČANO ODRŽAVANJE

Članak 15.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste s njenim prometnim elementima te radove na korekcijama elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.

Pojačano održavanje obuhvaća radnje:

- obnavljanje, zamjena i ojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

- dogradnja nogostupa, parkirnih mjesta i sl.,

- obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za oborinsku odvodnju,

- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine,

- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti i propusne moći.

Članak 16.

Radovi u okviru pojačanog održavanja izvode se na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Članak 17.

Komunalne instalacije te revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađenih u trup nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 18.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine te građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine ceste i javno-prometne površine kao i izgradnju priključaka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javnu površinu posebnu suglasnost izdaje JUO.

Članak 19.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Članak 20.

Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu s važećim prostornim planovima.

Članak 21.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz st. 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 22.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima te suglasnosti Općine.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

IV. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 23.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti (trokut preglednosti).

Vlasnik ili ovlaštenik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužan je na zahtjev Općine ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.

Članak 24.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez suglasnosti Općine, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu te ugroziti ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Općine za:

1. zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

2. prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na instalacije i uređaje,

3. izvanredni prijevoz odnosno prekomjerno opterećivanje nerazvrstane ceste.

Tekst obrasca zahtjeva utvrđuje Općina.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama koji zahtijevaju preregulaciju prometa (zatvaranje prometnice u cijelosti, promjena smjerova kretanja i sl.) potrebno je priložiti prijedlog prometnog rješenja.

Članak 25.

Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu cestu izvoditelj radova mora osigurati odvijanje pješačkog prometa na siguran načina.

S ulične strane gradilište mora biti ograđeno i osigurano tako da se spriječi ispadanje materijala i širenje prašine te moraju biti poduzete sve mjere da se ne ugrozi sigurnost ljudi i imovine na nerazvrstanim cestama.

Za sve eventualne štete nastale uslijed aktivnosti iz st. 1. ovog članka odgovoran je investitor radova.

Članak 26.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje se zasebnom Odlukom.

Članak 27.

Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina, sadrži: mjesto i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Članak 28.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovi usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Općinu, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Općina brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Općinu i druge subjekte određene u suglasnosti iz stavka 1. ovog članka o danu početka izvođenja radova.

Članak 29.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Po dovršetku radova investitor je dužan zatražiti pregled nerazvrstane ceste. Pregled obavlja nadležni službenik JUO. O izvršenom pregledu sastavlja se zapisnik. Investitor je dužan utvrđene nedostatke ukloniti u zadanom roku.

Općina vodi evidenciju o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Općina prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovoga članka.

Ako Općina utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 30.

Iznimno od odredbe članka 24. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez prethodne suglasnosti Općina, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan odmah usmeno izvijestiti Općinu, a najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste i javno- prometne površine.

Odredbe članka 29. ove Odluke u cijelosti se primjenjuju na hitne slučajeve iz ovog članka.

Članak 31.

Ako je radi prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste došlo do oštećenja preko 2/3 širine kolnika ili nogostupa investitor je dužan sanirati nogostup ili kolnik u cijeloj širini.

Članak 32.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina, računajući od dana izvedbe završnog sloja ceste ili javno-prometne površine (asfaltiranja).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Općina može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno-prometne površine. Detaljni uvjeti sanacije propisuju se u Suglasnosti izdanoj od strane Općine.

Članak 33.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 34.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, investitor je dužan po nalogu Općine poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Općina je ovlaštena obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova oštećenja.

Ukoliko investitor ne poduzme mjere iz. st. 1. ovog članka iste će poduzeti Općina na teret investitora.

Članak 35.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javni-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima i posebnim uvjetima gradnje ili suglasnosti Općine.

Priključkom ili prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno prometnu površinu smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza snosi investitor.

Članak 36.

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilima koja, prazna ili zajedno s teretom, svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz.

Dozvoljena ukupna masa, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje se Odlukom o uređenju prometa u skladu s propisima o uređenju prometa.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje Općina na temelju uvjeta i kriterija koje utvrđuje Općinski načelnik posebnom Odlukom.

Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

Troškove izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.

Visinu naknade za izvanredni prijevoz utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 37.

Kontrolu ukupne dozvoljene mase na nerazvrstanim cestama, obavlja ovlaštena službena osoba i komunalni redar.

Članak 38.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu te odluci o reklamiranju i plakatiranju na području Općine.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama i na javno-prometnim površinama mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđenim posebnim zakonom ili odlukom Općine.

Članak 39.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta i sigurnosti prometa na njoj, osobito je zabranjeno:

- privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti JUO,

- izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine Punat,

- uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,

- dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine,

- vući po cesti predmete kojima se oštećuje cesta,

- izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,

- nanositi na cestu blato,

- dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,

- voziti građevinske strojeve sa metalnim gusjenicama,

- puštati domaće životinje bez nadzora na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,

- paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj blizini,

- neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini,

- graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,

- izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost prometa bez suglasnosti Općine,

- parkirati vozilo izvan za to određenih površina,

- svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste bez suglasnosti Općine,

- prekomjerno opterećivati bez dozvole.

Članak 40.

Vlasnici, ovlaštenici zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužni su:

- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste nanesenog s površine vlasnika ili ovlaštenika,

- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje, sušenje ceste te nesmetano korištenje,

- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine u njihovom vlasništvu uz nerazvrstane ceste.

Članak 41.

Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim, odnosno katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće.

Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 42.

Općina kao upravljač javnim dobrom u općoj uporabi iz čl. 41. ove odluke može za potrebe izgradnje ili održavanja komunalne infrastrukture i drugih instalacija osnivati pravo građenja i/ili pravo služnosti na javnom dobru u općoj uporabi.

Pravo građenja i/ili služnosti iz st. 1. Ovog članka osniva se temeljem posebnih zakona i odluka.

Visinu naknade za pravo građenja i/ili služnosti donosi načelnik posebnom Odlukom.

Članak 43.

Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi JUO.

Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi sadrži, osobito, podatke o vrstama prometne signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja, zamjene i uklanjanja.

Evidencija se vodi na osnovi odredaba propisa o javnim cestama.

V. NADZOR

Članak 44.

Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavlja komunalni redar.

Članak 45.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i

- naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

Članak 46.

Pravne i fizičke osobe koje su podvrgnute nadzoru dužne su na zahtjev komunalnog redara u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 47.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se nepridržava odredbi:

- članka 22. st. 4. ove Odluke,

- članka 23. st. 2. ove Odluke,

- članka 24. st. 1. i 2. ove Odluke,

- članka 28. ove Odluke,

- članka 30. ove Odluke,

- članka 32. st. 1. ove Odluke,

- članaka 35. st. 3. ove Odluke,

- članka 36. st. 1. ove Odluke,

- postupa suprotno odredbi članka 39. ove Odluke,

- članka 40. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaje iz st. 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

Članak 49.

Za prekršaje propisane odredbom članka 48. st. 1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti kaznu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana primitka prekršajnog naloga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-12-10

Punat, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr