SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA PUNAT

10.

Temeljem članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10), članka 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine godine, donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke
o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška

Članak 1.

U Odluci o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Nositelji prava na nekretninama iz stavka 1. ovog članka upisivati će se u Popis nositelja prava na nekretninama u katastarskim općinama Punat i Stara Baška koji obavezno sadržava:

- ime i prezime, odnosno naziv nositelja prava na nekretninama

- adresu nositelja prava na nekretninama

- OIB nositelja prava na nekretninama

- oznaku nekretnine, odnosno broj katastarske čestice sa oznakom katastarske općine

Popis nositelja prava na nekretninama može sadržavati i ostale podatke bitne za provođenje ove Odluke.«

Članak 2.

U Odluci o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška, briše se članak 2. stavak 3.

Članak 3.

U Odluci o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška, članak 4. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel Općine Punat zadužiti će nositelje prava na nekretninama iznosom iz članka 2. i 3. ove Odluke temeljem Popisa nositelja prava na nekretninama iz članka 1. stavak 2. ove Odluke i izdati Naloge za uplatu nositeljima prava na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.

Popis nositelja prava na nekretninama izraditi će se temeljem

- podataka iz Upitnika za vlasnike, posjednike i upravitelje na nekretninama, a za potrebe formiranja zapisnika o omeđavanju,

- katastarskog ili zemljišnoknjižnog stanja nekretnina koje su predmet katastarske izmjere u slučaju da nositelj prava na nekretninama ne dostavi ispunjeni i potpisani Upitnik iz prethodne alineje,

- podataka o nositeljima prava na nekretninama po izvršenju katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige u slučaju da se nositelj prava na nekretninama ne može utvrditi prema prethodnim alinejama.

Iznos iz članka 2. stavka 1. nositelj prava na nekretninama može platiti u maksimalno 4 (četiri) jednaka tromjesečna obroka, o čemu će se sa nositeljem prava na nekretninama sklopiti Ugovor o sufinanciranju katastarske izmjere na području dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška.«

Članak 4.

U Odluci o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška, briše se članak 5.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-12-15

Punat, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr