SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
41

32.

Temeljem članka 11 Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 22. redovitoj sjednici održanoj 27. svibnja 2004., donijelo je sljedeće

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Općine Vinodolske

I. UVOD

Obzirom na istek vremenskog perioda za koji je Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vinodolske rađen potrebno je izraditi novi dokument Izvješća o stanju u prostoru. Ovo izvješće donosi se za period od 2002.-2004. god. kako bi se utvrdile potrebe za uređivanjem prostora i definirao način njegovog planskog korištenja kroz naredni dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Vinodolske sadrži:

- analizu važećeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vinodolske

- pokrivenost područja Općine Vinodolske prostornim planovima

- prostorni planovi stavljeni izvan snage

- studije i dokumenti prostornog uređenja u izradi

- popis studija i ostalih istraživanja rađenih za područje Općine Vinodolske

- ocjena stanja u prostoru, razvojna ograničenja i potrebe Općine Vinodolske

- opća ocjena prostorno-planske dokumentacije Općine Vinodolske i njene učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, zaštitu vrijednosti prostora i okoliša

- kartografske podloge

- druge mjere važne za prostor

II. ANALIZA VAŽEĆEG PROGRAMA MJERA ZA UNAPRJEĐENJE STANJA U PROSTORU OPĆINE VINODOLSKE

Općinsko vijeće Općine Vinodolske donijelo je prethodno Izvješće o stanju u prostoru Općine te Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine na sjednici održanoj 21.veljače 2003. Oba dokumenta praćenja stanja u prostoru objavljena su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije br. 9, dana 4. travnja 2003.

U proteklom razdoblju nisu donijeti:

1. Prostorni plan Općine

2. Detaljni urbanistički planovi mjesta usklađeni sa novim prostornim planom

3. Glavni projekt kanalizacije Bribira faza III i IV

4. Idejno riješenje i glavni projekt kanalizacije Grižana

5. Studija klizišta za područje Općine

6. Projekt vodozaštite jezera Tribalj

Vezano za prikupljanje podataka i stručnih podloga za izradu planova nije se izvršilo:

1. Skeniranje i digitalizacija geodetskih i katastarskih podloga

U proteklom dvogodišnjem razdoblju donijeti su ili se pristupilo izradi slijedećim prostornim planovima i studijama:

1. Nastavak izrade prostornog plana Općine

2. Donijet detaljni plan uređenja povijesnog grada Drivenika

3. Donijet detaljni plan uređenja kule u Bribiru, do nivoa izvedbenog plana

4. Donijet izvedbeni projekt kanalizacije Bribira I i II faza.

III. POKRIVENOST PODRUČJA OPĆINE VINODOLSKE PROSTORNIM PLANOVIMA

Popis postojećih i važećih planova za područje Općine Vinodolske u razdoblju od donošenja Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, do izrade ovog izvješća:

STRATEŠKO - RAZVOJNI DOKUMENTI

1. PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE (N.N. 50/99)

2. STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE (N.N. 139/99)

3. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« PGŽ br. 14/00)

PROSTORNI PLANOVI - RAZVOJNI PLANOVI

1. Prostorni plan bivše Općine Crikvenica (»Službene novine« 30/88)

IV. PROSTORNI PLANOVI STAVLJENI IZVAN SNAGE

1. Provedbeni urbanistički plan centra Bribira iz 1984. godine

V. STUDIJE I DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA U IZRADI

VI. PROGRAM RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA OPĆINE VINODOLSKE

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VINODOLSKE

U proteklom dvogodišnjem razdoblju nastavljen je proces izrade Prostornog plana uređenja Općine

Prva javna rasprava o planu bila je u rujnu 1999. god te je na osnovu datih primjedbi i neusklađenosti sa županijskim i republičkim prostornim planom dat na doradu.

Prijedlog plana je u procesu obrade svih primjedbi te usklađivanja sa prostornim planom Primorsko-goranske županije i RH, kao i sa prostornim planom posebnih obilježja Vinodola izrađenog od strane Županijskog zavoda za održivi razvoj i planiranje.

VI. POPIS STUDIJA I OSTALIH ISTRAŽIVANJA RAĐENIH ZA PODRUČJE OPĆINE VINODOLSKE

1. Studija o mogućnosti osnivanja kamenoloma građevno tehničkog kamena na području Općine Vinodolske (2002. godine)

2. Studija utjecaja na okolinu jadranske autoceste (2003. godine)

3. Koncepcija razvoja Općine Vinodolske

4. Program sanacije deponije Duplje

VII. OCJENA STANJA U PROSTORU, RAZVOJNA OGRANIČENJA I POTREBE OPĆINE VINODOLSKE

Općina Vinodolska zauzima izrazito atraktivan prostor te stoga ne čudi da je glavnina izgradnje usmjerena na vikend objekte.

Sve prirodne datosti prostora nisu do sada bile ravnomjerno iskorištene. Vinodolska dolina predstavljala je kulturno nasljeđe, glavni oslonac turističke ponude, dok je šumski predio zapostavljen.

U zadnje vrijeme razvijaju se određene turističke ponude pa se odnos polako popravlja.

1. Urbano značenje

Povećanje površina Općine Vinodolske pokazuje konstantni trend neovisno o kretanju broja stanovništva i razvoju gospodarstva.

Premda je ukupan broj stanovništva između 1991. i 2001. znatno smanjen broj stanova u Općini se povećava za 16,5%. Tome je glavni razlog relativno povećanje broja stanova za odmor i rekreaciju i privremeni boravak.

U odnosu na 1900. godinu kada je bilo u općini 10.309 stanovnika danas Općina broji 3.592 stanovnika.

Težina i značenje određenih problema u prostoru vezana je prvenstveno uz koncentraciju korisnika (stanovnika, zaposlenih, posjetitelja i dr.) koju prati i sustav urbanih funkcija, te gospodarske aktivnosti. Pri tome potreban značaj kod pretežito vikend područja ima i godišnji raspored korisnika prostora kako onog stalnog tako i povremenog koje tijekom turističke sezone dodatno opterećuje prostor te raspoloživu društvenu i komunalnu infrastrukturu.

2. Društvena i komunalna infrastruktura

2.1. Društvena infrastruktura

Školstvo

Odvija se kroz područne Osnove škole u Bribiru i Triblju.

Socijalna skrb

U naselju Bribir djeluje područni dječji vrtić koji je u prostorijama unutar školske zgrade. Starački dom za ženske osobe u Grižanama, i dom za starije osobe ostvaruje se kao privatna inicijativa u Bribiru.

Kultura

Kultura je prirodni pratilac razvoja turizma i sastavni dio turističke ponude, pa u tom smislu treba osmisliti i adekvatnu kulturnu politiku.

Postojeći prostori u kojima se bilježe kulturna zbivanja su Domovi kulture po mijestima, Župne crkve, Stari grad Drivenik, predprostor Frankopanske kule u Bribiru i Narodna čitaonica Bribir.

Prirodna baština

Prostornim planom posebnih obilježja PGŽ kao prirodna baština - kategorija zaštićenog krajolika istaknuto je područje Vinodolske doline, i vodozaštitne, povijesne cijeline postojećih izvorišta, bunara i perila.

Šport i rekreacija

Usmjerenje Općine Vinodolske prema sportu reflektira i na segment rekreacije koji se dodatno treba još razvijati.

Na području Općine dijeluje određeni broj sportskih aktivnosti nogomet, boćanje, rukomet, planinarenje razvijenih kroz organizirane udruge.

Zdravstvo

Stanovništvo je u pogledu osnovnih sadržaja i usluga u sektoru zdravstva u potpunosti orijentirano na mjesne ambulante i Dom zdravlja Crikvenica.

Sakralni objekti i groblja

Sadašnja groblja u svim mjestima osim Triblja ne zadovoljavaju potrebe stanovništva, te se moraju proširiti uz postojeće površine groblja.

Sakralni objekti (crkve i kapele) veći broj u svim naseljima, čekaju obnovu i daljnje popravke. Mogu biti također u funkciji turizma.

Ustanove i službe uprave

Središte JLS, upravni odjel i Općinsko vijeće je u Bribiru.

Županijske i državne ustanove su u Crikvenici.

Pošte su u svim mjestima a banka i turistički ured u Bribiru.

Osjeća se dislokacija pojedinih inspekcijskih službi (naročito građevinske) i nedostatak policije.

2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Prometna infrastruktura

U okvirima prometne infrastrukture nameće se potreba realizacije poboljšanja tehničkih uvjeta na prometnicama županijske razine (prometnice kroz Vinodol te popravak i održavanje nerazvrstanih cesta)

Potrebno je sanirati i križanja koja su ocijenjena kao opasna zbog nedovoljne preglednosti ili nedovoljne širine.

Osim uređenja prometne infrastrukture neophodno je poboljšati postojeću situaciju vezanu uz promet u mirovanju realizacijom i uređenjem novih parkirališta.

Vodoopskrba i kanalizacija

Čitavo urbano područje Općine pokriveno je vodopskrbnom mrežom, a samo desetak stambenih objekata na cijelom području nije priključen na vodoopskrbni sistem pa to treba učiniti. Stoga u cilju izjednačavanja izgrađenosti sustava vodoopskrbe i odvodnje, odnosno zaštite okoliša treba intenzivirati izgradnju sustava odvodnje.

Kanalizacija

Postojeća kanalizacija obuhvaća dio centra Bribira. Čitav sustav se putem gravitacijskih vodova usmjerava prema biološkom pročistaču.

Radi očuvanja kvalitete okoliša kao glavnog preduvjeta daljeg razvitka gospodarstva, nužno je u potpunosti isključiti izgradnju propusnih septičkih jama.

Komunalni objekti i deponiranje otpada

Kućni-komunalni otpad odvozi se na obližnju deponiju Duplje (izvan naše Općine ali obzirom na slivno područje treba ispitati utjecaj deponije). Saniranje deponije je u tijeku a planira se izgradnja sabirnog reciklažnog dvorišta. Program zbrinjavanja komunalnog otpada prihvatilo je Općinsko vijeće.

Problem građevinskog otpada kao i otpada materijala od iskopa treba riješiti posebnom komunalnom deponijom.

Bespravna izgradnja

Sama bespravna izgradnja nije posebno kvantificirana jer ne postoje izvješća koja bi govorila o njezinom broju i prostornoj lokaciji.

Uprava za inspekcijske poslove ima sjedište u Rijeci, a trenutno za područje bivše Općine Crikvenica djeluje samo jedan građevinski inspektor.

Prijedlog mjera za legalizaciju objekata bespravne izgradnje nije donijet od strane Sabora, a Općina Vinodolska kao ni ostale JLS nemaju obvezu (niti zakonom utvrđene kriterije za ocjenjivanje narušenih vrijednosti i potencijala prostora) da ovu problematiku samostalno reguliraju. Posljednji važeći propis koji je regulirao postupak s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja građenja stavljen je izvan snage 1995. godine. Iste godine prestala je vrijediti i Uredba o načinu utvrđivanja visine naknade za narušavanje vrijednosti i potencijal prostora.

3. GOSPODARSTVO

Za područje Primorsko-goranske županije izrađena je studija »Osnove dugoročnog razvoja Županije od 1995. do 2015«. Studija sadrži sve mjerodavne pokazatelje mogućeg gospodarskog razvitka ograđene odgovarajućom ekonometrijskom metodom.

Za potrebe izrade Prostornog plana Općine, u 2001. god. izrađen je elaborat »Koncepcija razvoja Općine Vinodolske, autora dr. sc. Mira Šverka. Obuhvaća globalnu koncepciju i razvoj po djelatnostima.

Izrađena je prognoza glavnih ekonomskih veličina Općine i to: stanovništva, brutto domaćeg proizvoda, broja zaposlenih i potrebitih investicija do 2015. god.

VIII. OPĆA OCJENA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE OPĆINE VINODOLSKE I NJENE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM, ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

Ocjena dokumenata prostornog uređenja je nepromijenjena u odnosu na prethodno izvješće.

Uočene su sljedeće manjkavosti: nepostojanje ažurnih geodetskih podloga, odredbe za provedbu još uvijek važećeg PP bivše općine Crikvenica. Otklanjanje negativnih utjecaja bit će riješeno usvajanjem PPU Općine, i Urbanističkih planova naselja.

Uočena je potreba drugačijeg definiranja područja starih povijesnih jezgri radi zaštite kulturne baštine i autentičnog ambijenta - konzervatorske zaštite.

Učinjeni su preliminarni kontakti i razgovori s Upravom za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorskim odjelom u Rijeci, kako bi se definirale povijesne jezgre, napravile odgovarajuće konzervatorske podloge te zaštitili pojedini povijesno interesantni objekti i zone.

Prilikom konzervatorskog obilaska uočen je niz nepravilnih zahvata na kućama u povijesnim središtima. Uočene su radikalne pregradnje tradicijskih kuća, probijanje novih otvora ili proširenje postojećih, korištenje bunje, sepa, plastične i aluminijske stolarije. Ukupni dojam kvare i montirani vanjski dijelovi klima uređaja na pročelja i fasade objekata. Primijećeno je da pojedini mještani nisu upoznati sa potrebom obraćanja konzervatorima kod sanacija pročelja-fasada, prepokrivanje krovišta, zamjenu stolarije i slični zahvati za koje nije potrebno ishoditi građevnu dozvolu.

Također je uočeno da se konzervatorski uvjeti ne poštuju, samovoljno mijenjaju i proizvoljno tumače.

IX. KARTOGRAFSKE PODLOGE

Nužna izrada ažuriranih ili potpuno novih katastarskih i geodetskih podloga, za cijelo područje Općine gdje se još uvijek koriste karte u mjerilu 1:2880. Nadalje nužno je skenirati i digitalizirati geodetske i katastarske podloge.

Projekt novih katastarskih izmjera (ažuriranje postojećih) sa izradom novih katastarskih karata, izraditi u suradnji s Državnom geodetskom upravom.

GIS - izrada geografsko-informativnog sustava za potrebe Općine.

X. DRUGE MJERE OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

Strategijom i Programom prostornog uređenja na razini Republike Hrvatske ustanovljena su neka opća načela budućeg planiranja na urbanim i ruralnim područjima. Prema tim smjernicama planerske aktivnosti u budućnosti usmjerene su prvenstveno prema iskorištavanju postojećih resursa unutar naseljenih građevinskih područja bez narušavanja poljoprivrednih i šumskih površina.

Problemi u prostoru, uočeni i nabrojeni u ovom Izvješću, dio su pripreme za stvaranje koncepcije i organizacije ukupnog prostora Općine, ali i aktivnosti potrebnih da se najznačajniji prostori za budući razvitak JLS urede i pripreme za novu izgradnju, odnosno zaštite za potrebe generacija koje još o prostoru zbog dobnosti ne mogu odlučivati ili su još nerođene generacije ali će živjeti na ovom našem prostoru.

Klasa: 021-05/04-01-05-22

Ur. broj: 2107-03/04-01-09

Bribir, 27. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=100&mjesto=91253&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr