SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

9.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 11. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima
i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1.kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

2.posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,

3.neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno propisima o veterinarstvu,

4.pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat,

5.napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

6.izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i koji je traži.

Članak 3.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe kao i na pse vodiče slijepih osoba.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.

(2) Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

(3) Psi posebnih namjena (psi čuvari imovine, na dresuri, u uzgajalištima pasa i sl.) mogu se držati prema njihovoj namjeni u poslovnim i drugim objektima i u krugu tih objekata.

Članak 5.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

(2) Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

(3) Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

(4) Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

(5) Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 6.

(1) U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:

1.izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,

2.osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

3.osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

4.učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,

5.onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

6.osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,

7.osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca.

(2) Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 7.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Članak 8.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 9.

(1) Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene), u trgovine, na groblja, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže i kupališta osim plaža i kupališta koja su predviđena za boravak kućnih ljubimaca i slično.

(2) Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 10.

(1) Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora.

(2) Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

(3) Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu i sa zaštitnom košarom (brnjicom).

(4) Štenad i patuljaste pasmine pasa dozvoljeno je dovoditi na javnu površinu na povodcu bez zaštitne košare (brnjice).

(5) U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

(6) Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Općina te na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 11.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

(2) Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 12.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 13.

(1) Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

(2) Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

(3) Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

Članak 14.

(1) Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu - Psi moraju biti označeni mikročipom, čiji broj mora biti uveden u evidenciju ovlaštene veterinarske organizacije odnosno veterinarske ambulante privatne prakse ovlaštene za cijepljenje pasa protiv bjesnoće (u daljnjem tekstu: privatna praksa).

(2) Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.

(3) Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Članak 15.

Pas koji je određen kao opasan ili moguće opasan pas može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti životinja.

Članak 16.

(1) U obiteljskoj kući nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na balkonu, terasi ili lođi.

(2) U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.

(3) Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati vezanog.

(4) Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

(5) Posjednik koji drži psa u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 17.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 18.

(1) Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja Prihvatilište za nezbrinute životinje i ugovorna veterinarska služba koje za to ovlasti Općina.

(2) Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 19.

Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika, mačkama lutalicama te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u prihvatilištu za nezbrinute životinje (smještaj životinja, veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno posebnim propisima.

Članak 20.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i nad njima provedenih veterinarsko-zdravstvenih mjera, podmiruje posjednik životinje ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava proračuna Općine.

Članak 21.

(1) Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti prihvatilištu za nezbrinute životinje u roku od tri dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

(2) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti komunalno redarstvo ili prihvatilište za nezbrinute životinje i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do njezina odgovarajućeg zbrinjavanja.

Članak 22.

(1) Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

(2) Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Članak 23.

Ugovorom sklopljenim između Općine i Prihvatilišta za nezbrinute životinje regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

VI.NADZOR

Članak 24.

Provođenje ove Odluke nadziru veterinarski i stočarski inspektori, odnosno komunalni redar Općine.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno odredbama članka 8., 9., 10., i 16. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja komunalni redar kaznit će fizičku osobu ako počini prekršaje iz članka 8., 9., 13. i 16. ove Odluke.

Kada komunalni redar tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj osobito lake naravi i da počinitelj nije prije činio slične prekršaje, može umjesto postupanja sukladno stavku 4., 5. i 6. ovog članka izreći usmeno ili izdati pisano upozorenje počinitelju prekršaja.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Poslove sakupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa nepoznatih posjednik, mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih obavlja pravna osoba koja obavlja veterinarsko-zdravstvene usluge za Općinu.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-5

Malinska, 11. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr