SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

20.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04. , 110/04 i 178/04) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09,30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 43/11, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

2.U glavi 1. Godišnjeg programa, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2012. godinu iskazani su u priloženoj tabeli br. 1 za redovno održavanje i u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

3. U glavi 2. Godišnjeg programa, Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture točka 2.8 mijenja se i glasi:

2.8. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za županijski program suzbijanja bjesnoće (5.000 kn). Od 2012. godine osiguravaju se i sredstva za nabavku opreme i sredstva za manje ekološke incidente izazvane izlijevanjem goriva prilikom saobraćajnih udesa i dr. incidenata (35.000 kn)

4. U glavi 2. Godišnjeg programa, Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na kraju točke 3.6. dodaje se rečenica:

Planirana struktura troškova realizirati će se za 83.000 kn. manje od iskazane specifikacije (Komunalac, 15.000 kn i Parkovi 66.000 kn), prema prioritetima koje će utvrđivati Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

5.U glavi 2. Godišnjeg programa, Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture u točki 3.9. Održavanje javnih WC-a mijenja se točka 1. stavka 2.:

»U 2012. godini javni WC-i biti će u funkciji kako slijedi:

1) Klasični WC-i Slatina, Lipovica, Miramar, Tomaševac i Admiral biti će otvoreni u razdoblju VI-IX mjesec, te za uskršnje blagdane, dok će WC na igralištu Tošina raditi cijele godine (144.000 kn)

6. U glavi 2. Godišnjeg programa, Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture u točki 4.4. Zimska služba, rečenica: »Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju na nivou od 437.000 kn« zamjenjuje se rečenicom: »Sredstva se planiraju do visine utrošenih sredstava za 2011. godinu.«

7.U glavi 3. Godišnjeg programa, Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture točka 4.4. Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru briše se.

8.U glavi 3. Godišnjeg programa, Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u točki 2.3. iznos od 350.000 kn zamjenjuje se iznosom od 200.000 kn.

9.U glavi 3. Godišnjeg programa, Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u točki 4.1. iznos od 200.000 kn zamjenjuje se iznosom od 100.000 kn.

10. Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 361-03/11-01/63

Ur. broj: 2156/01-01-12-2

Opatija, 27. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O' Brien Sclaunich v.r.

 

Tabela 1. Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu - I. izmjena

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Tabela 2. Program pojačanog održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu - I. izmjena

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održ  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr