SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

16.

Temeljem stavka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2010. godine, a izmjene i dopune su usvojene na sjednicama 28. lipnja 2011. godine i 8. prosinca 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/10, 19/11 i 43/10), i uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane gradonačelnika na temelju članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 48/10 i 19/11).

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Planirana sredstva ostvarena su u iznosu dostatnom za realizaciju programa u cijelosti, pri čemu su prihodi od komunalne naknade ostvareni za 4,30% a prihodi boravišne pristojbe za 19,6% manje od plana, dok su prihodi od donacija i pomoći PGŽ ostvareni za a 60,0% te prihod od spomeničke rente za 8,6% više od planiranih.

III. Ukupno ostvarenje Programa iznosi 26.411.245 kuna ili 97,80% u odnosu na plan što je na razini 2009. i 2010. godine.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

IV. Detaljan pregled planiranih i ostvarenih pojedinačnih stavki programa redovnog i pojačanog održavanja prilog je i sastavni dio ovog izvješća.

Kvaliteta održavanja je i u 2011. godini prepoznata od šire javnosti, te ističemo da je Opatija osvojila 1. mjesto u akciji PLAVI CVIJET Turističke zajednice Hrvatske u kategoriji turističkih mjesta većih od 10.000 stanovnika. Plaža u Ičićima (za čije održavanje koncesiju imaju »Parkovi« d.o.o., a koja se u znatnom dijelu financira i iz sredstava Grada) je i u 2011. godini imala PLAVU ZASTAVU kao međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

V. Opis realizacije pojedinačnih stavki programa redovnog održavanja i programa pojačanog održavanja dan je u nastavku.

1. REDOVNO ODRŽAVANJE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama obavljano je putem Komunalca: od 2.010 slivnika čišćeno je njih 1417 (neki više puta), a obavljeno je i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima (podizanje poklopaca okana na razinu niveleta kod popravka cesta, promjena oštećenih poklopaca, održavanje rešetaka oborinske kanalizacije i dr.). Radovi su obavljani do planom predviđenog iznosa.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama povjereno je Parkovima, a obavljano je planiranim intenzitetom i prema potrebi: očišćeno je ukupno 9232 m2 kanalskih rešetki (769 njih 12 puta godišnje),

275 taložnika 10 puta godišnje dok je iz 2 pjeskolova izvađeno 28 m3 pijeska)

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta Parkovima d.o.o. (dalje: Parkovi).

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije mjesnih odbora. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovi) a putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta), u svemu prema planiranim veličinama. Očišćeno je ukupno: Komunalac (čistilica 23.111.970 m2, ručno 10.310.620 m2), Parkovi (čistilica - obalni put 6.522.400 m2).

Ušteda na pometanju od 53.309 kn odnosi se na manji intenzitet čišćenja kod održavanja raznih manifestacija na području Grada.

Obavljeno je pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na slijedećim ulicama: M. Tita u cijelosti, A. Štangera, I. Pošćića, V. Spinčića, R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, Zert (sa pristaništem), F. Peršić, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici 1X ožujak, 2X travanj, 2X svibanj, 2X lipanj, 4X srpanj, 4X kolovoz, 4X rujan, 2X listopad, 1X studeni, na ukupno 32.438 m2. Na pranju ulica utrošeno je ukupno 135 sati rada stroja i ljudi.

Polovicom 2011. godine Komunalac je nabavio novi stroj za pranje pločica, Cyklon, te su pločice i druge površine do kraja 2011. godine prane 19 puta (51.140 m2).

Pranje ulica i nogostupa obavili su Komunalac i Parkovi.

Predviđeno pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja obavljeno je do planom predviđene visine sredstava (17.462 kuna).

Odlaganje otpada na gradski deponij realizirano je u cijelosti prema utvrđenom programu.

Jedan dio otpada Parkovi odlažu u posebne kontejnere, koje zatim preuzima Komunalac, te kamionom odvozi otpad na gradski deponij. Tom prilikom otpad se sabija i na taj način štedi na transportnim troškovima. U ovoj stavci prikazan je trošak odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se važe na javnoj deponiji i plaća se naknada za odlaganje otpada od 136,57 kn/t. Biorazgradivi otpad (od sječe raslinja) prima se samo u usitnjenom stanju. Predviđa se zbrinjavanje 260t otpada.

Intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva realizirane su do visine planiranih sredstva, sve prema nalozima komunalnog redarstva (u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

Veterinarsko-higijeničarsku službu te poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada (cca 40 h parkovnih površina i nerazvrstanih cesta) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji sastavlja i dostavlja Gradu i izvješće o realizaciji programa.

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona u iznosu od 21.999 kuna. Sufinanciran je i županijski program suzbijanja bjesnoće u iznosu od 4.975 kuna. Od sredstava planiranih za čišćenje i sanaciju površina kod iznenadnih onečišćenja (istjecanje ulja i druga zagađenja kod sudara) utrošeno je 60.237 kn za nabavku potrebne opreme i sredstava. Manje utrošena sredstva na ovoj poziciji rezultat su izostanka potrebe za intervencijama tijekom godine.

3. Održavanje javnih površina

Redovno održavanje zelenih površina povjereno je Parkovima, koji su program realizirali u cijelosti na ukupno 138.064 m2 raznih zelenih površina. Održavanje je obuhvaćalo i navodnjavanje 15.775 m2 zelenih površina. Sve zelene površine održavane su u planiranom obimu i standardu, uz manja odstupanja od planirane dinamike radi prilagođavanja meteorološkim prilikama.

Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina ostvareno je u cijelosti. U 2011. godine nisu širene javne površine obuhvaćene automatskim navodnjavanjem (15.775 m2)

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na slijedećim zelenim površinama: park kod fontane Slatina, Park sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, Park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije i travnjak kod kamelija, površina kod Schullera, površine kod zida Ljetne pozornice, površina kod Fenix palmi, travnjak kod rasadnika, travnjak kod upravne zgrade Parkova, površina iza zgrade Angiolina, površine ispred zgrade Grada, površine ispred Općinskog suda, površina na križanju ulica R. K. Jeretov-A.Štanger-M.Tita, travnjak u Parku Margerita, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, Park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju ulica M.Tita i Nove ceste na P. Kolovi, Park Gorovo 2016 m2, dio Parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2, zelenoj površini kod crkve sv. Ane u Voloskom 260 m2, zelenoj površini na trgu Ika 84 m2 i zelenoj površina na P. Kolovi kod zgrade M. Tita 157, 207 m2, kod Paviljona u Parku Angiolina 424,5 m2, površina između depandanse Amalija i M. Tita 639,55 m2 te zelena površina na raskrižju ulica A. Dminaka i Liburnijske 28,5 m2, Park Angiolina kod upravne zgrade 262 m2, površina između Ville Angiolina i rasadnika 756 m2, zelena površina na raskrižju Dr. I. Pošćića - R. K. Jeretova 25 m2, zelena površina na kružnom toku u ulici F. Supila 10 m2, centar Ičića kod marketa 23 m2, zelena površina kod pošte u Opatiji 228 m2. U 2010 godini izrađeno je navodnjavanje na zelenoj površini (trokut) spoj ulica I.M. Ronjgova i Črnikovice (347 m2) i u ul. Črnikovica (347 m2), površina na spoju ulica N. Tesle i M. Tita (35 m2) zelena površina na raskrižju u Pobrima (38 m2), travnjak u Parku Dražica (303 m2), kao i površina uz parkiralište kraj groblja Volosko (50 m2): Planirana sredstva utrošena su za zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja. Radovi su obavljeni u predviđenom obimu u cijelosti.

Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada realizirana je u cijelosti putem Parkova. Sadnja dobavljenog biljnog materijala je izvršena u Pobrima (centar, zavoj Kosovo- Pobri, trokut bus ugibališta), Opatija (ulica M. Tita zamjena 2 suhe palme, šetnica do potoka Vrutki, zamjena crnike kod doma Zora, zasađena crnika na Tržnici, te šetalištu Slatina, park Imperijal - 8 stablašica, ), Ičići (2 bora u drvoredu uz Poljansku cestu, parkiralište Ičići), Park Imperijal, Volosko (parkiralište Črnikovica - grmlje, zelene površine na ulazu i izlazu iz Voloskog.

Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala realizirana je u cijelosti u predviđenom obimu, putem Parkova, a otpadni materijal je prije deponiranja usitnjavan, što je činilo veliku uštedu na transportiranju drvne mase. Svi radovi obavljeni su u predviđenom obimu na predviđenim lokalitetima uz prilagodbu vezano za nastala oštećenja uslijed vremenskih nepogoda koja su uzrokovala oštećenja na biljnom pokrovu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti putem Parkova: utrošak 5.485 m3 vode, rad na održavanju travnjaka 2.080 radnih sati, materijal: sjeme trave 250 kg, fini pijesak 7,95 m3, kremeni pijesak 25 t, lumbriko 15,00 m3 i dr. Radi teškoća u održavanju umjetne trave na pomoćnom igralištu, Parkovi su bili prisiljeni nabaviti i stroj za češljanje umjetne trave.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava. Na području grada postoje 322 klupe te 385 posude za otpatke (od toga 241 na obalnom putu, parkovima i prilaznim stubištima a 144 duž ulica i na autobusnim stanicama.

Održavanje opreme na pomorskom dobru i na obalnom putu povjereno je Parkovima, a održavanje opreme na gradskim prometnicama je u nadležnosti Komunalca.

Poslovi održavanja u parkovima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima. Od izvedenih radova potrebno je spomenuti da su izvršeni popravci parkovnih klupa do planiranog iznosa, da je dobavljeno 5 posuda za otpatke od 80 l (betonske, tip Bani), 23 košarice za otpatke od 20 l, dobava i montaža 12 novih klupa tip Opatija, skidanje, popravak i ponovna montaža 40 mrežastih košarica, te da su p0ostavljane i vrećice za pseći izmet do planiranih veličina.

Putem Komunalca obavljano je održavanje postojećih posuda za otpatke, dobavljeno je 40 komada novih posuda od 20 l, te 5 komada od 80 litara, a obavljano je i planirano pranje poklopaca za posude Bani (3 puta godišnje).

Manje utrošena sredstva od planiranih (19.343) odnose se na smanjeni obim održavanja u prosincu 2011. godine.

U 2011. godini nije smanjivan broj klupa i košarica za otpatke (vezano uz opredjeljenje da će se u slučaju oštećenja klupa i košarica iznad programom planiranih vrijednosti dobave novih i zamjene oštećenih, oštećena oprema trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni).

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice: Za javne satove nisu utrošena nikakva sredstva u protekloj godini (sat na gradskoj tržnici je rekonstruiran u sklopu investicije uređenja tržnice, a satovi na zgradi Gradskog vijeća i zvoniku crkve sv. Jakova u Opatiji nisu zahtijevali posebne intervencije). Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, no kako su radovi postave nove stanice planirani za 2010. godinu izvršeni u 2011. godini to su izostali veći troškovi održavanja te opreme, a u 2011. godini nismo imali ni veća oštećivanja sustava pa je na poziciji ukupno potrošeno 33.360 kn manje od planiranog.

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva povjereno je Parkovima i najpovoljnijem ponuđaču u dijelu održavanja postrojenja.

Na području Grada održavaju se 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada koje rade svih 12 mjeseci (181.100 kn).

Tijekom cijele godine je u funkciji je bilo vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavanje kipova obuhvatilo je njihovo čišćenje, te manje popravke na kipu u Parku svetog Jakova. Na održavanje je preuzeta i donirana skulptura postavljena na Slatini ispod Policijske postaje). Ukupni troškovi održavanja iznose 38.500 kuna.

Najveća stavka na javnim izljevima odnosi se na utrošak vode na 25 javnih špina (veći dio je u funkciji 6 mjeseci, a manji broj njih i cijele godine) i 9 tuševa (u funkciji od svibnja do konca rujna). Potrošnja vode na ovim objektima je izuzetno visoka (25 javnih izljeva - 1994m3 od čega se oko 1000 m2 odnosi na same špine, dok je preostali utrošak vezan uz zalijevanje zelenih površina Gorova i kod bistroa Venecije jer se nalaze na istom brojilu kao i špine) i 9 tuševa (potrošeno 2287 m3 vode za plaže Volosko: plaža Črnikovica, vaterpolo, Puntica, Stari Put; Opatija: Lipovica, Tomaševac, Dražica, P.Kolova - plaža za pse, Ika, te u 2011. novi - na plaži za pse na P. Kolovi). Manji dio troškova odnosi se na sufinanciranje prijevoza vode za domaćinstva (5.036 kn). Ukupno je utrošeno 134.224 kn.

Održavanje javnih WC-a obuhvaća održavanje 6 klasičnih WC-a, 5 automatskih, te 5 lokacija za postavljanje kemijskih WC-a, i u cijelosti je realizirano prema planiranom obimu.

Održavanjem su obuhvaćeni javni automatski WC-i koji rade 12 mjeseci: Opatija - Zert i Trg V. Gortana, plaža Ičići i obalni put Ika, te od srpnja 2011. i novi WC u lučici Ičići. Od ovih WC-a dio je bio van funkcije za vrijeme izvođenja radova na infrastrukturi (Ika i plaža Ičići u prvoj polovici, a Trg V. Gortana u drugoj polovici 2011.).

Klasični WC-i na Trgu V. Gortana i uz plažu Lipovica bili su otvoreni 12 mjeseci, a oni u sklopu CS CS Triglav, CS Admiral i CS Tomaševac 6 mjeseci.

U 2011. godini zamijenjen je automatski WC na Slatini. Repariran automatski WC-i postavljen je u lučici Ičići a klasični na igralištu Tošina (gdje su prije toga postojali samo kemijski WC-i).

Kemijski WC-i postavljeni su tijekom cijele godine kod NK Opatije (2 komada), a od svibnja do kraja rujna i na plaži Črnikovica. Kemijski WC na igralištu Tošina bio je postavljen u prvom dijelu 2011. godine do izgradnje klasičnog WC- a. Kemijski WC-i postavljani su i u Poljanama (Petrova), Dobreću (marunada) i Voloskom (ribarske fešte).

U odnosu na rasprave o broju javnih WC-a i visokim troškovima njihovog održavanja, možemo samo dodati da ti troškovi odražavaju izabrani visoki standard pokrivenosti turistički interesantnih područja Grada javnim WC-ima i da su u disproporciji s prihodima ostvarenim od njihovog korištenja (za 2011. godinu prihodi od automatskih WC-a iznosili su 14.480 kn). S druge strane, korištenje klasičnih WC-a se ne naplaćuje radi izbjegavanja troška stalnog prisustva zaposlene osobe koja će obavljati naplatu i čistiti prostor a koji trošak bi višestruko premašivao moguće prihode od korištenja WC-a.

Klasični WC naplaćuje se jedino na plaži Ičići u razdoblju od 1. 06. do 31. 08. (koncesionar plaže, Parkovi). Za 2011. godinu su primjerice prihodi od njegovo korištenja iznosili 36.000 kn (sa uključenim PDV-om). Njegovo radno vrijeme se određuje prema broju posjetitelja na plaži, od 10-do 18 ili od 7,00 do 22,00 sati, uz rad 2 djelatnika na naplati i čišćenju. Prihodi od automatskog WC-a na plaži u istom razdoblju iznosili su 5.388 kn a za cijelu godinu 7.353 kn (u zimskim mjesecima prihodi se kreću od 200 do 400 kuna mjesečno).

Napominjemo da se je prije nego što je plaža Ičići dobila Plavu zastavu pokušalo klasični WC-e na plaži Ičići dati u najam trećim osobama (u paketu sa raznim napravama za igre na plaži: fliperi i dr.) no da je kvaliteta održavanja izazivala ogorčenje kupača i građana.

Za 2012. godinu predloženo je znatno smanjivanje troškova, na način da će klasični WC-i biti u funkciji samo od lipnja do rujna.

Održavanje pješačkih staza i javnih stubišta.

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 30.500 m2 nogostupa, te 6.000 m1 pješačkih staza. Osim većeg zahvata na uređenju dijela nogostupa u gornjem dijelu Rakovčeve ulice, svi drugi radovi bili su brojne manje intervencije na saniranju oštećenja na nogostupima, stepeništima i krpanjima oštećenja na pločicama pa iste ne nabrajamo posebno. Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

Pješačke staze i javna stubišta održavali su Parkovi, a nogostupe Komunalac.

Održavanje dječjih igrališta obuhvaća ukupno 19 dječjih igrališta i povjereno je Parkovima. Postojeća dječja igrališta (Opatija: Črnikovica, Kosovo I, Kosovo II, Margerita, Mušićevac, Slatina, Punta Kolova, Tošina, Vijolica i Volosko; Ičići : Plaža i Brdo, OŠ Dobreć, Oprić Pobri, Poljane, te Veprinac i Veprinac - Kalina održavani su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja, ograde i sl) do planom predviđene vrijednosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija. Na području Grada postoji ukupno 1.064 nerazvrstanih ulica i puteva (266,37 km), od čega se redovno održava 218 cesta (62,07 km).

Redovnim održavanje osigurava se održavanje funkcionalne ispravnosti prometnica, ono je obuhvatilo:

-ophodarska služba (2032 sata godišnje),

-opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (56,6 sati rada, 4377 m2 strojnog i 97.680 m2 ručnog čišćenja),

-plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (1,7 t hladne mase, strojna ugradba 437 t, ručna ugradba 90,7 t asfaltne mase),

-održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 75,6 m3 kamenog materijala),

-održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 10,7 m3 osoline),

-održavanje objekata za odvodnju (čišćenje 329 m jaraka, 4873 m rigola, 0,5 m3 čišćenja propusta i taložnica),

-košenje trave i orezivanje zelenila (košenje 66.260 m2, te tretiranje herbicidima 36.400 m2- povjerava se Parkovima Opatija),

-krčenje raslinja uz nerazvrstane ceste u izvan zona konzervatorske zaštite: 49.020 m2 površine te 27 sati rada drobilice za usitnjavanje biljnog materijala.

-popravak potpornih i obložnih zidova (8,5 m3 betonskih zidova, 42,6 m2 oplate, 1,3 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova, ručni iskopi 10,59 m3 i odvozi materijala 14,23 m. Od većih pojedinačnih radova izveden je popravak zida u ulici Stanka Jurdane, 70.794 kn).

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića provedeno je do nivoa planiranih sredstava od 500.000 kn. Radovi je obavio Komunalac.

Od izvedenih radova ističemo: ličenje stupova prometnih znakova 314,5 m, popravak 24 lučna segmenta ograde, izrada i montaža 90 m ograde okruglog profila i 54 m NPI profila, ličenje 470 m NPI ograde, ličenje 316 m ograde od punog profila, 129 m od okruglih cijevi te 48 m raznih drugih ograda, zamijenjeno je 13 m elastičnih odbojnika i postavljena ograda u ulici A. Šenoe, Sv. Florijana i I. M. Ronjgova, uređena su dvorišna vrata škole, rukohvat na stubištu M. Tentora prema Kosovu i dr.

Prometna signalizacija.

Program je realiziran u cijelosti.

Za obnovu postojeće postojeće horizontalne signalizacije (1582 m2 pješačkih prijelaza, 1.691 m' crta na kolniku, 473 m2 širokih crta ispred znaka stopa, 162 stop oznaka, 46 bus, 48 raznih jednostrukih strelica i 22 dvostruke, 2 taksi stajališta, 22 mjesta z invalide, 55 zabrana parkiranja, 26 novih parkirnih mjesta bijele boje i 38 novih mjesta žute i plave boje, 61 komad raznih slova visine do 2 m, 5 oznaka zabrane parkiranja, 47 m2 oznaka postavljenih hladnom plastiokom, brisanje 15,5 m2 raznih ranijih oznaka i dr.) utrošeno je 138.188 kn.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) utrošeno je 271.146 kn). Stavka obuhvaća zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa.

Održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem obuhvaća zamjene žarulja na semaforima i treptačima i za to je utrošeno 3990 kn.

Poslovi su obavljeni putem Komunalca.

Zimska služba. Program rada zimske službe realiziran je u cijelosti putem Komunalca. Realizacija programa obavljena je u okviru planom predviđenih sredstava, uz naznaku su da radi povoljnih hidrometereoloških uvjeta u studenom i prosincu ostala neutrošena značajna sredstva (152l528 kn ili 43%). Dobavljeno je je 50 m3 rizle i 24 tone soli, a na posipanju je realizirano 590 sati rada raznih strojeva.

Održavanje BUS stanica i ugibališta.

Sva bus ugibališta održavana su u stanju funkcionalne ispravnosti. Održavanje je povjereno Parkovima i planirano je na minimalnom obimu popravaka (kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada, čišćenje od smeća, pranje i uklanjanje plakata sa njih. Zamijenjeno je i jedno razbijeno staklo.

Radi izostanka većih oštećenja, najveći dio sredstava nije i potrošen (43.056 kn).

Napominjemo da većinu bus ugibališta u samom naselju Opatija održava Metropolis Media (po ugovoru o postavi city light panoa) i da oni nisu obuhvaćeni Programom održavanja. I za ta ugibališta treba konstatirati da su kvalitetno održavana.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa.

Od hitnih intervencija zamjenjivani su polomljeni poklopci, postavljena 2 ležeća policajca kod obrtničke škole, postavljene su ploče dobrodošlice na autocestama (iz pravca Rupe i Rijeke te iz pravca tunela Učka, postavljeni su treptači na P. Kolovi, popravak ograde na Novoj cesti i Matuljskoj cesti, dobava pocinčane ograde za Ljetnu pozornicu i dr.

Sa osiguranim sredstvima izrađena su potrebna prometna rješenja u svrhu održavanja manifestacija u Gradu. Obavljena je postava privremene prometne signalizacije za vrijeme održavanja manifestacija (festival čokolade, Dan grada, karneval i balinjerada, Kaiser night i dr.

Ukupna vrijednost radova iznosila je 170.511 kuna.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje, čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji, Veprincu, Poljanama, Dobreću, Učki, Iki i Ičićima, uključivo i spomenike borcima Domovinskog rata u Voloskom i Opatiji, dva puta godišnje.

Planom je bilo predviđeno plaćanje grobne takse za 16 zaslužnih građana Opatije - poginuli branitelji domovinskog rata i osobe zaslužne za razvoj Opatije te je to i realizirano. Minimalna sredstva planirana za održavanje i popravak grobnih mjesta nisu realizirana jer za istima nije bilo potrebe.

6.Javna rasvjeta

Utrošak električne energije - podmireni su troškovi utroška struje- funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.820.000 kWh za oko 3.300 različitih rasvjetnih tijela).

Održavanje javne rasvjete - poslovi održavanja javne rasvjete povjereni su 2010. godine Komunalcu, i on ju je uspješno održavao u stanju u stanju funkcionalne ispravnosti za ukupni iznos od 556.800 kuna godišnje.

Dekoracija grada - Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa (125 svjetlećih elemenata na stupobvima javne rasvjete, 20 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada, 23 elementa dekoracije postavljena preko ceste, u vrijednosti od 195.595 kn, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje na 132 stupa javne rasvjete, 29.237,82 kn). U 2011. g. je nabavljeno i 630 m LED hladno bijelih svjetlećih cijevi za izradu elemenata dekorativne rasvjete, obnovljen je jarbol za zastavu u Voloskom a nabavljene su i potrebne količine novih velikih zastava.

Obavljanje poslova svjetlosne dekoracije, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, povjereno je najpovoljnijem ponuđaču, dok poslove dekoracije zastavama obavljaju Parkovi.

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta. Održavanje je povjereno Parkovima. Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 241 kanta za otpatke i dr.

Realiziran je planirani nivo redovnog održavanja:

-orezivanje zelenila uz obalni put -9.000 m2,

-orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta -1.500 m2,

-pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove -3.500 m2,

-odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l -15.059 pražnjenja košarica,

-odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l -26.720 pražnjenja posuda,

-hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta i ostalih nepredvidljivih događaja odnosile su se na popravak oštećenja na 375 m2 obalnog puta na raznim lokacijama.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža. Održavanje je povjereno Parkovima a obuhvaća 29 lokacija sunčališta i manjih plaža (površine 3.757 m2) koja se održavaju od svibnja do konca rujna, te 5 nekomercijalnih plaža (plaže na kojima se nalaze dječja igrališta: Lipovica, Belveder i Tomaševac koje se održavaju 12 mjeseci a Črnikovica i novoformirana plaža za pse na P. Kolovi - 4 mjeseca godišnje).

Iskazani troškovi održavanja kupališta i nekomercijalnih plaža odnose se na:

A) Plaža Ika

Realiziran je program održavanja u sljedećem obimu: čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, ravnanje plaže strojem, radnik na plaži 200 sati. Vrijednost radova održavanja iznosila je 8.557 kuna.

B) Plaža Ičići

Koncesionar na Plaži su Parkovi. Grad Opatija podmiruje dio troškova održavanja plaže kojeg Parkovi ne uspijevaju pokriti iz prihoda od obavljanja gospodarske djelatnosti na plaži, a što se odnosi na. čišćenje i odvoz otpada, popravak psihološke barijere, rad ronioca i montaže opreme, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 10 m3, postava protu kliznih čepića na ulazima u more, intervencije na čišćenjima izvan sezone, građevinski popravci na plaži, služba spašavanja na moru, vađenje ježeva, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže, utrošak struje na plaži na mjernom mjestu kod stare marine te ostale sitniji radovi koje je potrebno obaviti. Visoki nivo i kvaliteta održavanja plaže, osigurava da ona svake godine od 2004. godine nosi i Plavu zastavu kao međunarodni simbol kvalitete sadržaja i nivoa održavanja. Vrijednost radova koje je podmirio Grad iznosila je 322.398 kuna.

C) Uređene nekomercijalne plaže (kupališta bez koncesije) i plaža za pse na Punta Kolovi

Realiziran je program održavanja u planiranom obimu (čišćenje i održavanje u ispravnom stanju), održavanje dječjih igrališta na plaži Tomaševac i CS kod Miramara. Radove održavanja izvodili su Parkovi. U 2011. godine uređena je i preuzeta na održavanje i prva plaža za pse, koja je formirana na Punta Kolovi. Za održavanje ovih plaža utrošeno je ukupno 164.963 kuna.

D) Održavanje drugih manjih plaža i sunčališta (26 lokacija - 3.757 m2) provedeno je u skladu sa planom (čišćenje i odvoz otpada, i dr. radovi) putem Parkova za što je utrošeno 68.530 kuna.

Javna rasvjeta na obalnom putu - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti do lipnja 2011. godine održavanje javne rasvjete obavljao je najpovoljniji ponuđač, da bi potom ono bilo povjereno Komunalcu. Održavano je 179 rasvjetnih tijela u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine. Ukupni trošak održavanja javne rasvjete na obalnom putu iznosi 157.465 kuna i za 17.568 kn. manji je od planiranog.

Planirana sredstva za ekološke programe i akcije na pomorskom dobru u iznosu od 41.480 kn nisu utrošena jer u 2011. godini nije bilo potrebno provoditi dodatna ispitivanja kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići (3.600), a niti financiranje županijskog programa intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora (22.820 kn), dok je akcija čišćenja podmorja (15.000 kn) izvedena u sklopu vježbi vatrogasne postrojbe pa nije teretila ovaj Program.

8. Sufinanciranje akcija mjesnih odbora

Komunalne akcije mjesnih odbora sufinancirane su prema programima i odlukama samih mjesnih odbora. Planirani radovi izvršeni su u cijelosti, osim za MO Punta Kolova (koji planira urediti stubište koje povezuje ul. M. Tita i obalni put kod restorana Ariston, i za kojeg se do kraja 2011. godine riješila projektna dokumentacija i ishodila suglasnost Konzervatora) i MO Oprić koji nije dostavio nikakav program.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

Na teret ove stavke ukupno su izvršene 54 razne intervencija (od uklanjanja brojnih srušenih ili osušenih stabala i sanacija šteta koje su pritom nastale, premještanje terase ugostiteljskog objekta na plaži Ičići radi izgradnje bus ugibališta na Liburnijskoj cesti kao i premještanje bus čekaonice, uklanjanje grafita, ugradnja podupirača za vrijedno drveće (Portić), prateći radovi za razne manifestacije (Puntica - reflektori u moru, instalacije za carsku noć, dobava i montaža razglasa u glazbenom paviljonu, pripremni radovi za postavu donirane skulpture u zelenoj površini ispred Policijske postaje, uređenje površine iza tribine uz živicu boćarije, instalacije vode na plaži za pse, saniranje travnjaka nakon ugradnje reflektora u parku Angiolina, zamjena ukradene ograde na obalnom putu u Ičićima, uređenje zelene površine iza restorana Kamelija, brojni manji popravci i intervencije na obalnom putu i plažama na obalnom putu, saniranje površine uz restoran Plavi podrum, saniranje.

10. Održavanje DTK kanalizacije

Upravljanje DTK kanalizacijom povjereno je Komunalcu, a u okviru ove stavke financira se snimanje dijela postojeće kanalizacije do nivoa osiguranih sredstava

2. POJAČANO ODRŽAVANJE

2.1 Odvodnja atmosferskih voda

Izvedeni su radovi na rješavanju oborinskih voda na cesti u Veprincu - Falalelići (po zahtjevu MO Veprinac - Učka) te je riješena odvodnja oborinskih voda sa novouređenog parkirališta na Slatini uz zgradu M. Tita 142.

2.2 Održavanje javnih površina

Kultiviranje novih zelenih površina - Nastavlja se program sanacije i fitološki pregled stabala. Izrađeni su elaborata fitopatoloških pregleda hrasta medunca i atlaskog cedra u parku Angiolina, bora kod Gethaldusa, crknike kod h. Milenij, borova na Pavlovcu i dr. Izrađen je i idejni iizvedbeni projekt za uređenje parka Vile Brunicki.

Dogradnja mreže za navodnjavanje - Izgrađen je sustav za navodnjavanje na zelenoj površini kod Thalassotherapije (100 m2).

Igrališta - Izvršena je planirana zamjena oštećenih sprava na dječjim igralištima u iznosu od 50.000,00 kn (na dječjem igralištu Tomaševac popravljen je brod, dječje igralište Lipovica popravak vrtuljka, izrada novih sjedalica na klackalicama, bravarski popravak oštećenja na spravama, zamjena sjedalice i dr. sitniji radovi). Dobavljene su sprave za formiranje dječjeg igrališta u Iki (biti će izvedeno do svibnja 2012. godine nakon završetka izgradnje CS Ika)

Dodatnih 20.000,00 kn odnosi se na povećane radove na popravcima oštećenja u odnosu na ranije planirane, kao i na temelje i ugradbu novih sprava na dječjem igralištu u Ičićima, kao i preseljenje postojećih dječjih sprava radi izmještanja terase ugostiteljskog objekta uvjetovane izgradnjom bus ugibališta.

2.4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama - Izvršen je popravak potpornog zida uz groblje Volosko m2 39, dok je planirane radove popravka zida u ulici A. Dminaka u Ičićima m2 20 izveo Mjesni odbor.

Uređenje gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama - Izvršeni su planirani radovi asfaltiranja prema zahtjevima mjesnih odbora: dionica ceste za M.Učku 1.500 m2, i za Špadiće 900 m2, te sanacija zavoja u ul. I. Kaline. Dobavljeno je i 750 m2 žutih pločica, s time što će postava istih uslijediti početkom 2012. godine.

Ostali radovi na nerazvrstanim cestama - Uređena je parkirna površina uz restoran Kamelija (M. Tita 142)- oko 220 m2, , a koncem godine dobivena su od Primorsko-goranske županije i sredstva (100.000 kn) za uređenje parkirališta na vru Učke (radi toga je na poziciji iskazano povećanje od 106,92% u odnosu II izmjenu Godišnjeg programa.

Rješavanja pristupačnosti objektima osobama sa invaliditetima - Program postavljanja rukohvata na javnim stepeništima za potrebe sigurnijeg kretanja pješaka, po prijedlozima mjesnih odbora realiziran je kako slijedi: MO Kosovo - rukohvat na stubištu Kosićevo-C.S.Pietro Therme - 36 m1, MO P.Kolova - rukohvat N. Cesta - A.Mihića - 29 m1 i stubištu kraj tenis terena h. Adriatica, MO Ičići - rukohvat kod škole - 20 m1, MO Ika - rukohvat na stubištu Put u Brdo - 27 m1, MO Centar 1 - rukohvat na Stubištu Dražica - 25 m2. Uređeno je stubište u MO Tošina - ul. I. Pošćića - 30 m2.

Uređenje BUS stajališta - Postavljena je nova BUS čekaonice u Ičićima - Brdo.

2.6 Javna rasvjeta

Realizirani su planirani radovi:

-dodatno osvjetljenje detalja u parku Angiolina (Cykas palma i kip I. Duncan - prema projektu 3 LED reflektora na Cykas palmama i 2 na kipu, kabliranje oko 70 m).

-premještanja javne rasvjete i električnih instalacija na dijelu Liburnijske ceste u Ičićima na kojemu je izgrađeno novo BUS ugibalište u smjeru Lovran-Opatija. (rasvjetnih stupova 2, dužina - zahvata oko 100 m u svemu prema projektu, postava PVC cijevi, zaštita kabelskih snopova u nogostupu i dr.),

-izvršena je neophodna zamjena postojećih i nabava dodatnih elemenata dekorativne javne rasvjete (materijal za izradu dekorativne rasvjete - LED svjetleće cijevi 1.100 m, bljeskalice kom 70, razne žarulje kom 100 i dr. materijal.

-sva proširenja javne rasvjete izvedena su prema projektima koji su za tu namjenu napravljeni i financirani iz Programa održavanja.

2.7. Održavanje pomorskog dobra

U cijelosti su realizirani planirana ulaganja na pomorskom dobru:

-u povodu 100-e godišnjice obalnog puta, popravljena je dionica obalnog puta od Zerta do Dražica od 300 m2 (447.452 kn),

-postavljena je ograda na dijelu obalnog puta uz novoizgrađeno bus ugibalište u Ičićima te na dijelu P. Kolove od Malog raja do motela Ičići.

-izvršene su nužne popravke ograde obalnog puta (cca 30 m - razna oštećenja na čeličnim ogradama, cca 7 m oštećenja na brončanim ogradama te ličenja korodirane ograde 200 m)

-rekonstruiran je javni WC sa Zerta i postavljen na igralištu Tošina postaviti (rekonstrukcija obuhvaća zamjenu instalacija vode, odvoda, popravak krova i bravarije, izvođenje priključka na vodovodne instalacije i instalacije sanitarne kanalizacije te izrada platoa za ugradbu WC-a na novoj lokaciji),

-izrađena je projektna dokumentacija za dohranu plaže Črnikovica i izvršena dohrana plaže Tomaševac sa 70 m3 pijeska.

-izvršena je dobava i postava nedostajućih psiholoških barijera za plaže za čije održavanje sredstva osigurava Grad Opatija (Črnikovica 140 m i Tomaševac 150), montirana je i održavana oprema vaterpolo igrališta.

2.9 Hitne intervencije i ostale obveze:

Zahvati u prostoru za pripremu turističke sezone realizirani su u planiranom obimu:

Sredstva za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone utrošena su u skladu s planom za: zamjena Buksusa na Parteru u Paku Angiolina, ozvučenje Paviljona i parka Angiolina, uređenje plaže za pse na P. Kolovi (podmorski radovi i nasipavanje, građevinski radovi, oprema i dovod vode, ograde, table,), građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine uz obalni put iznad Yaht Cluba, uređenje ulaza u Volosko i izlaza iz Voloskog (spoj ul. R.K.Jeretova i ul. dr. I. Pošćića, spoj ul. I.M.Ronjgova i ul. Črnikovica), zamjena ukradenih 6,4 m brončane ograde na obalnom putu u Ičićima i dr.

Naknada za korištenje odlagališta otpada na Osojnici - Podmireni su troškovi korištenja deponija u iznosu od 223.686 kuna, sukladno obvezi iz Sporazuma o sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada od 1. 8. 2006. godine

Subvencija za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada (Autotrolej) - isplaćene su subvencije za linijski prijevoz u ukupnom iznosu od 3.755.831 kn, od čega se na Autotrolej odnosi 2.418.000 i na Autotrans 1.337.831 kn, sve prema zaključenim ugovorima.

Klasa: 363-01/12-01/22

Ur.broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 27. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., vr.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr