SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
GRAD OPATIJA

15.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2010. godine, a izmjene i dopune usvojene na sjednicama 27. srpnja 2011. godine i 8. prosinca 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/10, 19/11 i 43/11).

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA

Planirani prihodi za realizaciju Programa ostvareni su kako slijedi

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Ukupni prihodi za izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni su sa 12,66% manje od planiranih, pri čemu je za 14,31% više ostvaren komunalni doprinos, dok su manje ostvareni izvori od namjenskog povećanja cijene putne karte (11,72%), prihodi od koncesija (11,93% i sredstva od prodaje stanova (48,45%). Uz neostvarenje prihoda od prodaje stanova i prihode od koncesija, napominjemo da se radi o sredstvima Grada Opatije koja nisu bila prebačena za ostvarenje Programa gradnje jer sredstva nisu bila potrebna u 2011. godini za plaćanje radova koji su u tijeku.

III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA

1. Planirani Program realizira se (radovi su završeni u 2011. godini ili se završavaju početkom 2012. godine) u svim pojedinačnim stavkama.

Jedini projekt čija realizacija nije započela je rekonstrukcije javne rasvjete po programu energetske učinkovitosti za zonu 2 (700.000 kn) jer se ovaj program financira djelom iz sredstava Proračuna a dijelom iz sredstava Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, a sa Fondom u 2011. godini nismo uspjeli zaključiti ugovor o financiranju. Očekujemo da bi se obveza mogla realizirati u 2012. godini, te smo u tom pravcu početkom ove godine dostavili Fondu i potrebna izjašnjenja.

2. Gledano po utrošenim sredstvima Programa u 2011. godini, od planiranih 16.153.574 kuna utrošeno je ukupno 11.672.648 kuna, ili 72,26% u odnosu na planirana sredstva. Za započete ugovorene obveze koje se završavaju u 2012. godini prenijeti će se 2.903.245,97 kuna, odnosno sa sredstvima za rekonstrukciju javne rasvjete po programu energetske učinkovitosti ukupno 3.603.245,97 kuna, što ukupno znači da će program biti realiziran sa 94,5%.

3. Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

Odvodnja oborinskih voda

Izrađeni su idejni, glavni i izvedbeni projekt drenažnog kanala u Liburnijskoj ulici (11.685 kn), a financiran je i ugovoreni dio radova na izradi drenažnog kanala kroz plaćanje troškova nadzora (115.520 kn).

U vezi navedenog je potrebno istaknuti da su ovi projekti omogućili da u prvoj polovici 2011. godine budu izvedeni izuzetno opsežni radovi na rješavanju oborinskih voda koje su proteklih 30-ak godina bili stalna opasnost za sigurnost prometa Liburnijskom ulicom kod većih padavina kako zbog podlokavanja same ceste i stvaranja udarnih rupa, tako i radi njenog plavljenja.

Sanacija je izvršena kroz dogovor Hrvatskih voda (koje su izgradile nove oborinske kolektore u trupu ceste i kroz plažu Ičići do pete lukobrana marine), Komunalac (koji je izmjestio kolektore sanitarne kanalizacije), Hrvatske ceste (koje su izvršile obnovu kolničke konstrukcije i proširenje ceste radi dobivanja bus ugibališta na dijelu između Calypsa i odvojka za ACI marinu, s time što je proširenjem nogostupa ujedno dobivena i nova obalna šetnica ne mora prolaziti područjem plaže), te Grad Opatiju (koji je izradio projekte za cjelokupni zahvat, premjestio javnu rasvjetu i bus čekaonicu na rekonstruiranoj dionici ceste, te postavio novu ogradu prema plaži).

Izrađen je i projekt rješavanja oborinskih voda u Voloskom u ulici A. Štangera (36.900 kn).

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva

U cijelosti su završeni radovi:

1) rekonstrukcija ulice J. Rakovca (475.078 kn). Rekonstrukcijom je uređena prometnica od ulice Velog Jože do ulaska u buduću garažu Slatina,

2) saniran je potporni zid u ulici J. Dobrile (88.806 kn),

3) izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju bus ugibališta u Ičićima (pravac Lovran-Opatija) i proširenje šetnice uz Liburnijsku cestu od Lučice Ičići do Calipsa u iznosu od 84.8760 kn,

4) izrađena je projektna dokumentacija za premještanje instalacija radi omogućavanja izgradnje stanova POS-a te za organizaciju prometa za vrijeme izvođenja radova (13.530 i 19.926 kn), i

5) izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju i produženje ulice Palmi u Opatiji (14.760 kn),

dok će dio radova biti završen u 2012. godini:

1) rekonstrukcija dionice Šetališta Carmen Sylve od Nove ceste prema naselju Zora (500 m) je pred završetkom. Najveći dio radova završen je u 2011. godini, odnosno još je potrebno postaviti završni sloj asfalta (radi vremenskih prilika od prosinca 2011. godine do konca veljače nisu radile asfaltne baze, 465.000 kn). Cjelokupna investicija iznosi 7.656.830 kuna, s time što se dio financira iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (investitor je Grad Opatija), a dio po Programu vodoopskrbe (investitor je Komunalac d.o.o.).

7) paralelno s početkom radova na izgradnji sportske dvorane, u studenom 2011. godine započeli su i radovi na infrastrukturi vezanoj za tu izgradnju (156.146,01 kn). Radovi će se odvijati i u 2012. godini na način da će pratiti dinamiku izgradnje same sportske dvorane.

8) u prosincu 2012. godine započeli su i radovi na izgradnji infrastrukture za stanove POS-a (premještanje infrastrukture sa građevne čestice POS-a u trup Nove ceste), a plaćen je komunalni i vodni doprinos za izgradnju stanova POS-a (po Zakonu je to obveza jedinice lokalne samouprave na čijem se području odvija izgradnja) u ukupnom iznosu od 2.145.859,02 kn.

Javna rasvjeta

Izrađeni su planirani projekti proširenja javne rasvjete (59.962 kn), te su završeni radovi na proširenju javne rasvjete u pješačkoj zoni Slatina (dionica ispod hotela Mileni, 411.208,23 kn), na proširenju javne rasvjete na stubištu između ul. M. Tita i J. Rakovca (85.996,66 kn) kao i manje interpolacije javne rasvjete (69,999,30 kn; Preluk 2 rasvjetna mjesta te 1 kod Milde Sorte¹ opatijska tržnica (demontaža ranije rasvjete i postava 2 nova rasvjetna mjesta, ulaz u Volosko 1 rasvjetno tijelo).

Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru

Svi planirani programi realizirani su u cijelosti:

Sufinancirani su radovi Lučke uprave na području lučice Ičići, a koji su se odnosili na odmuljivanje lučice i uređivanje vezova uz rekonstruirani dio šetnice obalnog puta (198.686,09 kn). Radovi su izvođeni paralelno sa radovima na postavi kolektora sanitarne kanalizacije u mostu Ičići.

Postavljena je nova ograda obalnog puta (415.580,10 kn, 214 m dužine) djelom na Punta Kolovi (120 m) a dijelom iznad plaže Ičići (94 m).

Zamijenjene su sprave na dječjem igralištu na plaži Ičići (81.640 kn).

Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti

Svi planirani programi realizirani su u cijelosti:

-sufinancirana je nabavka autobusa Autotroleja iz namjenskog povećanja cijene vozne karte u visini stvarno ostvarenih prihoda (891.836,50 kn),

-izvršeni su radovi modernizacije, zamjene opreme i nadogradnje automatske meteorološke stanice u Opatiji (289.781,84 kn), nabavljen je novi automatski WC na Slatini (244.770 kn) uz istovremenu rekonstrukciju starog koji je premješten u lučicu Ičići (troškovi rekonstrukcije i premještanja realizirani su iz Programa održavanja komunalne infrastrukture).

-izrađen je plan gospodarenja otpadom (34.440 kn).

4. Jedina stavka programa koja nije realizirana ili čija realizacija nije započela u 2011. godini je rekonstrukciji javne rasvjete po programu energetske učinkovitosti za zonu 2 (700.000 kn) jer se ovaj program financira djelom iz sredstava Proračuna a dijelom iz sredstava Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, a sa Fondom u 2011. godini nismo uspjeli zaključiti ugovor o financiranju. Očekujemo da bi se obveza mogla realizirati u 2012. godini, te smo u tom pravcu početkom ove godine dostavili Fondu i potrebna izjašnjenja.

Klasa: 361-01/12-01/23

Ur.broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 27. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr