SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD RAB

23.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. ožujka 2012., donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 36 - KAMPOR (T33)

A.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja 36 - Kampor (T33) - u nastavku teksta: Plan, kojeg je izradio Arhitektonski projektni zavod - inženjering d.d. iz Zagreba.

Članak 2.

Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Raba, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.

Plan se odnosi za područje kampa - autokampa Kampor utvrđenim Prostornim planom uređenja Grada Raba, koje obuhvaća površinu od 0,5 ha, čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.

Plan, sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja 36 - Kampor (T33) sastoji se od:

Tekstualnog dijela Plana koji sadrži:

Odredbe za provođenje:

1.Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

1.1. Uvjeti za određivanje i korištenje površina

1.2. Korištenje i namjena površina

2.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Oblik i veličina građevne čestice

2.2. Namjena građevina

2.3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.4. Veličina i građevna (bruto) površina građevine

2.5. Uvjeti oblikovanja građevina

2.6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad
osoba smanjene pokretljivosti

2.7. Uređenje građevne čestice

2.8. Zelene površine

2.9. Parkirališne površine

2.10. Način i uvjeti priključenja na javno - prometnu
površinu i komunalnu infrastrukturu

2.11. Mjere zaštite okoliša, odnosno način sprječavanja
nepovoljna utjecaja na okoliš

3.Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i
opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreže s pripadajućim objektima i
površinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

3.1.1. Javna parkirališta i garaže (promet u mirovanju)

3.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.1.3. Biciklistički promet

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

3.3.1. Vodoopskrba

3.3.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode

3.3.3. Elektroenergetska mreža i rasvjeta

4.Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

5.Mjere zaštite prirodnih i kulturno - povijesnih
cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

6.Postupanje s otpadom

7.Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

7.1. Zaštita od poplava i podzemnih voda

7.2. Zaštita od požara

7.3. Zaštita od ratnih opasnosti

7.4. Zaštita od potresa

7.5. Zaštita zraka

7.6. Zaštita od buke

7.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba

8.Mjere provedbe plana

Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1000:

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1. A. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
detaljnije korištenje

2.PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4.OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

Obveznih priloga koji sadrže:

-Obrazloženje plana:

1.Polazišta

2.Ciljevi prostornog uređenja

3.Plan prostornog uređenja

-Izvod iz Prostornog plana uređenja grada Raba

-Popis propisa koji su poštivani u izradi Plana

-Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

-Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi

-Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

-Sažetak za javnost.

B.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

1.1. Uvjeti za određivanje i korištenje površina

Članak 5.

Uvjeti za određivanje korištenja površina u ovom Planu su:

. temeljna obilježja prostora unutar obuhvata Plana;

. valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine;

. održivo i racionalno korištenje i kvaliteta prostora i okoliša i unapređivanje kvalitete turističke ponude.

1.2. Korištenje i namjena površina

Članak 6.

(1) Osnovna namjena površina razgraničenja je označena bojom i planskim znakom na Kartografskom prikazu broj 1. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA« u mjerilu 1:1000.

Na kartografskom prikazu broj 1. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA » razgraničene su površine sljedećih namjena:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 (2) Kapacitet kampa - autokampa je 70 ležajeva (jednom kamp mjestu odgovara 3 ležaja) s uvjetom osiguranja visoke kategorije, minimalno 4*.

Kamp - autokamp (oznaka T3)

Članak 7.

Na površini kampa-autokampa moguće je graditi i uređivati prostore za sljedeće namjene:

.smještaj na uređenom prostoru na otvorenom uz korištenje vlastite ili iznajmljene pokretne opreme za kampiranje: šatori, kamp prikolice, (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl. za kamp s minimalno 4 zvjezdice,

.prodaja hrane, pića, napitaka i slastica,

.iznajmljivanje pokretne opreme za kampiranje: stolova, stolaca, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl.,

.ostale usluge uz uvjet da su za obavljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s posebnim propisima koji se na te usluge primjenjuju,

.interna prometna, te prateća infrastrukturna mreža kampa.

Planirana trafostanica (oznaka ISt)

Članak 8.

Planom se predviđa:

-izdvojena površina za smještaj trafostanice s osiguranim 24 sata pristupom internom prometnicom.

Članak 9.

Detaljnija namjena površina razgraničenja kampa - autokampa (T3) je označena bojom i planskim znakom na Kartografskom prikazu broj 1.A. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - detaljnije korištenje« u mjerilu 1:1000.

Na kartografskom prikazu broj 1.A. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - detaljnije korištenje« razgraničene su površine slijedećih podnamjena kampa-autokampa (T3):

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Kamp mjesta (oznaka: T3-1, T3-2, T3-3, T3-4, T3-5)

Članak 10.

Na površini kamp mjesta moguće je graditi i uređivati prostore za sljedeće namjene:

.smještaj na uređenom prostoru na otvorenom uz korištenje vlastite ili iznajmljene pokretne opreme za kampiranje: šatori, kamp prikolice, (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl. za kamp s minimalno 4 zvjezdice,

.prateći sadržaji (sanitarije, parkirno mjesto i sl.).

Komunalno servisna (oznaka: K3-1)

Članak 11.

Na površini komunalno servisne namjene moguće je graditi i uređivati prostore za slijedeće namjene:

.ureda uprave, recepcije kampa, mjenjačnice, smještajne jedinice iznad etaže prizemlja,

.manjih trgovačkih i uslužnih objekata (trgovina živežnim namirnicama i artiklima za plažu, voćarna, turističke informacije, iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme i sl.),

.čuvarske kućice, građevina pratećih sadržaja (sanitarije, cisterne za vodu i sl.),

.prostori za igru djece (igraonice).

Sportski tereni (oznaka: R2-1)

Članak 12.

Na površini sportskih terena moguće je graditi i uređivati prostore za sljedeće namjene:

.smještaj pratećih sportsko rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja (otvoreni sportski tereni: mini golf, stolni tenis, boćalište, fitnes, umjetna stijena za penjanje, bazen i sl., te manji barovi sa pripremom i prodajom brze prehrane),

.prostori za igru djece,

.uređene površine za roštilj,

.prateći sadržaji (sanitarije, cisterne za vodu i sl.).

Zelene površine (oznaka: Z-1, Z-2, Z-3, Z-4)

Članak 13.

Na zelenim površinama nije dozvoljena gradnja građevina. Dozvoljava se uređenje dječjih igrališta, pješačkih staza, sanitarija, ulazna rampa (automatske nadzorne prepreke) i gradnja kamenih podzida visine do 1 m.

Interne prometne površine (oznaka: IS-1, IS-2)

Članak 14.

Planom su uređene:

.cestovne kolno-pješačke, pješačke površine, parkirališta te prateća infrastrukturna mreža (podzemni energetski i telekomunikacijski kablovi, cijevni vodovi, odvodni kanali i sl.).

2.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1. Oblik i veličina građevne čestice

Članak 15.

(1) Oblik i veličina građevne čestice kampa-autokampa određena je na Kartografskom prikazu broj 1. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA« i broj 4. »OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE« u mjerilu 1:1000.

(2) Najmanje 40% površine građevne čestice kampa- autokampa mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(3) Maksimalna izgrađenost građevne čestice kampa- autokampa (čvrsti objekti) Kig= 0.3, a koeficijent iskoristivosti iznosi Kis=0.8

(4) Za jedno kamp mjesto potrebno je osigurati minimalno 60 m2 površine.

2.2. Namjena građevina

Članak 16.

(1) Na površini ugostiteljsko-turističke namjene za gradnju kampa-autokampa, označenim oznakom (T3) na kartografskom prikazu broj 1. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA« dopušteno je:

- graditi smještajne građevine iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (u daljnjem tekstu: »Kampovi«) i prateće građevine,

-graditi prometnu i komunalnu infrastrukturu, graditi i uređivati otvorena sportska igrališta (mini golf, stolni tenis, boćalište, fitnes, umjetna stijena za penjanje) s mogućnošću sezonskog natkrivanja, otvoreni bazeni i dr. te uređivati parkove, pristupe građevinama i prema obali, pješačke i biciklističke staze, dječja igrališta i ostale zelene površine.

(2) Smještajne građevine iz skupine »Kampovi« iz stavka 1. ovog članka su osnovne smještajne jedinice i smještajne jedinice u građevinama.

(3) Prateće građevine iz stavka 1. ovog članka su sanitarne jedinice i druge manje prateće građevine uslužnog (manji barovi-beach bar), trgovačkog i sl. sadržaja, kiosci i sl.

2.3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 17.

(1) U obuhvatu Plana u pojasu najmanje 70 m od obalne crte, ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, te pratećih građevina kampa-autokampa.

(2) Smještajne jedinice kampa - autokampa (oznaka: T3- 1, T3-2, T3-3, T3-4, T3-5) ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način i ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte, a prateće građevine (sanitarni i drugi sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene) moguće je planirati i na manjoj udaljenosti od obalne crte, tj. na cijelom području obuhvata.

(3) Građevina recepcije kampa (oznaka: K3-1) s uredima uprave, mjenjačnicom te trgovačkim i uslužnim sadržajima (trgovina živežnim namirnicama i artiklima za plažu, voćarna, turističke informacije i sl.), čuvarska kućica te po potrebi sanitarije i spremišta može se smjestiti unutar gradivog dijela kampa-autokampa, prikazanom u kartografskom prikazu broj 1.A. »KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - detaljnije korištenje« i broj 4. »OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE« odnosno u pojasu najmanje 70 m od obalne crte.

2.4. Veličina i građevna (bruto) površina građevine

Članak 18.

(1) Najveći dozvoljeni broj etaža građevine recepcije kampa iznosi prizemlje (P) i kat (1) ili potkrovlje (Pk).

(2) Najveća dozvoljena visina (V) građevine recepcije iznosi do sljemena 7.50 m, a najveća dozvoljena građevna bruto razvijena površina (GBP) je 400 m2.

(3) Prateće građevine kampa mogu biti najviše dozvoljene građevinske bruto površine 50 m2 i ulaze u maksimalnu izgrađenost građevne čestice kampa-autokampa.

(4) Katnost svih pratećih građevina kampa ograničava se na prizemlje (P), a maksimalna dopuštena visina građevina iznosi 4 m.

2.5. Uvjeti oblikovanja građevina

Članak 19.

(1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevine recepcije kampa-autokampa, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim ambijentom mikrolokacije i moraju se u najvećoj mjeri prilagoditi prirodnom okolišu.

(2) Krovna konstrukcija može biti ravna ili kosa u nagibu 18Ê-22Ê, sa pokrovom: crijep mediteranskog tipa ili kupa kanalica. Istaka vijenca može biti najviše 25 cm. Na krovnu plohu mogu se postaviti kolektori sunčeve energije.

(3) Prateće građevine kampa moraju biti u skladu s okolnim građevinama, najveće visine (V) do sljemena 4,0 m, sa upotrebom prirodnih materijala uz očuvanje krajobraznih vrijednosti.

2.6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Članak 20.

Kod projektiranja građevina i internih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

2.7. Uređenje građevne čestice

Članak 21.

(1) Kamp - autokamp mora bit ograđen.

Ogradu nije moguće izvoditi s punim podnožjem. Ograda mora biti prozračna, izvedena od pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika, te uz nju izveden zeleni nasad (živica ili drugo).

Maksimalna visina ograde je 2 m.

(2) Potporne zidove, terase i sl. treba izvesti tako da se ne narušava izgled okoliša.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 1,5 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada ga je potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

(3) Neizgrađeni dio građevinske čestice je potrebno urediti ili redovito održavati, te zasaditi isključivo autohtone biljne vrste.

(4) Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 40% površine kampa-autokampa, sa strukturom zelene površine koja obuhvaća nisku vegetaciju i travnjake. Prilikom hortikulturnog uređenja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo.

2.8. Zelene površine

Članak 22.

(1) Na internim zelenim površinama (oznaka: Z-1, Z-2, Z-3, Z-4) dozvoljava se uređenje dječjih igrališta, interne prometne mreže, pješačkih staza i gradnja kamenih podzida visine do 1 m.

(2) Dječja igrališta, opremaju se sukladno uzrastu kojem su namijenjena, odvojeno po dobnim skupinama uz zadovoljenje sigurnosnih standarda.

2.9. Parkirališne površine

Članak 23.

Potreban broj parkirališna mjesta s uvjetom osiguranja visoke kategorije 4* iznosi minimalno 23 parkirna mjesta.

2.10. Način i uvjeti priključenja na javno - prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 24.

(1) Način priključenja kampa-autokampa na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima broj 2. »PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA« i broj 4. »OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE« u mjerilu 1:1000.

(2) Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice kampa- autokampa na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, definirani su u točki 3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovog Plana.

(3) Građevnoj čestici kampa pristupa se postojećom prometnicom kojom se prometuje u postojećem stanju uvale Kampor.

(4) Građevine unutar građevne čestice kampa moraju imati zajednički priključak na javni vodoopskrbni cjevovod, elektroenergetsku mrežu i vodonepropusni sustav javne odvodnje.

(5) Do priključenja na javni elektroenergetski sustav moguća je opskrba iz alternativnih izvora (agregati, akumulatori i sl.).

2.11. Mjere zaštite okoliša, odnosno način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 25.

(1) Tijekom izgradnje i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici kampa-autokampa i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

(2) Pri odabiru sadržaja, djelatnosti i tehnologija koje će se realizirati u obuhvatu ovoga plana moguće su samo one koje ne onečišćuju okoliš, odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

3.Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 26.

(1) Površine građevina i uređaja prometne i komunalne mreže prikazane su u kartografskom prikazu broj 2. »PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA« u mjerilu 1:1000.

Za ukupni zahvat na građevnoj čestici izdaje se jedinstvena lokacijska dozvola.

(2) Detaljni raspored prometne i komunalne infrastrukture unutar Plana, bit će utvrđen lokacijskom dozvolom.

(3) Lokacijskom dozvolom može se odrediti gradnja uređaja i/ili postrojenja sustava prometne i komunalne infrastrukture i s manjim odstupanjima od predloženih stavkom 1. ovog članka ukoliko se time ne narušavaju uvjeti korištenja površina.

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 27.

(1) Interne prometne površine (oznaka: IS-1, IS-2) namijenjene su odvijanju kolnog motornog, pješačkog i biciklističkog internog prometa, parkiranja, te izgradnju vodova interne komunalne infrastrukture. Površine u osnovnoj razini koridora prometnice potrebno je dimenzionirati na način i u širinama koje će omogućiti sigurno odvijanje prometa svih vrsta i u svim vremenskim razdobljima i uvjetima. Finalna obrada nije uvjetovana izuzev uvjeta za kolne površine koje će osiguravati pristup interventnim vozilima, a koje obvezno moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog pritiska od 100 kN kako bi bio omogućen pristup i operativni rad vatrogasnih vozila (minimalne širine kolnika 3 m).

(2) Interna kolna mreža kampa (oznaka: IS-1) gradit će se u prvom redu kao nastavak postojećeg pristupnog puta, čija širina kolnika kod rekonstrukcije može iznositi i manje od propisane ukoliko lokalni uvjeti na terenu onemogućavaju obavezne širine propisane Prostornim planom uređenja Grada Raba.

(3) Poprečni nagibi kolnika mogu biti jednostrešni (s kontinuiranim padom od jednog do drugog ruba kolnika) ili dvostrešni (od osi kolnika prema vanjskim rubovima), što će odrediti konfiguracija terena i način površinske odvodnje prometnih površina.

Članak 28.

Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja prometne i komunalne infrastrukture obvezno je pridržavati se važeće zakonske regulative kao i pravilnika kojima su određeni odnosi s drugim infrastrukturnim građevinama, a način i uvjeti priključenja građevina na prometnu površinu i/ili postrojenja i uređaje pojedine vrste komunalne infrastrukture bit će određeni posebnim uvjetima građenja nadležnih prometnih i komunalnih organizacija.

3.1.1. Javna parkirališta i garaže (promet u mirovanju)

Članak 29.

Potrebno je osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta kako nalaže Pravilnik o predmetnim zahvatima, a od istih najmanje jedno se mora osigurati za vozila invalidnih osoba.

3.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 30.

U zoni obuhvata kamp parcele ne planiraju se trgovi i druge veće pješačke površine.

3.1.3. Biciklistički promet

Članak 31.

Za potrebe odvijanja biciklističkog prometa unutar kampa koristit će se kolno-pješačke površine interne prometne mreže.

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 32.

(1) Interne trase uređaja za prijenos sustava elektroničkih komunikacija iz kartografskog prikaza detaljno će biti određene u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

 (2) Uz planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture dozvoljena je postava eventualno potrebnih građevina (vanjski kabinet-ormarići za smještaj elektroničke komunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže.

Za područje obuhvata Plana treba omogućiti priključak na pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu postavljanjem DEK kanalizacije unutar prometne mreže kampa u skladu s potrebama.

Pojasevi distributivne kanalizacije mogu biti različitih širina (0,40-1,20 m), a zdenci izvedeni iz tipskih elemenata.

Sve elektroničke komunikacijske vodove treba izvesti kao podzemne kablove.

Prilikom polaganja distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije treba koristiti prvi podzemni sloj unutar planiranih prometnih koridora uz obvezno pridržavanje minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu.

(3) Unutar područja obuhvata, u svrhu najpogodnije lokacije, a prema normativima za njihovu gradnju, moguće je postavljanje javne telefonske govornice.

Unutar obuhvata plana nije moguć smještaj baznih radijskih stanica.

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 33.

(1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prostora komunalnom infrastrukturnom mrežom

(vodoopskrbni cjevovodi, cjevovodi odvodnje oborinskih i otpadnih voda, elektroopskrbni kabeli) prikazani su u kartografskom prikazu broj 2. »PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA« u mjerilu 1:1000.

(2) Trase komunalne infrastrukturne mreže i lokacije uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka detaljno će biti određene u postupku izdavanja lokacijskih dozvola.

Komunalna infrastrukturna mreža mora se polagati u koridoru planiranih prometnica kampa koje će se odrediti idejnim projektom za lokacijsku dozvolu.

Komunalnu infrastrukturu može se polagati i izvan koridora prometnih površina pod uvjetom da se omogući nesmetani pristup u svrhu izgradnje i/ili održavanja.

Prilikom izgradnje prometnica treba prethodno položiti sve planirane vodove komunalne infrastrukture.

(3) Polaganje vodova komunalne infrastrukture treba biti usklađeno s posebnim uvjetima građenja nadležnih javnih komunalnih poduzeća, a koja ce biti određena u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

3.3.1. Vodoopskrba

Članak 34.

(1) Na području obuhvata zone UPU-a ne postoji sustav vodoopskrbe vodom. Kako bi se područje kampa priključilo na javni vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti produžetak javnog vodoopskrbnog cjevovoda do predmetnog područja.

Produžetak cjevovoda potrebno je rješavati u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane u Prostornom planu uređenja Grada Raba i prema posebnim uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima u postupku i kao sastavni dio ishođenja lokacijske dozvole za uređenje kampa.

(2) U sklopu rješenja sustava vodoopskrbe obavezno je na propisanim mjestima predvidjeti vanjske hidrante. Hidrante treba izvesti izvan površina namijenjenih odvijanju nekog od vidova prometa.

(3) Za potrebne količine sanitarne vode i hidrantske mreže kampa potrebno je izvesti priključak na produžetak javnog vodoopskrbnog sustava sa potrebnom priključnom cijevi.

Vodomjerno okno sa vodomjerima za očitavanje potrošnje vode treba izvesti prema posebnim uvjetima građenja nadležnog komunalnog poduzeća.

3.3.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode

Članak 35.

(1) Do zone UPU-a postoji izveden razdjelni kanalizacijski sustav odvodnje. Sanitarno fekalna kanalizacija dio je javne ulične kanalizacije dok oborinsku odvodnju čini postojeći otvoreni kanal sa ispustom u more.

(2) Unutar kampa predvidjeti razdjelni kanalizacijski sustav koji podrazumijeva zaseban zatvoreni kanalizacijski sustav za sanitarno-fekalne vode, te odvojeni sustav odvodnje oborinskih voda sa priključkom na već postojeći sustav javne kanalizacije.

(3) Za otvorene vodotoke unutar zone te oborinske vode koje se slijevaju sa okolnog terena treba izgraditi sustav oborinske odvodnje sa potrebnim građevinama (taložnica) za zaštitu od njezinog štetnog djelovanja.

Ovo je bitno zbog sprečavanja zagađenja obale kupališta i obalnog akvatorija u neposrednoj blizini kampa.

(4) Sustav oborinske odvodnje sa svih prometnih površina i parkirališta odnosno potencijalno zauljenih i masnih voda potrebno je voditi na prethodno pročišćavanje i tek nakon toga ih je moguće ispuštati u sustav oborinske kanalizacije.

Sve oborinske vode iz zone moguće je priključiti na postojeći kanal oborinske odvodnje s ispustom u more.

(5) Kanalske sustave interne odvodnje potrebno je izvesti uz gravitacijski princip tečenja, a u skladu sa konfiguracijom terena. Kanal dimenzionirati na početni profil kanala vanjskog razvoda fekalne odvodnje DN 250 mm zbog izbjegavanja mogućnosti lakog začepljenja kanala. Na trasi vanjske interne kanalizacije izvesti potreban broj revizijskih okana sa potrebnim kinetama.

(6) Uz realizaciju kanalizacijskog sustava, potrebno je voditi računa o sanaciji zatečenih pojedinačnih sustava odvodnje s ispustom u more.

3.3.3. Elektroenergetska mreža i rasvjeta

Članak 36.

(1) Srednje naponsku elektroenergetsku mrežu kabela kojom će biti osigurane veze između transformatorskih postrojenja, treba projektirati za naponsku razinu 20 kV i polagati u prvom podzemnom sloju. Pri tome obvezno je pridržavati se propisa i smjernica kojima su određeni odnosi s drugim građevinama i vrstama interne komunalne infrastrukture. Pristup planiranoj čestici trafostanice unutar obuhvata plana do javne kolne prometnice moguće je ostvariti posredno (pravo služnosti prolaza).

(2) Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti u Preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom.

(3) Posebne uvjete građenja za postupak ishođenja lokacijske dozvole za trafostanicu, u dijelu koji se odnosi na primjenu tehničkih propisa iz područja elektroenergetike, a na osnovi zahtjeva, utvrđuje elektroprivredno poduzeće nadležno za izgradnju, pogon i održavanje uređaja za prijenos električne energije.

4.Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 37.

(1) Nema javnih zelenih površina unutar zone obuhvata plana.

(2) Na internim zelenim površinama (oznaka: Z-1, Z-2, Z-3, Z-4) dozvoljava se uređenje dječjih igrališta, interne prometne mreže, pješačkih staza i gradnja kamenih podzida visine do 1 m.

(3) Dječja igrališta, opremaju se sukladno uzrastu kojem su namijenjena, odvojeno po dobnim skupinama uz zadovoljenje sigurnosnih standarda.

5.Mjere zaštite prirodnih i kulturno - povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 38.

(1) Prema uvjetima i podacima ekološke mreže RH nema zapreke za provedbu planirane namjene u prostoru.

(2) Na predmetnom području nema kulturno - povijesnih cjelina i građevina.

6.Postupanje s otpadom

Članak 39.

(1) Na području Grada Raba planirano je reciklažno dvorište na lokaciji Sorinj (lokacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada)

(2) Komunalni otpad u kampu obavezno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere za papir, staklo, metal, baterije i sl.

(3) Za postavljanje kontejnera potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl., a isto riješiti u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

(4) Kruti otpad može se odlagati samo na za to određena mjesta.

(5) Na području obuhvata nije dozvoljeno spaljivanje otpada.

7.Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

7.1. Zaštita od poplava i podzemnih voda

Članak 40.

(1) Opasnosti od poplava su zanemarive s obzirom da u blizini nema većih vodotoka (bujica), osim blizine obale mora (plimni val).

(2) Pri odabiru sadržaja, djelatnosti i tehnologija koje će se realizirati u obuhvatu ovoga plana moguće su samo one koje ne onečišćuju okoliš, odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

(3) Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda za što je neophodno izgraditi sustav vodonepropusne kanalizacije.

7.2. Zaštita od požara

Članak 41.

(1) Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od požara i posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.

Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr.

(2) Kod projektiranja internih prometnica obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji su u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative u oblasti zaštite od požara.

(3) Kod projektiranja radi veće uniformiranosti u odabiru mjera zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

(4) Treba izgraditi cjevovode za potrebne količine vode za gašenje požara.

Prilikom gradnje vodoopskrbnog sustava obvezna je izgradnja hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara.

7.3. Zaštita od ratnih opasnosti

Članak 42.

Za prostor obuhvata Plana nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.

Sklanjanje zaposlenika i korisnika na prostoru obuhvata Plana rješava se Planom zaštite i spašavanja Grada Raba.

7.4. Zaštita od potresa

Članak 43.

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VIIÊ seizmičnosti (po MCS).

Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

7.5. Zaštita zraka

Članak 44.

(1) Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

(2) Na području obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja građevina za djelatnosti koje izazivaju zagađenja zraka.

(3) Uređenjem građevne čestice odnosno organizacijom tehnološkog procesa mora se spriječiti raznošenje prašine odnosno širenje neugodnih mirisa.

7.6. Zaštita od buke

Članak 45.

Radi zaštite od buke treba se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti od buke i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

7.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba

Članak 46.

Kod projektiranja građevina i internih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

8. Mjere provedbe plana

Članak 47.

Na predmetnom području ne predviđa se izrada detaljnih planova uređenja i nema građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

C.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Urbanistički plan uređenja 36 - Kampor (T33) izrađen je u 5 izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Raba.

Izvornici Plana se čuvaju u:

.Gradu Rabu,

.Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji,

.Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

.Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

.Arhitektonskom projektnom zavodu - inženjering d.d. u Zagrebu.

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/02

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-09

Rab, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana u  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=51280&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr