SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD KRK

1.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije, Klasa: 350- 02/12-03/2, Ur.broj: 2170/1-03-01/1-12-2, od 6. ožujka 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29«
na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/07), u daljnjem tekstu: Plan, koje je izradila »URBANISTICA« d.o.o. iz Zagreba.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima 1. do 4, a površina obuhvata iznosi približno 10,35 ha.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar, koji sadrži:

I.Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

II.Grafički dio:

1.Detaljna namjena površina

2.Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.Uvjeti gradnje

III. Obavezni prilozi

III-1 Obrazloženje

III-2 Stručne podloge na kojima se temelji prostorno - plansko rješenje

III-3 Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana

III-4 Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja prema posebnim propisima

III-5 Izvješće o prethodnoj raspravi

III-6 Izvješće o javnoj raspravi

III-7 Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

III-8 Sažetak za javnost

III-9 Stručni izrađivač

-Izvod iz Sudskog registra

-Suglasnost za upis u Sudski registar

-Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera

-Imenovanje odgovornog voditelja

III-10 Odluka o donošenju.

Članak 3.

Elaborat Plana iz članka 2. ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka, sastavni je dio ove Odluke.

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema zakonskim odredbama s njom izjednačena.«

Članak 5.

U članku 8. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2., te se mijenja i glasi:

»Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Tavan - prostor između stropne konstrukcije građevine i krova građevine, bez nadozida i čija visina do sljemena iznosi najviše 3,0 m. Tavan se ne smatra etažom, nema nadozida, nema poda, nema siguran pristup i nije podoban za stanovanje.«

Članak 6.

U članku 9., stavku 2., podstavku 2. iza oznake » TS-38« veznik »i« zamjenjuje se zarezom »,« i iza oznake » TS-39« dodaje se novi tekst: » i TS-43«.

Članak 7.

U članku 10., stavku 2., podstavku 2. iza oznake » TS- 38« veznik »i« zamjenjuje se zarezom »,« i iza oznake » TS-39« dodaje se novi tekst: » i TS-43«.

Članak 8.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.«.

U stavku 2. podstavku 2. iza oznake » TS-38« veznik »i« zamjenjuje se zarezom »,« i iza oznake » TS-39« dodaje se novi tekst: » i TS-43«.

Članak 9.

U članku 15. tekst »državne ceste D102 (Šmrika D8 - Krk - Baška)« zamjenjuje se tekstom »županijske ceste Ž5131 (D102 - Krk - D102)«.

Članak 10.

U članku 16., stavku 1. tekst »(Vrh - D102)« zamjenjuje se tekstom »Vrh (L58090) - Krk (Ž5131)«.

Članak 11.

U članku 18. iza oznake » TS-38« veznik »i« zamjenjuje se zarezom »,« i iza oznake »TS-39« dodaje se novi tekst: » i TS-43«.

Članak 12.

U članku 19., stavku 2. tekst »(Vrh - D102) » zamjenjuje se tekstom »Vrh (L58090) - Krk (Ž5131)«.

Članak 13.

U članku 21., stavku 2., podstavku 2. oznaka »K1-20« briše se.

U stavku 2. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koja glasi:

»- za građevnu česticu oznake K1-20 je u skladu s kartografskim prikazom broj 4.«

Članak 14.

U članku 37., stavku 1. tekst »državne ceste D102 (Šmrika D8 - Krk - Baška)« zamjenjuje se tekstom » županijske ceste Ž5131 (D102 - Krk - D102)«.

Članak 15.

U članku 38., stavku 1. tekst »(Vrh-D102)« zamjenjuje se tekstom »Vrh (L58090) - Krk (Ž5131)«.

Članak 16.

U članku 42., stavku 1. brojevi »2.4« zamjenjuju se brojevima »2.5«.

Članak 17.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Na prostoru obuhvata ovoga DPU-a izgradit će se nova elektronička komunikacijska infrastruktura, koja će biti realizirana u sklopu građenja nove kabelske kanalizacije (cijevi), i biti povezana na najbliže priključne točke postojeće kabelske kanalizacije.

Tehnička rješenja (bakar/optika) za povezivanje planiranih građevina unutar područja obuhvata DPU-a na elektroničku komunikacijsku mrežu davati će operater u fiksnoj telefoniji tj. davatelj usluga u ovisnosti o željama investitora tj. korisnika na njihov zahtjev.

Na kartografskom prikazu definirani su glavni i sporedni pravci elektroničke komunikacijske mreže, odnosno cijevi, kao i ostali TK objekti. Točan položaj TK kabela (cijevi) u odnosu na ostale objekte infrastrukture definirati će se u postupku ishođenja građevinskih dozvola odnosno glavnim - izvedbenim projektima.«

Članak 18.

U članku 44., stavku 1. brojevi »2.1.,« brišu se, te se iza brojeva »2.2.« zarez »,« zamjenjuje oznakom »/« i iza brojeva »2.4.« dodaje se » i 2.5.«.

Članak 19.

U članku 46. stavku 1. iza brojeva »2.2.« dodaje se »/ 2.3.«.

U stavku 5. iza rečenice »Trase javnog vodovoda planirane su u koridorima javnih prometnih površina.« dodaje se novi tekst koji glasi: »Svi prelazi vodovoda ispod raskrižja (kružni tok i dr.) moraju se izvoditi pravocrtno i u zaštitnoj cijevi (betonske cijevi ili drugi adekvatni cijevni materijali) radi mehaničke zaštite cjevovoda.«

Članak 20.

U članku 47. stavku 1. iza brojeva »2.2.« dodaje se »/ 2.3.«

U stavku 2. iza riječi» Odvodnju » dodaje se riječ » sanitarnih«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Odvodnju sanitarno-tehničkih otpadnih voda potrebno je riješiti upuštanjem u javnu kanalizaciju uz prethodnu primjenu predtretmana ukoliko je to neophodno prema zakonskim odredbama.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., te se iza njega dodaju dva nova stavka 5. i 6. koji glase:

»Oborinske vode sa prometnih i manipulativnih površina potrebno je pročistiti na separatoru mineralnih ulja i potom ih ispustiti u sustav oborinske odvodnje.

Do kompletiranja cjelokupnog sustava oborinske odvodnje unutar obuhvata plana dopušteno je izvoditi po etapama dijelove sustava oborinske odvodnje putem kojih se oborinske vode mogu ispuštati u okolni teren preko upojnih bunara, u skladu s uvjetima nadležnog komunalnog društva«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 7. iza riječi »kanalizaciju« dodaje se riječ »sanitarnih«.

Članak 21.

U članku 48., stavku 1. brojevi »2.3.« zamjenjuje se brojevima »2.4.«.

Članak 22.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

Napajanje električnom energijom ovim planom predviđenih građevina osigurati će se iz šest trafostanica 20/0,4 kV. Uz postojeću trafostanicu, koja se zadržava, predviđa se unutar zone plana izgraditi još pet novih.

Trafostanice će se izgraditi kao slobodnostojeći objekti. Tlocrtne dimenzije trafostanica su 4,16x2,12 m, a izgradit će se na zasebnim parcelama uz javnu površinu. Udaljenost trafostanice od granica građevinskih čestica ne smije biti manja od 3,0 m.

Iznimno, tlocrtne dimenzije trafostanice na građevnoj čestici planske oznake TS-43 nisu određene ovim Planom.

Lokacije planiranih trafostanica 20/0,4 kV i trase 20 kV i 0,4 kV kabela unutar zone plana prikazane su na situaciji u prilogu.

Šesta trafostanica, kapaciteta 2x400 (630) kVA, iz koje će se osiguravati napajanje za predmetnu zonu će se izgraditi u sklopu drugog dijela RZ 29 (Kompleksa RED u »Zoni 29«).

Napajanje na 20 kV naponskom nivou osigurat će se raspletom, koji će se izvesti s 20 kV podzemnim kabelima, na način da se svim trafostanicama osigura osnovno i rezervno napajanje.

Niskonaponska mreža će se izvesti isključivo s podzemnim kabelima, iz niskonaponskih razdjelnika u planiranim trafostanicama, a preko razvodnih ormara, pozicije kojih će se definirati kroz projekt niskonaponske mreže budućih trafostanica. Priključci pojedinih građevina izvoditi će se također podzemnim kabelima.

Postojeća nadzemna niskonaponska mreža, ovisno o potrebama, zamijeniti će se novom na betonskim stupovima ili će se izvesti kao podzemna, po trasama postojeće mreže.«

Članak 23.

U članku 50., stavku 1. brojevi »10(20) »zamjenjuju se brojem »20/«.

Članak 24.

U članku 52., stavku 3. tekst »(Vrh - Krk - D102)« zamjenjuje se tekstom »Vrh (L58090) - Krk (Ž5131)«.

Članak 25.

U članku 54., stavku 2. brojevi »20/03 i 100/04 » zamjenjuju se brojevima »30/09« i brojevi »37/90« zamjenjuju se brojevima »145/04«.

Članak 26.

U članku 55. stavku 1. iza brojeva »178/04« dodaju se brojevi »60/08«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku («Narodne novine» broj 133/05)«.

Članak 27.

U članku 57., stavku 1. iza brojeva »123/97« veznik » i » zamjenjuje se zarezom »,« i iza brojeva »112/01 » dodaje se novi tekst i brojevi: » i 23/07«.

Članak 28.

Iza članka 57. dodaju se novi podnaslovi i članci koji glase:

»Mjere posebne zaštite

Članak 57a.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na polazištima i ciljevima Plana, pri čemu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zaštite, što se posebno ističe određenim načinom gradnje, gustoćom izgrađenosti i gustoćom korištenja zone.

Sklanjanje ljudi

Članak 57b.

Planom šireg područja nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.

Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmještanjem korisnika zone, prilagođavanjem pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi, što se utvrđuje Planom zaštite i spašavanje Grada Krka, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.

Putovi evakuacije stanovništava za slučaj elementarnih nepogoda definirani su kartografskim prikazom 3. Oblici korištenja i način gradnje. Zbrinjavanje stanovništva se organizira izvan obuhvata plana u školama, sportskim dvoranama i većim hotelskim kapacitetima.

Zaštita od potresa

Članak 57c.

U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

Seizmičnost na području obuhvata Plana iznosi VIIÊMSK ljestvice.

Do izrade nove seizmičke karte Županije i karata užih područja, protupotresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima.

Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te će se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

Sve prometnice treba zaštititi posebnim mjerama od rušenja zgrada i ostalog zaprečavanja radi što brže i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

U svrhu zaštite stanovništva od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sve građevine unutar obuhvata plana u sklopu kojih se očekuje okupljanje većeg broja ljudi moraju definirati način vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06, 110/11).

Privremena lokacija za deponiranje materijala nakon eventualnih urušavanja definirana je izvan obuhvata plana, a prikazana je na kartografskom prikazu 3. Oblici korištenja i način gradnje.

Unutar obuhvata plana definirane su lokacije pet trafostanica kao potencijalna kritična infrastruktura koja bi mogla biti ugrožena potresnim djelovanjima.

Unutar obuhvata plana nisu evidentirane i ne planiraju se lokacije odlagališta otpada i divljih deponija, a planom se ne definiraju niti mjere zaštite od epidemije i epizootije.

Unutar obuhvata plana nisu evidentirane ili planirane građevine i djelatnosti koje u tehnološkom procesu koriste ili prevoze opasne tvari što bi moglo prouzročiti eventualne tehničko-tehnološke nesreće, pa se planom ne propisuju mjere posebne zaštite.

Unutar obuhvata plana nisu evidentirana područja na kojima bi se mogla pojaviti klizišta ili poplave, pa se planom ne propisuju mjere zaštite od klizanja tla i zaštita od poplave.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/07) i to:

1.Detaljna namjena površina

2.Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4.Uvjeti gradnje.

Članak 30.

Plan je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 31.

Grafički dijelovi Plana i obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/12-01/1

Ur.broj: 2142/01-01-12-27

Krk, 20. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr