SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD CRES

5.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i čl. 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 14. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3
2
) u
Martinšćici »Slatina«

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T32) u Martinšćici »Slatina« (dalje u tekstu: Plan), izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/ 11), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 23/06 i 03/11).

Obveza izrade Plana utvrđena je čl. 197. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Cresa.

Urbanističkim planom uređenja odredit će se detaljni uvjeti za prostorni i funkcionalni razvoj zone i osnove oblikovanja užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Prostorni plan uređenja Grada Cresa utvrdio je obvezu izrade i grranice zahvata urbanističkog plana uređenja zone ugotiteljsko-turističke namjene u Martinšćici koji obuhvaća zone T32, T16 i groblje G4. Granica zahvata prikazana je na kartografskom prikazu broj 3A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja«, u mjerilu 1:25000 te na kartografskom prikazu br. 4.12. Građevinska područja, u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

Ovom Odlukom, određuje se uži obuhvat Plana od obuhvata određenog Prostornim planom uređenja Grada Cresa i obuhvaća veći dio zone ugostiteljsko-turističke namjene T3 2 -autokampa Slatina.

Granice zahvata Plana prikazane su u grafičkom prilogu.

Površina zahvata iznosi cca 33 ha.

Uži obuhvat Plana od od obuhvata određenog Prostornim planom uređenja grada Cresa utvrđeno je na temelju stvarnog interesa za građenje i mogućnost realizacije Plana unutar utvrđenog područja, a moguće je pozivom na članak 78. točka (3) Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - kamp »Slatina« (T32) je djelomično izgrađeno (cca 20 ha). Obuhvat Plana nalazi se sjeverozapadno od naselja Martinšćica. Uz dio jugoistočne granice obuhvata Plana nalazi se groblje. Između istočne granice obuhvata Plana i naselja Martinšćica planirana je zona ugostiteljsko-turističke namjene (T16).

Teren je pošumljen i u kontinuiranom padu prema moru. Raspon visinskih kota je od cca 35 m n.v. u istočnom dijelu područja obuhvata do 0 m n.v. na zapadnom dijelu zone. Obalni dio zone je unutar linije 100 m ZOP-a.

Zapadni dio obuhvata Plana određen je priobalnim morem namijenjen kupališnoj rekreaciji. Sjeverozapadni, sjeveroistočni i južni dio obuhvata Plana je u neposrednom kontaktu sa šumskim površinama (pretežito bor, crnika i maslina).

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 4.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Grada Cresa, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- utvrditi prostorni raspored i način uređenja građevinskog područja,

- utvrditi uvjete za racionalno korištenje prostora i zaštitu u svim elementima korištenja,

- po prostornim cjelinama utvrditi kapacitete i vrstu smještaja, prateće sadržaje i prostorno planske pokazatelje izgradnje,

- osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekonomičnu regulaciju prometa kao i dovoljne površine za promet u mirovanju,

- osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone,

- utvrditi mjere zaštite krajobraznih, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti te mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš sagledavajući navedene aspekte.

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09 i 03/11);

- Prostorni plan uređenja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 23/06 i 03/11).

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 5.

Plan će se izrađivat će se na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2.MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3.MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Zagreb, Runjaninova 2,

4.MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala,

5.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,

6.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,Uprava gospodareanja vodama, Trg kralja Krešimira IV. 1, Zagreb,

7.PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

8.JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, Rijeka,

9.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Rijeka Nikole Tesle 10,

10.HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

11.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

12.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

13.Hrvatske šume, UŠP Buzet,Naselje Goričica 2,

14.KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ, Peškera,

15.HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA , Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka,

16.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Rijeci, Đure Šporera 4, Rijeka,

17.MJESNI OBOR Martinšćica.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od isteka roka iz prethodne alineje,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na konačni prijedloga plana - u roku od 30 dana od primitka zahtjeva,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - u roku 45 dana od zaprimanja zahtjeva, a zahtjev se dostavlja najkasnije u roku 4 mjeseca od završetka javne rasprave,

- donošenje Odluke o urbanističkom planu na Gradskom vijeću - u roku 15 dana od dostave suglasnosti Ministarstva, a maksimalno 6 mjeseci od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 9.

Troškovi izrade Plana osiguravaju se iz sredstava vlasnika kampa - »CAMP SLATINA« d.o.o. na način da isti sa izrađivačem Plana sklope ugovor o izradi Plana.

Gradonačelnik Grada Cresa, na osnovu pisma namjere i iskazanog interesa za ustupanje Plana Gradu Cresu bez naknade, od strane vlasnika zemljišta ili drugih zainteresiranih pojedinaca, odobrava predloženog izrađivača po investitoru te programske smjernice za izradu Plana.

Vlasnici zemljišta ili drugi zainteresirani pojedinci (investitori) nemaju pravo na povrat tako uloženih sredstava, niti na smanjenje drugih obaveza vezanih za privođenje zemljišta namjeni.

Grad Cres provodi javnu raspravu i cjelokupan postupak donošenja Plana potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

Obaveza investitora je također osiguravanje geodetske podloge u mjerilu 1:1000 u svrhu izrade Plana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 6. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu prostornog plana.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 7. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima, ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-12-2

Cres, 14. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr