SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD CRES

4.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 90/11), i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 14. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
zone ugostiteljsko-turističke namjene Travnice (T3
5
)

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Travnice (T35) (dalje u tekstu: Plan) je u članku 197. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 23/06, 3/11).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04. aspr.i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa.

Granica obuhvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu broj 3A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora- područja posebnih uvjeta korištenja« u mjerilu 1:25000 te na kartografskom prikazu br. 4.12 Građevinska područja u mjerilu 1:5000 Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

Površina građevinskog područja naselja iskazana je u tablici br.31 Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa iznosi ukupno 6,00 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Temeljni dokument prostornog uređenja područja Grada Cresa je Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa koji utvrđuje programske smjernice za dokumente prostornog uređenja užeg područja.

Područje za koje se izrađuje Plan definirano je Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa kao zona turističko-ugostiteljske namjene namjenjena smještaju kampa - autokampa maksimalnog kapaciteta 600 kreveta.

Područje planiranog kampa smješteno je uz morsku obalu istočno od naselja Valun, duž Rta Travnice, većim dijelom unutar zaštićenog obalnog pojasa.

Planirano područje kampa neizgrađeno je i neopremljeno komunalnom infrastrukturom.

Prostornim planom planirane su dvije alternativne prilazne ceste zoni Travnice te je planirana obalna šetnica koja povezuje naselje Valun preko kampa Zdovice sa planiranim kampom Travnice.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- utvrditi uvjete gradnje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za kamp sa tri zvijezdice ostavljajući mogućnost dizanja kvalitete kampa na četiri zvijezdice,

- utvrditi uvjete uređenja rekreativnih, zelenih površina kao i drugih građevina i sadržaja koje upotpunjuju osnovne sadržaje i pridonose kvaliteti prostora,

- utvrditi uvjete gradnje prometnih i drugih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- utvrditi koridor i uvjete gradnje prilazne ceste,

- utvrditi uvjete uređenja obalnog područja, plaža, sunčališta i pristupa moru na način da se ne zadire u okoliš grubim intervencijama,

- odrediti mjere zaštite okoliša i očuvanja prirodnih vrijednosti prostora.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 5.

Plan će se izrađivat će se na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko- goranske, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2.MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3.MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Zagreb, Runjaninova 2,

4.MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - Lučke ispostave Cres, Jadranska obala,

5.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,

6.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA,Uprava gospodareanja vodama, Trg kralja Krešimira IV. 1, Zagreb,

7.PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

8.JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, Rijeka

9.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Rijeka Nikole Tesle 10,

10.HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

11.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

12.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

13.Hrvatske šume, UŠP Buzet,Naselje Goričica 2

14.KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ, Peškera,

15.HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA , Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka,

16.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Rijeci, Đure Šporera 4, Rijeka,

17.MJESNI OBOR VALUN.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu plana - u roku 30 dana od zaprimanja Odluke o izradi s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada nacrta prijedloga plana - u roku 60 dana od dostave zahtjeva odnosno po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku 15 dana od utvrđivanja nacrta prijedloga plana,

- javna rasprava o prijedlogu plana traje 30 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 30 dana od završetka javne rasprave,

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana u roku 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva,

- izrada konačnog prijedloga plana u roku 15 dana nakon isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na konačni prijedloga plana - u roku od 30 dana od primitka zahtjeva,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - u roku 45 dana od zaprimanja zahtjeva, a zahtjev se dostavlja najkasnije u roku 4 mjeseca od završetka javne rasprave;

- donošenje Odluke o urbanističkom planu na Gradskom vijeću - u roku 15 dana od dostave suglasnosti Ministarstva, a maksimalno 6 mjeseci od završetka javne rasprave.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 8.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 9.

Izradu Plana financirat će tvrtka Margea d.o.o. Mali Lošinj, Malin 6, vlasnik zemljišta zone kampa.

Grad Cres provodi javnu raspravu i cjelokupan postupak donošenja Plana potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

Obveza investitora je također osiguravanje geodetske podloge u mjerilu 1:1000 u svrhu izrade Plana.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima u roku 15 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-12-2

Cres, 14. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr