SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
GRAD CRES

1.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), i članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2012. godinu Gradonačelnik Grada Cresa donosi

PLAN
prijma u službu u Grad Cres za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Ured Grada Cresa i Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje u 2012. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog plana (privitak 1).

Članak 3.

U 2012. godini ne planira se prijam u službu u upravna tijela Grada Cresa.

Članak 4.

Plan prijama u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/12-1/2

Ur. broj: 2213/02-02-01-12-1

Cres, 16. siječnja 2012.

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, v.r.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Plan prijma u službu u Grad Cres za 2012  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr