SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

26.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) te na prijedlog pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije, donio je dana 27. veljače 2012. godine, sljedeći

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije
za 2012. godinu

I.

Ovaj Plan donosi se za upravna tijela Primorsko-goranske županije ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine PGŽ« broj 54/10).

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma u službu) je kratkoročni plan.

Plan prijma u službu utvrđen je na temelju pisanih prijedloga pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za slobodna radna mjesta utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije i planiranih sredstava za prijam službenika i namještenika utvrđenih Proračunom Primorsko-goranske županije za 2012. godinu.

II.

Na temelju Plana prijma u službu, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, premještajem, sporazumom o prijmu u službu ili zadržavanjem u službi vježbenika koji je položio državni stručni ispit.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme, utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela Primorsko-goranske županije dužna su postupati sukladno odredbama Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodna novine« broj 155/02, 47/10-Odluka Ustavnog suda RH i 80/10).

U upravnim tijelima Primorsko-goranske županije nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te je u ista potrebno zaposliti 2 pripadnika srpske nacionalne manjine. Radna mjesta koja će biti popunjena pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u ukupni broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.

V.

Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno posebnim zakonima i to:

. Članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 2/07 - Odluka Ustavnog suda RH, 107/07, 65/09, 137/09 i 147/10 Odluka Ustavnog suda RH)

. Članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 143/02 i 33/05),

. Članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine« broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno navedenim zakonima, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo te priložili potrebne isprave kao dokaz o statusu, odnosno druge isprave sukladno posebnim propisima, imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Župan će revidirati, u suradnji s pročelnicima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija Plana prijma u službu vršit će se u pravilu jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji ovog Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti Plan prijma u službu i na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnog tijela.

VII.

Plan prijma u službu primjenjuje se od dana donošenja.

Plan prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/12-01/9

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-12-27

Rijeka, 27. veljače 2012.

Obnašatelj dužnosti Župana

Zamjenik Župana
Prof. dr. sc. Vidoje Vujić

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Plan prijma u službu u upravna tijela Pr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr