SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 6. Srijeda, 29. veljače 2012.
GRAD RIJEKA

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja središnjeg
gradskog parka Delta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja središnjeg gradskog parka Delta (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 1. ovoga članka utvrđen je kartografskim prikazom broj 4.4. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07) pod nazivom D-43.

Članak 2.

Plan je izradio Arhitektonsko - građevinski atelje d.o.o. Rijeka, Ive Marinkovića 14. u suradnji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

Članak 3.

Granica obuhvata Plana prikazana je kartografskim prikazima od broja 1. do broja 4.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 4,27 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata čiji su sastavni dio tekstualni i grafički dijelovi Plana te obvezni prilozi kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje

građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina i površina

2.3.1. Javna zelena površina - javni park

2.3.2. Površina infrastrukturnog sustava

2.3.3. Vodna površina - vodotoci

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i elektroničkom komunikacijskom

infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i

ulične mreže

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

3.1.2. Javna garaža

3.1.3. Pješačke površine

3.1.4. Biciklističke staze

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale

prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

elektroničke komunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja

komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar

prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.4.4. Opskrba plinom

4. Uvjeti uređenja središnjeg gradskog parka

4.1. Drvored

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih

cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje i rekonstrukcije

7. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina, spomenika i

ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe Plana

8.1. Smjernice za provođenje javnog, arhitektonsko

- urbanističkog i krajobraznog natječaja

8.2. Uklanjanje građevina

9. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Mjere zaštite zraka

9.2. Mjere zaštite od buke

9.3. Mjere zaštite voda

9.4. Mjere zaštite tla

9.5. Postupanje sa otpadom

9.6. Mjere zaštite od elektromagnetskih polja

9.7. Mjere zaštite od svjetlosnog zagađenja

10. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih

opasnosti

10.1. Sklanjanje ljudi

10.2. Zaštita od rušenja

10.3. Mjere zaštite od potresa

10.4. Mjere zaštite od požara

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, elektronička komunikacijska

i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna, elektronička komunikacijska

i komunalna infrastrukturna mreža

- Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.2. Prometna, elektronička komunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

- Elektroopskrbna i elektronička

komunikacijska infrastrukturna mreža M 1:1000

2.3. Prometna, elektronička komunikacijska

i komunalna infrastrukturna mreža

- Infrastrukturna mreža vodoopskrbe,

odvodnje i plinoopskrbe M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite

površina

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

- Zaštita građevina, obilježja memorijalnog

značaja i ambijentalnih vrijednosti,

zaštita od poplavai korištenje površina M 1:1000

3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

- Mjere posebne zaštite M 1:1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000

C. OBVEZNI PRILOZI

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u

obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih

vrijednosti

1.1.2. Prometna, elektronička komunikacijska i

komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja

prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu,

način korištenja i uređenja površina i

planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, elektronička komunikacijska i

komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Mjere zaštite zaštite kulturno-povijesnih

cjelina, spomenika i ambijentalnih

vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA:

- Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05),

- Izvod iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07),

III. STRUČNE PODLOGE:

- Glavni projekt Državne ceste D404 (GMC 105), zajedničke oznake 02-060-GP, Knjiga trasa i raskrižja (dio1) od km 0*000,00 do km 3+497.51. (Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka),

- Studija kanalizacijskih sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka elaborat broj 5100-1-514994/96 Rijeka),

- Uzdužni presjek područja obuhvata sa prikazom smještaja podzemne javne garaže - idejno rješenje (Arhitektonsko-građevinski atelje d.o.o. Rijeka).

IV. POPIS PROPISA KOJI SU POŠTIVANI U IZRADI PLANA:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 130/11),

- Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/ 05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/ 10 i 89/11),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« 35/94, 55/94-ispr. i 142/03),

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),

- Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/ 11),

- Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/05 i 6/08),

- Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98),

- Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/94),

- Odluka o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94 - ispr., 12/95, 24/96 i 4/01),

- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine« broj 14/06),

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08 i 90/11),

- Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11),

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine« broj 119/07),

- Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 119/07),

- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/ 07),

- Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05, 139/08 i 57/11),

- Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 143/08),

- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (»Narodne novine« broj 118/ 09),

- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine« broj 91/10),

- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine« broj 98/11),

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06 i 110/11),

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (»Narodne novine« broj 29/ 83, 36/85 i 42/86),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95 i 56/10) te podzakonski propisi doneseni na temelju tog zakona.

V. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA NA PLAN

ZAHTJEVI:

1. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Kanalizacija, (IP dig./1388) od 26. 5. 2008.,

2. Hrvatska elektroprivreda, HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, (4012004- 20566/08.-II) od 27. 5. 2008.,

3. Rijeka promet d.d. Rijeka, (02-868/08-TC) od 3. 6. 2008.,

4. Ministarsvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite (br. 511-09-21/1-175/180-2008.DR) od 17. 6. 2008.,

5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

(Klasa: 612-08/08-10/129 Urbroj: 532-04-15/1-08-2) od 19. 6. 2008.,

6. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Vodovod (JJ /1388) od 19. 6. 2008.,

7. HT - Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Regija 3 - zapad, lokacija Rijeka (T45-229779/2008 MM) od 22. 8. 2008.,

8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova, Rijeka (Klasa: 350-02/08-01/415 Urbroj: 374-23-4-08-2/VŠ) od 6. 10. 2008.

MIŠLJENJA:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova (Klasa: 350-02/08-01/ 415, Urbroj: 374-23-4-11-6/VŠ/) od 12. 8. 2011.,

2. Hrvatska elektroprivreda, HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka (401200401-16498/11-GG) od 27. 9. 2011.,

3. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Kanalizacija (GG,ing/1787) od 27. 7. 2011.,

4. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, RJ Vodovod (3091/JJ) od 16. 9. 2011.,

5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

Ružićeva 16, Rijeka (Klasa: 350-03/10-01/10; Urbroj: 543-12-01-11-6) od 19. 9. 2011.,

6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci (Klasa: 612-08/10- 10/0237; Urbroj: 532-04-14/11-11-5) od 23. 8. 2011.,

7. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (Klasa: 325-01/11-01/860; Urbroj: 538- 10-1/0208-11-4) od 24. 10. 2011. godine

8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka (Broj: 511-09-21/1-184/118/4-2010. DR) od 3. 10. 2011.

VI. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI PLANA

VII. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

VIII. SAŽETAK ZA JAVNOST

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi i izrazi imaju sljedeće značenje:

Nathodnik je građevina namijenjena pješačkom povezivanju područja obuhvata Plana s područjem Južne Delte koji se gradi iznad gradske brze ceste planske oznake GBC-i.

Pothodnik je građevina namijenjena pješačkom povezivanju podzemne javne garaže s područjem Južne Delte koji se gradi ispod gradske brze ceste planske oznake GBC-i.

Parkovni paviljon je građevina namijenjena kvalitetnijem korištenju javnog parka unutar koje je dozvoljeno uređenje prostora za scenski nastup, izložbenog prostora, prostora za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti te sanitarnog čvora.

Skulptura je pojedinačno kiparsko djelo odnosno svaka trodimenzionalna forma kreirana u cilju umjetničkog ili memorijalnog izraza.

Spomenik je prostorna forma/građevina postavljena ili izgrađena u spomen neke osobe ili događaja.

Kulturno-povijesna cjelina jest gradsko područje ili njegov dio zaštićen kao kulturno dobro.

Javna infrastruktura državne i regionalne razine su građevine i uređaji, kojima neposredno upravljaju pravne osobe s javnim ovlastima u području prometa, energetike, upravljanja vodama i gospodarenja s drugim vrstama prirodnih dobara ili zaštite okoliša (brza gradska cesta planske oznake GBC-i, dio gradske ulice planske oznake GU I te građevina i vod elektroničke komunikacijske mreže).

Komunalna infrastruktura su građevine i uređaji infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i gradi na temelju posebnog propisa (građevina trafostanice, energetski vod te građevina i uređaj javne vodoopskrbe, javne odvodnje i plinoopskrbe).

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 6.

Namjena površina određena je u kartografskom prikazu broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Javna zelena površina - javni park (Z1)

2) Površina infrastrukturnog sustava (IS)

3) Vodna površina - vodotoci (V)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Koeficijent iskorištenosti (Kis) područja obuhvata Plana iznosi 0,82, a gustoća izgrađenosti (Gig) iznosi 0,27.

Članak 8.

Oblik građevnih čestica prikazan je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 9.

Površina građevne čestice, najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) i najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) utvrđuju se kako slijedi:

- za građevnu česticu oznake Z1-1 površina građevne čestice iznosi 25.111 m2, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,02, a koeficijent iskorištenosti iznosi 0,02;

- za građevnu česticu oznake Z1-2 površina građevne čestice iznosi 12.354 m2, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,02, a koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 0,02;

- za građevnu česticu oznake IS-1 površina građevne čestice iznosi 3.179 m2, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,00, a koeficijent iskorištenosti iznosi 0,00;

- za građevnu česticu oznake IS-2 površina građevne čestice iznosi 57 m2, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,00, a koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 0,00;

- za građevnu česticu oznake IS-3 površina građevne čestice iznosi 426 m2, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,00, a koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 0,00;

- za građevnu česticu oznake IS-4 površina građevne čestice iznosi 58 m2, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,00, a koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 0,00;

- za građevnu česticu oznake V-1 površina građevne čestice iznosi 1.486 m2, koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,00, a koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 0,0.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 10.

Najveća dozvoljena tlocrtna površina građevina, najveća dozvoljena bruto razvijena površina građevina, najveći dozvoljeni broj etaža i najveća dozvoljena visina građevina određuju se kako slijedi:

- za građevinu parkovnog paviljona najveća dozvoljena tlocrtna površina građevine iznosi 200 m2, najveća dozvoljena bruto razvijena površina građevine iznosi 200 m2, najveći dozvoljeni broj etaža iznosi prizemlje, a najveća dozvoljena visina građevine iznosi 4,5 m',

- za građevinu pješačkog uklaza/izlaza iz podzeme javne garaže najveća dozvoljena tlocrtna površina građevine iznosi 30 m2, najveća dozvoljena bruto razvijena površina građevine iznosi 30 m2, najveći dozvoljeni broj etaža iznosi prizemlje, a najveća dozvoljena visina građevine iznosi 4,5 m',

- za građevinu podzemne javne garaže najveća dozvoljena tlocrtna površina građevine iznosi 11.643 m2, najveća dozvoljena bruto razvijena površina građevine iznosi 34.929 m2, najveći dozvoljeni broj etaža iznosi tri podzemne (podrumske) etaže, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 0,0 m'.

2.3. Namjena građevina i površina

2.3.1. Javna zelena površina - javni park

Članak 11.

Na području namjene »Javna zelena površina - javni park«, na građevnim česticama oznake Z1-1 i Z1-2, planiran je smještaj i uređenje središnjeg gradskog parka kao površine koja je oblikovana sustavno i planski raspoređenom vegetacijom te opremljena urbanom i parkovnom opremom.

Površina iz stavka 1. ovoga članka namijenjena je odmoru i rekreaciji građana, igri djece te održavanju javnih manifestacija i programa na otvorenom kojima je područje djelovanja priroda, zabava, zdrav život i zaštita okoliša (npr. scenski nastupi, izložbe na otvorenom i sl.).

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje zasebne površine za rekreaciju, površine za dječje igralište i manipulativne površine kontaktne športske luke.

Članak 12.

Na području namjene iz članka 11. ove Odluke dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija podzemne javne garaže, dijela nathodnika, dijela pothodnika, parkovnog paviljona, građevine i uređaja javne i komunalne infrastrukture, rekonstrukcija/održavanje spomenika te postavljanje skulpture.

2.3.2. Površina infrastrukturnog sustava

Članak 13.

Na području namjene »Površina infrastrukturnog sustava« na građevnoj čestici oznake IS-1 i IS-2 dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija dijela brze gradske ceste planske oznake GBC-i, a na građevnoj čestici oznake IS-3 i IS-4 dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija dijela gradske ulice planske oznake GU I.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija građevine i uređaja javne i komunalne infrastrukture te gradnja dijela nathodnika i pothodnika.

2.3.3. Vodna površina - vodotoci

Članak 14.

Na području namjene »Vodna površina - vodotok«, na građevnoj čestici oznake V-1 za potrebe cjelovitog uređenja javnog parka na građevnim česticama oznake Z1-1 i Z1-2, dozvoljava se uređenje obalnog ruba vodotoka Rječine gradnjom pješačke palube i/ili vidikovca nad vodotokom i slično te postavljanje skulpture.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 15.

Površina za smještaj podzemne javne garaže, parkovnog paviljona, nathodnika, podhodnika, spomenika te građevine i uređaja javne i komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 16.

Površina za smještaj vodova i uređaja javne i komunalne infrastrukture određena je infrastrukturnim koridorom smještenim uz desnu obalu vodotoka Rječine sukladno kartografskom prikazu broj 3.1.

Unutar infrastrukturnog koridora iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se isključivo podzemni smještaj vodova i uređaja javne i komunalne infrastrukture.

Širina infastrukturnog koridora iznosi 12,0 m mjereno do obalnog ruba vodotoka Rječine.

Članak 17.

Građevinu nathodnika dozvoljeno je smjestiti iznad brze gradske ceste planske oznake GBC-i na način da se osigura visina slobodnog profila te ceste od najmanje 4,50 m.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 18.

Građevinu parkovnog paviljona potrebno je projektirati kao otvoreni tlocrt, a najmanje 50% površine pročelja parkovnog paviljona mora biti otvoreno ili oblikovano primjenom prozirnog materijala.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 19.

Područje obuhvata Plana potrebno je pripremiti za gradnju/uređenje nasipavanjem zemljišta na nivelacijskoj koti od najmanje 2,50 m.n.m. do najviše 3,50 m.n.m.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, neposredni okoliš spomenika dozvoljeno je urediti na postojećoj nivelacijskoj koti.

Članak 20.

Građevne čestice oznake Z1-1 i Z1-2 potrebno je urediti u skladu sa smjernicama iz članka 64. ove Odluke.

Građevne čestice iz stavka 1. ovoga članka planirano je urediti kao oblikovnu i funkcionalnu cjelinu bez ograde ili drugih prostornih barijera koje bi mogle ometati slobodan pristup i protok pješaka.

Članak 21.

Obalni rub Rječine dozvoljeno je, nakon nasipavanja iz članka 19. ove Odluke, urediti radi kvalitetnijeg korištenja te površine i cjelovitog uređenja javnog parka planiranom za gradnju na građevnim česticama oznake Z1-1 i Z1-2 i to: gradnjom/uređenjem pješačke staze, gradnjom pješačke palube i/ili vidikovca nad vodotokom i slično.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 22.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže određeni su u kartografskom prikazu broj 2.1.

Članak 23.

Mjesto priključenja građevne čestice na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

Članak 24.

Na području obuhvata Plana glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značenja je dio brze gradske ceste planske oznake GBC-i i dio gradske ulice planske oznake GU I.

Osnovni tehnički elementi za rekonstrukciju i opremanje dijela prometnica iz stavka 1. ovoga članka određuju se kako slijedi:

- najmanja širina prometnog traka iznosi 3,50 m,

- najmanja dozvoljena širina pješačke površine (nogostupa) iznosi 1,60 m,

- poprečni nagib iznosi od 2,5% do 4,0%,

- najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 7,0%.

3.1.2. Javna garaža

Članak 25.

Gradnja podzemne javne garaže planirana je na građevnoj čestici oznake Z1-2.

Planirani kapacitet garaže iz stavka 1. ovoga članka iznosi najmanje 400 parkirališnih mjesta.

Članak 26.

Najmanje dozvoljene dimenzije parkirališnog mjesta za osobna vozila u podzemnoj javnoj garaži utvrđuju se kako slijedi:

- za uzdužni način parkiranja iznosi 2,0 x 5,5 m,

- za okomiti način parkiranja i parkiranje pod kutem od 30o i 45o iznosi 2,5 x 5,0 m.

Ako se parkirališno mjesto u podzemnoj javnoj garaži nalazi uz zid i/ili stup tada je širinu parkirališnog mjesta potrebno povećati za 0,25 m u odnosu na vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

U podzemnom dijelu podzemne javne garaže planirano je urediti prostor za parkiranje vozila, prostor za kretanje vozila i ljudi te pomoćni prostor (prostor za zaposlenike, sanitarni čvor, trafostanicu, tehničko-tehnološki prostor i dr.).

U nadzemnom dijelu podzemne javne garaže planirano je urediti kolni i pješački ulaz/izlaz iz te građevine.

U dijelu pješačkog ulaza/izlaza iz podzemne javne garaže dozvoljeno je urediti poslovni prostor za obavljanje trgovačke djelatnosti (prodaja tiskovina i slično).

Članak 28.

U sklopu krovne konstrukcije podzemne javne garaže potrebno je izvesti zemljani nadsloj za sadnju i uspješan rast parkovnog zelenila.

Visina zemljanog nadsloja iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1,50 m, osim ako se projektnom dokumentacijom utvrdi da je za sadnju određene vrste zelenila potrebna manja visina zemljanog nadsloja.

3.1.3. Pješačke površine

Članak 29.

Na području obuhvata Plana planirano je uređenje pješačkih površina i to: glavnih i ostalih pješačkih šetnica na građevnim česticama oznake Z1-1, Z1-2 i V-1.

Članak 30.

Na građevnoj čestici oznake Z1-1 planirano je urediti glavne pješačke šetnice uz obale vodotoka Rječine i Mrtvog kanala kao dijelove gradskog šetališta koje se nastavlja do mora.

Članak 31.

Položaj glavnih pješačkih šetnica načelno je prikazan u kartografskom prikazu broj 2.1., a točan položaj glavnih pješačkih šetnica utvrdit će se projektnom dokumentacijom izrađenom temeljem idejnog rješenja iz članka 63. stavka 1. ove Odluke.

Najmanja dozvoljena širina glavne pješačke šetnice iznosi 6,0 m.

Glavne pješačke šetnice potrebno je opremiti javnom rasvjetom i urbanom opremom.

Članak 32.

Ostale pješačke šetnice potrebno je planirati/projektirati na području namjene »Javna zelena površina - javni park«, a njihov točan položaj utvrdit će se projektnom dokumentacijom izrađenom temeljem idejnog rješenja iz članka 63. stavka 1. ove Odluke.

3.1.4. Biciklističke staze

Članak 33.

Na građevnim česticama oznake Z1-1 i Z1-2 dozvoljena je gradnja i uređenje biciklističkih staza kao zasebne površine i površine uz ili na površini glavnih i ostalih pješačkih šetnica.

Ako se biciklističke staze nalaze uz ili na pješačkim šetnicama potrebno ih je prometnom signalizacijom odvojiti od površina za kretanje pješaka.

Članak 34.

Najmanja dozvoljena širina biciklističke staze iznosi 1,60 m za dvosmjernu stazu, odnosno 1,0 m za jednosmjernu stazu.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 35.

Obalni rub vodotoka Mrtvog kanala dozvoljeno je urediti za privez plovila športske luke smještene uz zapadnu granicu obuhvata Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektroničke komunikacijske mreže

Članak 36.

Elektroničku komunikacijsku mrežu potrebno je graditi i rekonstruirati sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

Kabelsku kanalizacijsku mrežu planirano je graditi i rekonstruirati podzemno uz ugradnju dodatnih cijevi za buduće potrebe.

Dubina ukopavanja gornjeg ruba cijevi kabelske kanalizacije je najmanje 0,70 m ispod završne kote uređene površine. Kabelsku kanalizacijsku mrežu potrebno je graditi od PEHD ili PVC cijevi. U točkama grananja trase i skretanja kabelske kanalizacije te na krajevima prekopa kolnika obvezno je planirati ugradnju montažnih zdenaca. Gradnju kabelske kanalizacije potrebno je prilagoditi uvođenju optičkih kabela koji omogućavaju gradnju širokopojasne mreže elektroničkih komunikacija.

Novu elektroničku komunikacijsku mrežu potrebno je graditi bakrenim podzemnim kabelima u xDSL tehnologiji ili optičkim podzemnim vodovima koji se uvlače u prethodno položenu kabelsku kanalizaciju.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 37.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi i rekonstruirati sukladno kartografskim prikazima broj 2.2. i 2.3.

Građevine i uređaji komunalne infrastrukture planirani su isključivo kao podzemni (energetski vod, građevina i uređaj javne vodoopskrbe, javne odvodnje i plinoopskrbe), osim trafostanice koja se može graditi kao ugradbena građevina unutar parkovnog paviljona i podzemne javne garaže.

Članak 38.

Trase komunalne infrastrukture potrebno je voditi isključivo unutar glavnih i ostalih pješačkih šetnica u parku, za potrebe osiguranja pristupa i redovitog održavanja.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 39.

Opskrba pitkom vodom područja obuhvata Plana osigurana je iz vodospreme VS »Zvir« (83/78 m.n.m.).

Članak 40.

Glavni vodoopskrbni cjevovod od lijevano željeznog nodularnog lijeva profila Φ 125 mm planiran je unutar infrastrukturnog koridora uz obalu Rječine.

Vodoopskrbni cjevovodi prema građevinama mogu se izvesti od primjerenih cijevi prema proračunu za svaku pojedinačnu građevinu.

Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov čija se širina utvrđuje prema profilu cjevovoda na dubinu koja sprečava smrzavanje i mehaničko oštećenje cijevi.

Članak 41.

Javnu vodoopskrbnu mrežu potrebno je graditi od suvremenih cijevi predviđenih za radni tlak od najmanje 10 bara.

Članak 42.

Na području obuhvata Plana, uz glavne pješačke šetnice, planirana je ugradnja podzemnih ili nadzemnih hidranata za protupožarne potrebe sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06).

Najveći dozvoljeni međusobni razmak hidranata iz stavka 1. ovoga članka iznosi 150,0 m.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 43.

Na području obuhvata Plana planira se gradnja razdjelnog sustava javne odvodnje otpadnih voda sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Članak 44.

Područjem obuhvata Plana prolazi mješoviti kolektor javne odvodnje otpadnih voda od betonskih cijevi profila 2200/1390 mm.

Mješoviti kolektor iz stavka 1. ovoga članka položen je unutar infrastrukturnog koridora uz obalu Rječine te predstavlja značajan element komunalne infrastrukture grada.

Na kolektor iz stavka 1. ovoga članka planirano je upuštati isključivo otpadne sanitarne vode i onečišćene otpadne vode nastale pranjem parkirališnih prostora podzemne javne garaže.

Članak 45.

Čiste oborinske vode s građevnih čestica i krovova građevina planirano je izravno upuštati u tlo ili u vodotoke Rječine i Mrtvog kanala.

Članak 46.

Onečišćene otpadne vode nastale pranjem parkirališnih prostora podzemne javne garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake Z1-2 i onečišćene otpadne sanitarne vode iz ugostiteljskih prostora u parkovnim paviljonima, potrebno je, prije upuštanja u mješoviti kolektor javne odvodnje, prethodno pročistiti separatorima masnoće, ulja i deterdženata.

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 47.

Elektroopskrbni 10(20) kV vod planirano je smjestiti unutar infrastrukturnog koridora uz desnu obalu Rječine ako to bude utvrđeno projektnom dokumentacijom izrađenom temeljem idejnog rješenja iz članka 63. stavka 1. ove Odluke.

Članak 48.

Priključak novih građevina i uređaja javne rasvjete na postojeću elektroopskrbnu mrežu potrebno je izvesti podzemnim kabelima.

Postojeće zračne elektroopskrbne vodove potrebno je ukloniti i zamijeniti podzemnim vodovima.

Članak 49.

Postojeću trafostanicu TS »Spomenik« planirano je izmjestiti te izvesti kao ugradbenu trafostanicu unutar parkovnog paviljona ako to bude utvrđeno projektnom dokumentacijom izrađenom temeljem idejnog rješenja iz članka 63. stavka 1. ove Odluke.

Za potrebe elektroopskrbe podzemne javne garaže, planirane za gradnju na građevoj čestici oznake Z1-2, planirana je izvedba ugradbene trafostanice smještene unutar građevine podzemne javne garaže.

3.4.4. Opskrba plinom

Članak 50.

Plinoopskrba područja obuhvata Plana planirana je polaganjem glavnog plinoopskrbnog cjevovoda unutar infrastrukturnog koridora sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Članak 51.

 

Građevine planirane za gradnju na području obuhvata ovoga Plana dozvoljeno je priključiti na plinoopskrbni cjevovod iz članka 50. ove Odluke uporabom suvremenih cijevi za provođenje prirodnog plina, a kapacitet i dimenzije priključka utvrdit će se projektnom dokumentacijom izrađenom temeljem idejnog rješenja iz članka 63. stavka 1. ove Odluke.

4. Uvjeti uređenja središnjeg gradskog parka

Članak 52.

Površinu građevnih čestica oznake Z1-1 i Z1-2 potrebno je projektnom dokumentacijom funkcionalno i oblikovno osmisliti te urediti kao središnji gradski park prepoznatljiv u mreži javnih gradskih parkova u skladu sa smjernicama iz članka 64. ove Odluke.

U pretežitom dijelu središnjeg gradskog parka iz stavka 1. ovoga članka planirana je sadnja različitih vegetacijskih elemenata u obliku plohi (tratinske, cvjetne, grmovite) ili volumena (pojedinačno stablo ili skupina stabala).

Izbor biljnih vrsta iz stavka 2. ovoga članka treba biti usklađen sa zatečenim autohtonim vrstama užeg i šireg podneblja te iskustvom u održavanju parkovnog zelenila u riječkom podneblju (submediteranska klima, utjecaj bure, utjecaj posolice i dr.).

Na površini središnjeg gradskog parka iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je projektirati te urediti vodenu površinu (fontanu, vodoskok, bazen i slično).

Članak 53.

Najveća dozvoljena ukupna bruto površina za rekreaciju i dječje igralište na građevnim česticama oznake Z1-1 i Z1- 2 iznosi 10% ukupne površine tih građevnih čestica.

Najmanja dozvoljena površina dječjeg igrališta na građevnim česticama oznake Z1-1 i Z1-2 iznosi:

- za djecu uzrasta do 3 godine 50 m2,

- za djecu uzrasta od 3 do 6 godina 250 m2,

- za djecu uzrasta od 6 do 14 godina 500 m2.

4.1. Drvored

Članak 54.

Na području obuhvata Plana, uz obalu vodotoka Mrtvog kanala i Rječine odnosno uz glavne pješačke šetnice, planirana je sadnja novog i očuvanje postojećeg drvoreda sukladno kartografskom prikazu broj 3.1.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 55.

Neposredni okoliš spomenika potrebno je urediti kao prihvatni prostor za odvijanje komemoracija i sličnih manifestacija sukladno kartografskom prikazu broj 3.1. i 4. te na istom nije dozvoljena gradnja nadzemnih građevina.

6. Uvjeti i način gradnje i rekonstrukcije

Članak 56.

Uvjeti i način gradnje utvrđeni su kartografskim prikazima od 1. do 4., prostornim pokazateljima iz članka 9. i 10. te ostalim odredbama ove Odluke.

Članak 57.

Unutar obuhvata Plana rekonstrukciju građevina potrebno je provoditi prema uvjetima i načinima gradnje novoplaniranih građevina.

7. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina, spomenika i ambijentalnih vrijednosti

Članak 58.

Dio područja obuhvata Plana prikazan u kartografskom prikazu broj 3.1. nalazi se u zoni zaštite kulturno povijesne cjeline « Urbanističke cjeline grada Rijeke « broj Z-2691, sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP-I/612-08/06-06/0162; Urbroj: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine.

Dio područja obuhvata Plana iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u zoni zaštite « B « te unutar tog područja nema registriranih pojedinačih građevina koje imaju status kulturnog dobra.

Prije izrade projektne dokumentacije za gradnju i/ili rekonstrukciju građevine unutar zone zaštite kulturno povijesne cjeline potrebno je od Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci zatražiti posebne uvjete zaštite kulturnog dobra.

Članak 59.

Na području obuhvata Plana spomenici su:

- Spomenik oslobođenja, akademskog kipara Vinka Matkovića s reljefima akademskog slikara Raoula Goldonija,

- Memorijalni most hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, autora 3LHD d.o.o.

Spomenici iz stavka 1. ovoga članka nemaju status zaštićenih kulturnih dobara.

Članak 60.

Prije provođenja natječaja iz članka 63. stavka 1. ove Odluke potrebno je Upravi za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskom odjelu u Rijeci dostaviti projektni zadatak za provođenje natječaja u kojem je vidljivo očuvanje i zaštita Spomenika oslobođenja iz članka 59. ove Odluke i postojećih drvoreda unutar obuhvata Plana.

Članak 61.

Ambijentalnu vrijednost područja obuhvata Plana čine:

- vodotoci Rječine i Mrtvog kanala s vrijednim vizurama prema pročeljima građevina u Ulici Fiumara i Šetalištu Andrije Kačića Miošića,

- postojeći gradski drvored uz obalu Rječine.

Vodotoke iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka potrebno je pravilno valorizirati i uklopiti u planirano uređenje središnjeg gradskog parka, a drvored iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka potrebno je sačuvati i obnavljati.

8. Mjere provedbe Plana

Članak 62.

Zahvatima u prostoru koji su ovim Planom planirani na obalnom rubu Mrtvog kanala (dijelu građevne čestice oznake Z1-1), dijelu vodotoka Rječine (na građevnoj čestici oznake V-1) i na dijelu prometnica oznake GU I (na građevnim česticama oznake IS-3 i IS-4) i GBC-i (na građevnim česticama oznake IS-1 i IS-2) ne utječe se na režim i korištenje vodotoka i prometnica kao cjeline.

Članak 63.

Prije uređenja površina te gradnje građevina na području obuhvata ovoga Plana obvezan je raspis javnog, arhitektonsko - urbanističkog i krajobraznog natječaja s ciljem pronalaženja i odabira najboljeg idejnog rješenja za cjelovito uređenje područja obuhvata i šire.

Akti kojima se dozvoljava uređenje površina i gradnja građevina na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka moraju se u potpunosti temeljiti na projektnoj dokumentaciji izrađenoj temeljem odredbi ove Odluke te idejnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija građevine i uređaja javne i komunalne infrastrukture, prije provođenja natječaja iz stavka 1. ovoga članaka.

8.1. Smjernice za provođenje javnog, arhitektonsko- urbanističkog i krajobraznog natječaja

Članak 64.

Smjernice za provođenje javnog, arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog natječaja utvrđuju se kako slijedi:

- područje obuhvata Plana potrebno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta te arhitektonske i urbane uklopljivosti u okolni gradski prostor uz poštivanje ekološke (mikroklimatske) i rekreacijske funkcije parka kao posebno vrijedne zelene površine središta grada,

- park je potrebno namijeniti zadovoljavanju potreba građana svih uzrasta za odmorom i rekreacijom te za korištenjem umjetničko-estetskih, dendroloških, ekoloških i edukativnih površina,

- idejno rješenje proizašlo iz natječaja mora sadržavati sve elemente uređenja gradskog parka s pratećim sadržajima i komunalnom infrastrukturom, idejno krajobrazno rješenje, idejno rješenje partera, idejno rješenje automatskog zalijevanja parkovnih površina, idejno rješenje rasvjete, prijedlog urbane opreme te shematski prikaz pješačkih i kolnih tokova,

- idejnim rješenjem potrebno je omogućiti više ulaza/ izaza iz parka te definirati glavne ulaze u park,

- ulaze, glavne šetnice parka i dječja igrališta potrebno je osvijetliti ekološkom javnom rasvjetom,

- sve pješačke površine trebaju biti osmišljene tako da budu funkcionalne i lako dostupne svim korisnicima,

- unutar parka potrebno je osigurati najmanje jednu dovoljno veliku površinu za održavanje javnih manifestacija te osigurati da dio površine parka bude u sjeni stabala,

- krajobraznim uređenjem središnjeg gradskog parka potrebno je osigurati vidikovce prema kanjonu Rječine te gradskim područjima Bulevard, Trsat i Kozala,

- na dijelu središnjeg gradskog parka potrebno je, kao svojevrsnu posebnost, sačuvati i zadržati u funkciji djelatnost održavanja brodica i postojeću dizalicu za brodice na manipulativnoj površini športske luke smještene uz zapadnu granicu obuhvata ovoga Plana,

- izbor biljnih vrsta potrebno je uskladiti s autohtonim vrstama i egzotičnim biljem našeg podneblja te pritom voditi računa o tome da se tlo za sadnju nalazi na nasipanom terenu na kojem dolazi do miješanja morske i riječne (bočate) vode,

- izbor biljnog materijala mora zadovoljiti i estetske kriterije koji će parku dati jednu prepoznatljivu estetsku, umjetničku i kreativnu kompoziciju,

- u dijelu parka potrebno je urediti površinu manipulativnog dijela športske luke kako bi se omogućilo odvijanje tradicionalne aktivnosti servisiranja i održavanja brodica uz Mrtvi kanal,

- u najvećoj mogućoj mjeri potrebno je sačuvati postojeća stabla uz Mrtvi kanal, Rječinu i uz Ulicu Slavka Cindrića,

- unutar parkovnog paviljona potrebno je smjestiti javni sanitarni čvor.

8.2. Uklanjanje građevina

Članak 65.

Građevine predviđene za uklanjanje prikazane su u kartografskom prikazu broj 4.

Članak 66.

Prije uklanjanja građevina iz članka 65. ove Odluke dozvoljava se njihova rekonstrukcija i to kako slijedi:

- rekonstrukcija dijela Ulice Slavka Cindrića do privođenja građevnih čestica oznake Z1-1 i Z1-2 planskoj namjeni,

- rekonstrukcija trafostanice TS »Spomenik« unutar postojećih gabarita do privođenja građevne čestice oznake Z1-1 planskoj namjeni.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Mjere zaštite zraka

Članak 67.

Na području obuhvata Plana potrebno je očuvati I. kategoriju kakvoće zraka mjerama zaštite kako slijedi:

- upotrebom plina kao energenta,

- održavanjem javnih površina redovitim čišćenjem,

- uređenjem zaštitnih površina uz prometnice,

- očuvanjem postojećeg zelenila,

- uređenjem/sadnjom novih zelenih površina.

9.2. Mjere zaštite od buke

Članak 68.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Ako na pojedinim dijelovima područja obuhvata Plana mjerenjima bude utvrđena razina buke iznad dozvoljenih razina iz stavka 1. ovoga članka, razinu buke potrebno je svesti unutar dozvoljenih razina primjenom tehničkih mjera smanjenja buke na izvoru buke i/ili na putu širenja buke i/ili na samoj građevini koja je ugrožena bukom.

Prilikom projektiranja građevina u oblikovanju i izboru materijala potrebno je primjenjivati oblikovne strukture i materijale koji smanjuju razinu buke.

Korištenje izvora buke koji se povremeno koriste na otvorenom prostoru, na zidovima i krovovima građevine te na nepokretnim i pokretnim objektima, dozvoljeno je uz dokaz o mjerama zaštite kojima se osigurava da buka neće prelaziti dozvoljenu razinu.

Članak 69.

Na području namjene »Javna zelena površina - javni park« nije dozvoljeno trajno smjestiti sadržaje i programe koje bukom ometaju osnovnu funkciju prostora.

9.3. Mjere zaštite voda

Članak 70.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11), Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98) i Studiji kanalizacijskih sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka elaborat broj 5100-1- 514994/96 Rijeka 1996/97).

Obuhvat ovoga Plana nalazi se izvan zone sanitarne zaštite izvora vode za piće sukladno Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/94, 12/94 - ispr., 12/95, 24/96 i 4/01).

Članak 71.

Na području obuhvata Plana nisu dozvoljeni zahvati koji mogu utjecati na onečišćenje voda.

Prije upuštanja u tlo ili vodotoke Rječine i Mrtvog kanala, onečišćene vode potrebno je pročistiti sukladno članku 44. i 46. ove Odluke.

9.4. Mjere zaštite tla

Članak 72.

Zaštitu tla potrebno je provoditi sukladno mjerama sprječavanja oštećivanja ekoloških funkcija tla.

Pri izvedbi zemljanih radova nije dozvoljeno unošenje u tlo otpadnih i drugih tvari.

Unutar područja obuhvata Plana nije dozvoljeno pranje vozila i strojeva, odlijevanje vode onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima te odlaganje tehnološkog i drugog otpada.

U cilju zaštite tla zabranjuje se odlaganje otpada na površinama koje nisu predviđene i uređene za tu namjenu te ispuštanje u tlo nepročišćenih otpadnih voda.

9.5. Postupanje sa otpadom

Članak 73.

Glavne pješačke šetnice potrebno je projektirati tako da se omogući organizirano prikupljanje otpada putem vozila i uređaja nadležnog komunalnog društva za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom.

Na području obuhvata Plana nije dozvoljeno odlaganje i/ ili skupljanje otpada izvan površina predviđenih i uređenih za tu namjenu.

9.6. Mjere zaštite od elektromagnetskih polja

Članak 74.

Područja posebne osjetljivosti na djelovanje elektromagnetskih polja nalaze se u blizini postojeće i/ili planiranih trafostanica.

Postojeće i/ili planirane trafostanice iz stavka 1. ovoga članka smiju se upotrebljavati samo ako pri normalnoj uporabi razine elektromagnetskog polja u njihovoj okolini zadovoljavaju uvjete utvrđene pozitivnim propisima koji reguliraju to područje.

9.7. Mjere zaštite od svjetlosnog zagađenja

Članak 75.

Na području obuhvata Plana, za potrebe rasvjete javnih površina te za potrebe vanjske rasvjete okoliša građevina, planiraju se koristiti ekološka rasvjetna tijela sa zaštitom od svjetlosnog zagađenja sukladno pozitivnim propisima.

Rasvjetna tijela iz stavka 1. ovoga članka potrebno je postaviti na način da ne dolazi do štetnih isijavanja svjetlosti prema nebu te prema susjednim građevinama i površinama.

10. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 76.

Mjere posebne zaštite odnosno mjere zaštite i spašavanja prikazane su kartografskim prikazom broj 3.2.

Članak 77.

Područje obuhvata Plana nalazi se unutar poplavnog područja Rječine prikazanog katografskim prikazom broj 3.1.

U slučaju pojave poplave potrebno je osigurati mogućnost žurne evakuacije ljudi, a točan položaj puteva evakuacije ljudi utvrdit će se idejnim rješenjem iz članka 63. stavka 2. ove Odluke.

Članak 78.

Uzbunjivanje stanovništva provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine« broj 47/06 i 110/11).

Na području obuhvata Plana, postojeći sustav javnog uzbunjivanja potrebno je dopuniti postavljanjem sirene za javno uzbunjivanje u sklopu parkovnog paviljona planiranog na području namjene »Javna zelena površina - javni park« te planiranjem zasebnog sustava uzbunjivanja unutar podzemne javne garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake Z1-2.

Članak 79.

Unutar obuhvata Plana dozvoljen je prijevoz opasnih tvari brzom gradskom cestom planske oznake GBC-I.

10.1. Sklanjanje ljudi

Članak 80.

Prilikom projektiranja i gradnje podzemne javne garaže, planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake Z1-2, potrebno je predvidjeti mogućnost brze prilagodbe planiranog prostora u sklonište dopunske zaštite, uz obvezu poštivanja tehničkih uvjeta Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Točan kapacitet skloništa dopunske zaštite iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (»Narodne novine« broj 29/ 83, 36/85 i 42/86).

10.2. Zaštita od rušenja

Članak 81.

Prometni pravci pogodni za evakuaciju ljudi i osiguranje nesmetanog prolaza interventih vozila koji nisu ugroženi urušavanjem građevina prikazani su u kartografskom prikazu broj 3.1.

10.3. Mjere zaštite od potresa

Članak 82.

Područje obuhvata Plana nalazi se u seizmičkoj zoni 8+ MCS.

Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05).

Članak 83.

Protupotresno projektiranje i građenje građevina potrebno je provoditi sukladno tehničkim i drugim propisima.

Građevine i uređaji javne i komunalne infrastrukture koji su naročito ugroženi potresom određeni su kartografskim prikazom broj 3.1.

10.4. Mjere zaštite od požara

Članak 84.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 89/11) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/08).

Članak 85.

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara potrebno je, u nedostatku pozitivnih propisa, primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod projektiranja i gradnje podzemne javne garaže potrebno je, u nedostatku pozitivnih propisa, primjenjivati numeričku metodu TRVB 106.

Kod određivanja udaljenosti između građevina potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i pročeljnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugo. Najmanja međusobna udaljenost građevina mora biti jednaka visini više građevine i ne smije iznositi manje od 6,0 m.

Članak 86.

Prilikom projektiranja i rekonstrukcije cesta/ulica potrebno je primijeniti Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/ 03).

Članak 87.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje gradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06).

Članak 88.

Glavni projekt za gradnju građevine mora sadržavati prikaz mjera zaštite od požara, usklađenih s prijedlogom tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Rijeke, odredbama ove Odluke te pozitivnim propisima i pravilima tehničke prakse koja reguliraju pitanje zaštite od požara.

Članak 89.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju tog zakona.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

Elaborat Plana izrađen je u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 91.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Županijski zavod za prostorno planiranje i održivi razvoj, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - Zavodu za prostorno planiranje.

Članak 92.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine sastavni dio ove Odluke, nisu predmetom objave.

Članak 93.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/205

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-4

Rijeka, 23. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=769&mjesto=51000&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr