SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 6. Srijeda, 29. veljače 2012.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a vezano uz članak 28. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 27. veljače 2012. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Punat za 2012. godinu

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

1.1. Stožer zaštite i spašavanja

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Punat. Stožer bi se trebao sastati najmanje jednom do dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i/ili krajem godine, uoči donošenja proračuna.

1.2. Procjena ugroženosti

Sukladno obvezi koja proizlazi iz članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08) donešena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća na području Općine Punat na Općinskom vijeću održanom 19. prosinca 2011. godine. Pristupilo se izradi Plana zaštite i spašavanja. Za izradu dokumenta Plana zaštite i spašavanja angažirana je tvrtka Elkron d.o.o. iz Pule.

1.3. Plan intervencije u zaštiti okoliša

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji mogućnost onečišćenja okoliša.

1.4. Zaštita od požara

Zaštita od požara i u 2012. godini provodit će se kontinuirano na osnovu donešenih podzakonskih akata, a napose Procjene i plana zaštite od požara za Općinu Punat, kao i Sporazuma sa JVP Grada Krka kao glavne operativne vatrogasne postrojbe za Općinu Punat.

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera od požara za Republiku Hrvatsku te ostalih aktivnosti sukladno Programu u 2012. godini provodit će se u suradnji sa Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka na temelju sporazuma koji će se za tu priliku sklopiti.

Budući Općina Punat nema ustrojenu vatrogasnu službu, zaštitu od požara provodi temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva sklopljenim 2000. godine sa svim JLS otoka Krka, kojim je u financijskom i organizacijskom smislu definiran ustroj vatrogastva kojeg otok Krk sagledava kao jedinstvenu cjelinu i određuje da je Javna vatrogasna postrojba Grada Krka ujedno i središnja vatrogasna postrojba za Općinu Punat.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka u svoj rad temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu kao i Planu zaštite od požara Općine Punat.

Provedba programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini definirati će se posebnim ugovorom između Općine Punat i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, a napose u reguliranju prava i obaveza koje se odnose na:

-ustroj izviđačko preventivnih ophodnji koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno vrše preventivno otklanjanje, javljanje i gašenje požara u samom nastajanju;

-ustroj i ogranizaciju rada dežurnih ekipa temeljem Operativnog plana Područne vatrogasne zajednice otoka Krka koje će ukoliko bude potreba za uspostavom mjera zaštite od požara građevina i otvorenih prostora dolaziti u ispomoć iz susjednih ili drugih područja;

-preventivni rad putem video nadzora u kojem će se pratiti i osmatrati cjelokupno područje otoka Krka, odnosno Općine Punat a po otkrivanju eventualnih požara kao i ostalih opasnih situacija poduzimati mjere za otklanjanje posljedica.

1.5. Održavanje nerazvrstanih cesta

Općina Punat ima sklopljen Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat s Komunalnim društvom »Črnika« d.o.o. Po isteku Ugovora, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, pristupit će se sklapanju novog ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta.

1.6. Sustav za uzbunjivanje

Unaprijediti sustav uzbunjivanja građana, uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i spašavanja. Posebno treba unaprijediti sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat razmotrit će stanje postojećeg sustava za uzbunjivanje na području Općine Punat i predloži odgovarajuće mjere.

1.7. Informiranje javnosti

Vezano uz nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik ugrožavanja stanovništva i onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija potrebno je na adekvatan način informirati mještane Punta i Stare Baške o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. Isto tako planira se putem informativnih letaka u kojima bi bili navedeni načini postupanja u potencijalno opasnim situacijama, održavanjem odgovarajućih predavanja i okruglih stolova, informiranjem putem javnih medija te naposljetku i vježbi.

U Osnovnoj školi »Fran Krsto Frankopan« Područnoj školi Punat i Dječjem vrtiću »Lastavica« Punat, potrebno je provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

Potrebno je iznaći način informiranja mještana na najbrži mogući način o eventualnim kriznim situacijama (putem povjerenika civilne zaštite za pojedina naselja, web portala, tiskanjem letaka sa informacijama npr. Što činiti i kome se obratiti u kriznim situacijama?) i dr.

2. VATROGASTVO

Općina Punat nema ustrojenu vatrogasnu službu već se sa Javnom vatrogasnom postrojbom grada Krka sklapa Ugovor o protupožarnoj organizaciji i ophodnji u tijeku turističke sezone u cilju zaštite od požara na otvorenom području gdje je potrebno rano otkrivanje nastanka požara i početak gašenja.

3. SKLONIŠTA

Na području Općine Punat nema javnih skloništa.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

4.1. Gorska služba spašavanja

Nastavit će se i u 2012. godini sa obavljanjem poslova zaštite i spašavanja.

4.2. Marina Punat, Brodogradilište Punat, Lučka kapetanija Rijeka - ispostava Punat i Udruga brodara.

Općina Punat u suradnji s Lučkom kapetanija Rijeka - ispostavom Punat, Marinom Punat, Brodogradilištem Punat, Udrugom brodara sudjeluje u aktivnostima na zaštiti i spašavanju na moru.

4.3. Udruge lovaca, ovčara i pčelara

Za potrebe zaštite i spašavanja na kopnu, uz službe i pravne osobe kojim je zaštita i spašavanje redovna djelatnost, značajnu pomoć bi ostvarile i udruge lovaca, ovčara i pčelara koje su aktivne svojim djelovanjem na cijelom području Općine Punat tijekom cijele godine.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

5.1. Hrvatski crveni križ

Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temeljem zakona. U Općini Punat postoji Udruga Bedem ljubavi - pokret majki za mir Punat, te Udruga invalida kvarnerskih otoka. Budući da u Općini Punat ne postoji ekipa prve pomoći, potrebno bi bilo organizirati se na volonterskoj bazi za upoznavanje s osnovama prve pomoći djeci i odraslima, osposobiti građane za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama kao i epidemija ili slično.

5.2. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk i Policijska postaja Krk

Dodatne aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na području Općine Punat provodi se i u suradnji sa Policijskom postajom Krk, kao i sa Domom zdravlja Krk, tijekom turističke sezone. Organizira se dodatni tim lječnika i medicinskog osoblja za rad u turističkoj ambulanti u Puntu za što se rezerviraju i sredstva u Proračunu Općine Punat. Također se angažira i dodatnog policijskog djelatnika u turističkoj sezoni, kako radi regulacije prometa, tako i radi sigurnosti građana, turista i njihove imovine.

5.3. Ostale pravne osobe

Na području Općine Punat registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinarstvom, prijevozničkom i drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu sa svojim radnicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama velikih nesreća i katastrofa.

U Općini Punat se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za što se izdvajaju sredstva iz Proračuna Općine Punat.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer zaštite i spašavanja Općine Punat.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur.broj: 2142-02-01-12-11

Punat, 27. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=769&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr