SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
OPĆINA LOPAR

5.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10), članku 5., 6., 7., Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 37/97, 27/01, 59/01, 103/03, 44/06, 79/07, 123/10), članku 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti,
predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Lopar u svezi s:

-društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta

-sufinanciranju programa i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata

-zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

-prevencijom ovisnosti, sprječavanje nasilja među djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos sa drugima, samim sobom pa tako i sa okolinom

-povećanjem socijalnog i općeg standarda svih stanovnika

-povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

-djelomičnom provedbom preventivne primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 753.400.00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1.1. - 31.12.2012. godine.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog Načelnika, te Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar.

Članak 5.

Općina Lopar će sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostalih osoba te ostale udruge i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora ili vlastitih prihoda.

Odluku o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko vijeće.

Članak 6.

Korisnici sredstava predviđenih Programom dužni su do 1. ožujka 2013. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-05

Lopar, 30. siječnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

 

Program javnih potreba Općine Lopar u pr  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51281&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr