SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD OPATIJA

10.

Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 29. podstavka 9. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 21. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07, 10/08 - ispr., 46/08, 22/10 i 29/10- proč. tekst) u članku 6. briše se točka 5.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. iza podstavaka 11. dodaju se novi podstavci 12.-15. koji glase:

»- financijsko upravljanje i kontrole,

- koordiniranje djelovanja gradskih ustanova,

- standardizacija i normizacija poslova iz djelokruga Grada

- potporu poslovnim procesima Grada (informatika i komunikacije, statističko- analitička potpora)

- sigurnost radnog okružja gradske uprave te gradske imovine (zaštita na radu i zaštita zdravlja službenika i namještenika gradske uprave i dr.)«

Dosadašnji podstavci 12.-14. postaju 16.-18.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza podstavka 8. dodaju se novi podstavci 9. i 10. koji glase:

»- zaštitu od požara te zaštitu i spašavanje,

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,«

Dosadašnji podstavci 9. i 10. postaju podstavci 11. i 12.

U istom članku iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Gradonačelnik može s ustanovama čiji je Grad osnivač ili suosnivač te s trgovačkim društvima kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik sklopiti ugovor o suradnji i koordiniranom obavljanju poslova tekućeg održavanja i čišćenja poslovnih prostora.

Gradonačelnik može poslove tekućeg održavanja ili čišćenja poslovnih prostora izdvojiti iz poslova gradske uprave te ih povjeriti vanjskom pružatelju usluge.«

Članak 4.

U članku 10. iza podstavka 5. dodaju se novi podstavci 6.-10., koji glase:

»- unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

- nadzor nad radom gradske uprave (u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik),

- upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),

- uredsko poslovanje i zaštitu podataka,

- na odnose s javnošću.«

Dosadašnji podstavka 6. postaje podstavak 11.

Članak 5.

Članak 11. briše se.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša te Ured Grada nastavljaju s radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Služba za upravni razvitak.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke:

- Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti iz Službe za upravni razvitak preuzima pomoćnicu pročelnika Službe,stručnog suradnika - projektanta informacijskog sustava;

- Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša iz Službe za upravni razvitak preuzima višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara te za zaštitu i spašavanje te namještenike raspoređene u Odjeljku za poslove namještenika;

- Ured Grada iz Službe za upravni razvitak preuzima višu stručnu suradnicu za odnose s javnošću te službenice i namještenika raspoređene u Odjeljku pisarnice.

Slijedom odredbi ove Odluke, u roku propisanom zakonom gradonačelnik će donijeti izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave, a nadležni pročelnici upravnih tijela donijet će rješenja o rasporedu službenika i namještenika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 21. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr