SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 22/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 21.veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova
na području Grada Opatije

I.

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojemu se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije, na II. dimnjačarsko područje, koje obuhvaća ostali dio Grada koji nije obuhvaćen I.dimnjačarskim područjem i to dio naselja Opatija (jugozapadni dio naselja Opatija od Trga V.Gortana, ulice Velog Jože te preko Nove Ceste duž linije potoka Vrutki), naselja Ičići, Poljane, Ika, Dobreć, Oprić, Veprinac, Vela Učka i Mala Učka.

II.

Na temelju kriterija za odabir koji su sastavni dio dokumentacije za Natječaj - koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova Klasa: 363-01/11-01/268, Ur.broj: 2156/01-03/ 11-4 od 29. studenoga 2011.godine, koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se ponuditelju Mensuru i Hajderu Bajrektareviću, vlasnicima obrta KDS »Dimnjačar - Primorje« kemijsko dimnjačarski servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, Klenovica, Zidinice 19, kao najpovoljnijem ponuditelju.

III.

Koncesija se daje na rok do 1. 11. 2013. godine.

IV.

Naknada za koncesiju iznosi 101.000,00 kuna godišnje.

Naknada se plaća akontacijski - tromjesečno do 15.-og u mjesecu, za protekla tri mjeseca, u iznosu od 3/12 iznosa godišnje naknade, u korist Proračuna Grada Opatije.

V.

Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga koji je sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke.

VI.

Ugovorom o koncesiji, čiji je nacrt sastavni dio natječajne dokumentacije iz točke II. ove Odluke, utvrditi će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

VII.

Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Opatije sklopiti će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji i to u roku od 10 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

O b r a z l o ž e nj e

Grad Opatija je temeljem Odluke Gradonačelnika od 28. studenoga 2011.godine o usvajanju Studije opravdanosti dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova i imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije od 2. prosinca 2011. godine o raspisivanju javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za II. dimnjačarsko područje, proveo postupak davanja koncesije prema članku 16. stavak 2. Zakona o koncesijama, sa početnim iznosom naknade za koncesiju od 60.000,00 kuna godišnje.

Prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama RH od 14. prosinca 2011.godine pristigle su ponude dva ponuditelja i to: Mensura i Hajdera Bajrektarevića, vlasnika obrta KDS »Dimnjačar - Primorje« kemijsko dimnjačarski servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, Klenovica, Zidinice 19 i Negro usluge d.o.o., Rijeka, Kalina 11.

Prema uvjetima iz Javnog natječaja odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se temeljem najviše ponuđene naknade za koncesiju.

Ponuditelj tvrtka Negro usluge d.o.o. dostavilo je neurednu potvrdu Porezne uprave iz koje proizlaze nepodmireni dugovi za javna davanja. Iz potvrde proizlaze nepodmireni dugovi, a napomena da su dostavljeni dokazi o podmirenju duga ne znači da su svi iskazani dugovi u potvrdi i izmireni te isključivo Porezna uprava naknadnom ocjenom odlučuje o tome da li predočeni dokazi i znače da je temeljem njih dug izmiren. S obzirom na navedeno ponudu tvrtke Negro usluge d.o.o. valjalo je isključiti.

Ponuditelj Mensur i Hajder Bajrektarević, vlasnici obrta KDS »Dimnjačar - Primorje« kemijsko dimnjačarski servis za čišćenje dimnjaka i ventilacija, dostavili su urednu i prihvatljivu ponudu sa ukupnim iznosom naknade za koncesiju od 101.000,00 kuna te je sukladno navedenom utvrđeno da ispunjavaju sve kriterije za obavljanje dimnjačarskih poslova u II dimnjačarskom području Grada Opatije.

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva, odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10000 ZAGREB, Koturaška cesta 43/IV. Žalba se dostavlja Gradu Opatiji, 51410 OPATIJA, M. Tita 3, u pisanom obliku preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom predajom u pisarnici Grada Opatije, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke. Jedan primjerak žalbe, žalitelj je dužan istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni način neposredno Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Klasa: 363-01/11-01/268

Ur. broj: 2156/01-01-12-12

Opatija, 21. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr