SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

1.

Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/ 11), Odluke o Prostornom planu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07), Odluke Općinskog vijeća Općine Viškovo o izradi detaljnog plana uređenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/10) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 28. sjednici održanoj 9. veljače 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja groblja u Viškovu (G- 1), u nastavku teksta: Plan

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A/ TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazloženje

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana - pogodnost lokacije

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost 9-10

1.1.3. Obveze iz plana šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.1.1. Programska osnova

2.1.2. Planska i demografska osnova

2.1.3. Program uređenja groblja

2.1.4 Sadržaji i površine groblja

2.1.4.1 Izvedeno stanje

2.1.4.2 Planirano stanje 19-23

2.2. Detaljna namjena prostora (površina)

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

2.2.2. Iskaz prostornih pokazatelja sadržaja, kapaciteta i površina groblja

2.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.3.1. Prometna mreža

2.3.2. Elektroopskrbna mreža

2.3.3. Vodoopskrba

2.3.3.1 Dovod i odvod sanitarne vode

2.3.3.2 Odvodnja oborinske vode

2.3.3.3 Odvodnja sanitarne vode

2.3.3.4 Upojni bunari

2.3.3.5 Odvodnja otpadnih voda

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih 44

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje u groblju

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica - pojedinih faza izgradnje 48-49

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevine

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici-fazi izgradnje

2.5. Oblikovanje građevine

2.6. Uređenje groblja

2.6.1. Uređenje grobnih polja

2.6.2. Uređenje trga i glavnih komunikacija

2.6.3. Uređenje zelenih površina

2.6.4. Oprema

3. Način opremanja zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Opis prometne i ulične mreže

3.1.1 Prometnice nadmjesnog značaja

3.1.2 Prilazne prometnice

3.1.3 Javna parkirališta

3.1.4 Trgovi i druge veće površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova 54-55

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti 57

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 57-58

B/ GRAFIČKI DIO:

1. KATASTARSKA SITUACIJA 1:500

2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

3. KOMUNALNA - INFRASTRUKTURNA MREŽA 1:500

4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:500

5. UVJETI GRADNJE 1:500

6. PREGLED FAZNE IZGRADNJE 1:500

7. PLAN KOMPLEKSA GROBLJA 1:500

8. GROBNA POLJA 1:500

8.1 GROBNA POLJA : FAZA 3 1:200

8.2 GROBNA POLJA : FAZA 4 1:200

9. DETALJI

9.1 TIPSKA UKOPNA MJESTA - NIŠE 1:100

9.2 TIPSKA UKOPNA MJESTA - MALE NIŠE 1:100

9.3 TIPSKA UKOPNA MJESTA - GROB 1:100

9.4 TIPSKA UKOPNA MJESTA - OPĆE POLJE 1:100

C/ FOTOGRAFSKI PRIKAZ DETALJA GROBLJA:

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 3.

Namjena područja obuhvata Plana određuje se za potrebe proširenja groblja, uključivo sa svim potrebnim sadržajima: uređenjem prometnih površina, zaštitnog zelenila, te izgradnju komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br. 2 »Detaljna namjena površina«.

Članak 5.

U obuhvatu plana definiraju se slijedeće namjene:

Površine za izgradnju i uređenje groblja:

- GROBLJE

Prometne površine:

- PRILAZNI TRGOVI

- PJEŠAČKI (KOLNI) PUTEVI

Zelene površine:

- ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

Groblje

Ta namjena obuhvaća cjelokupno groblje (izvedeno i planirano - prošireno). U sklopu groblja definiraju se svi elementi potrebni za funkciju groblja, što uključuje površine za izgradnju prateće građevine s gospodarskim dvorištem, trga, komunikacija, grobnih polja za klasični ukop, niša, malih niša i kosturnice, kao i zelenila.

Pješački putevi

Površina se namjenjuje izgradnji i uređenju planiranog i postojećih pješačkih puteva u obuhvatu plana. Ti putevi su u funkciji pješačkih veza unutar groblja. Središnji pješački put (glavna komunikacija u groblju, koja povezuje dva nasuprotna ulaza u groblje) je i u funkciji interventnog kolnog pristupa.

Trgovi

Površina se namjenjuje izgradnji i uređenju pješačke i zelene površine neposredno kod zgrade mrtvačnice. U groblju se nalazi još nekoliko trgova kao mjesta okupljnja ljudi. Na tim se prostorima postavljaju klupe, košarice za otpatke i druga urbana oprema, kao i štandovi za prigodnu prodaju.

Zaštitne zelene površine

Na dijelu obuhvata plana prema rubnim prostorima groblja (3., 4. i 5. faza izgradnje) čuva se postojeća šuma i druge zelene površine kao zaštitni pojas oko groblja u širini pojasa od 10m. Površine zaštitnog zelenila se uređuju sanacijom postojeće vegetacije i novom sadnjom. U 1. i 2. fazi zadržava se postojeće zelenilo.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE U GROBLJU

2.1. Veličina i oblik pojedinih faza izgradnje

Članak 6.

Veličina i oblik pojedinih faza izgradnje groblja, određeni su u kartografskom prikazu br. 6. »Pregled fazne izgradnje«. Veličine su:

Faza
izgradnje

površina
m2

planirana namjena

1

3.452

Postojeće groblje
do 1968. godine

2

14.502

Izvedeno groblje
od 1968. do 2010. godine

3

6.089

Planirano proširenje groblja

4

9.208

Planirano proširenje groblja

5

1.959

Prateći sadržaji groblja

Članak 7.

Moguće je usklađenje oblika i veličine pojedine faze prema zemljišno knjižnom stanju i nužnim prostornim i tehničkim elementima izvedbe i uređenja groblja, kad to ne remeti provedbu plana. To se rješava u parcelaciji pojedine faze izgradnje.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

U izgrađenom dijelu groblja (1. i 2. faza), izgrađene su slijedeće građevine: U 1. fazi; kapela Sv. Roka, a u 2. fazi zgrada mrtvačnice, koja uključuje trijem i djelomično natkriveni ulaz. Koeficijent izgrađenosti (odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice, 2 faze - za zgradu mrtvačnice) kig i kis,- koeficijent iskorištenosti (odnos bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice), iznose približno 0,005.

Članak 9.

Prateća građevina groblja u 5. fazi izgradnje je prizemna (1 etaža). Najveća dopuštena izgrađenost je oko 200m2. Najmanja dopuštena visina građevine mjereno od konačno zaravnatog terena uz građevinu do gornjeg ruba vijenca na ulaznom pročelju građevine iznosi 3,5 m. Najveća dopuštena visina građevine mjereno od konačno zaravnatog terena uz građevinu do gornjeg ruba vijenca građevine iznosi 5,0 m. Koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti kig i kis, iznose približno 0,10.

Članak 10.

Veličina i površina ostalih građevina: niša, malih niša i kosturnice definirani su u poglavlju 2.4 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina.Površina grobnih polja se ne uračunava u dopuštenu izgrađenost i iskorištenost građevne čestice - pojedine faze izgradnje.

2.3. Namjena građevina

Članak 11.

Prateće građevine groblja su komunalne namjene (mrtvačnica), vjerske namjene (kapelica) i poslovne namjene (poslovni-radni, izložbeni prostori u 5. fazi).

U sklopu mrtvačnice uređena je dvorana za izlaganje na odru, objedinjena s prostorom za ispraćaj, manja radionica (skladište), sanitarije i garderoba za zaposlene.

Poslovni prostori palnirani su kao »boksevi« u nizu s djelatnostima kompatibilnim s grobljem. To su razni izložbeni, prodajni i radno-uslužni prostori (cvijećarnica, prodaja svijeća, klesarska radionica, posmrtna usluga i sl.)

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici - fazi gradnje

Članak 12.

Svi osnovni dijelovi građevine trebaju biti smješteni unutar granica gradivog dijela, određenih u kartografskom prikazu br. 5. »Uvjeti gradnje«. Iznimno se izvan određene površine i ispred građevnog pravca dozvoljavaju krovni vijenac, nadstrešnica nad ulazom i sl.

Članak 13.

Obvezni građevni pravac i regulacijski pravac, kao i udaljenost od granice građevne čestice, određeni su u kartografskom prikazu br. 5. »Uvjeti gradnje«.

Na obveznom građevnom pravcu treba biti najmanje 2/3 pročelja građevine.

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 14.

Arhitektonsko oblikovanje prateće građevine groblja treba biti jasnog, umjerenog i nepretencioznog izraza, primjerenog javnoj namjeni groblja, te se usklađuje s funkcionalnim i tehnološkim uvjetima, oblikovanjem ostalih elemenata groblja i prirodnim okruženjem. Građevina se definira kao linearno organiziran sklop - niz sadržaja, sa zadržavanjem u prostoru već izvedenih građevina mrtvačnice s pratećim sadržajima i kapelice Sv. Roka.

Pročelje u pravilu treba završno obraditi u finoj žbuci (svijetlo bojano) uz pojedine dodatke u kamenu svjetle boje (ne bijela), po želji.

Krov može biti ravna neprohodna ploha u koju se mogu ugraditi elementi za zenitalno osvjetljenje, ili kosi krov, ovisno o oblikovanju građevine.

2.6. Uređenje groblja

Članak 15.

U sklopu uređenja groblja, uređuju se grobna polja, pješačke površine (komunikacije i trgovi) i zelene površine, definirane u kartografskim prikazima br.4. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« i 5. »Uvjeti gradnje«. Dozvoljena su odstupanja koja ne narušavaju definiranu prostornu organizaciju i osnovni odnos površina u groblju.

Članak 16.

Pri uređenju površina i građevina prostora groblja treba primjeniti iste principe oblikovanja, ujednačiti gabarite, detalje, materijale i boje.

Članak 17.

OGRADE

Cijeli se prostor groblja ograđuje ogradom visine do 2,4 m. Ograda može biti ogradni zid, kovana željezna ograda, potporni zid grobnog polja (ujedno i ogradni zid), ili tipska metalna zaštitna ograda. Na mjestima pješačkih i kolnih ulaza u ogradu se ugrađuju vrata.

Transparentna kovano željezna ograda postavlja se na djelovima prema javnim prilaznim površinama.

Članak 18.

POTPORNI ZIDOVI

Potporni zidovi izvode se visine do najviše 3,50 m od uređenog terena do nivelacijske kote grobnog polja. Na svim pozicijama, gdje je to moguće, poželjna je izvedba kaskadnih zidova s ozelenjenim međuprostorom.

Članak 19.

NIVELACIJA TERENA

Nivelacijske kote određene u kartografskom prikazu br.4. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« su orjentacijske uz moguća odstupanja od +/- 0,5 m.

2.6.1. Uređenje grobnih polja

Članak 20.

OPĆE POLJE

Polje br. 28 namijenjeno je klasičnom ukopu u zemlju i koristi se kao opće polje. Grobna mjesta (ukopne jame) ne izdaju se u zakup. Nakon određenog roka (15 godina) vrši se ekshumacija.

Dubina zemljanog sloja je najmanje 2,3 m,uz uvjet da je dno groba min.0,50 m uzdignuto od razine podzemnih voda, dok je najmanji sloj zemlje iznad gornjeg ruba sanduka 0,8 m.

Najmanja dimenzija ukopne jame iznosi netto 0,8x2,0 m, odnosno brutto 1,2x2,5 m (u općem polju).

Grobno polje se uređuje kao zatravnjena površina. Redovi grobova su odjeljeni živicom širine 0,6 m. Grobno obilježje je tipski blok približnih dimenzija 0,4 x 0,4 m i visine 0,2 m.

Najmanja širina pristupnih staza u polju je 1,5 m.

Najmanje 1/2 površine općeg polja je rezerva za slučaj epidemije, elementarnih nepogoda i sl.

Članak 21.

OBITELJSKI GROBOVI

Sva ostala grobna polja 1-27 namijenjena su za izgradnju i uređenje obiteljskih grobova.

Grobovi su planirani za izvođenje na način da su omeđeni betonom (zidovi i pokrovna ploča), dok se iznad razine zemlje oblažu i prekrivaju kamenom/granitnom pločom.

Na zaglavlju grobnog mjesta postavlja se obilježje najviše do širine groba. Debljina obilježja (ploče) je maks. 0,3 m i visine do 0,6 m (izuzetno do 1,30m). Redovi grobnica međusobno su odjeljeni živicom min. širine 0,6 m, do 1 m.

Najmanja dimenzija jednostrukog groba unutar zidova (dva mjesta) iznosi min. netto 0,9x2,3m, do 1,15x2,30m, odnosno brutto (grobno mjesto) 1,35x2,70m. Grobovi se u pravilu izvode za 2 grobna mjesta po dubini, a iznimno za 3 mjesta.

Najmanja širina pristupnih staza u poljima je 1,50 m.

Dubina zemljanog sloja je najmanje 2,3 m,uz uvjet da je dno groba min.0,50 m uzdignuto od razine podzemnih voda, dok je najmanji sloj zemlje iznad gornjeg ruba sanduka 0,8 m.

Članak 22.

NIŠE

Niše se grade obodno uz grobna polja. Nizovi s nišama se izvode iznad razine zemlje u tri etaže, ukupne visine do 4,0 m (do gornjeg ruba vijenca). U niše nepropusne za oborinske vode, ukapa se u sanducima s vodonepropusnom unutarnjom oblogom.

Dimenzija jednostruke niše je 0,8 x 0,8 x 2,3 m.

Grobna obilježja su jednoobrazne kamene ploče koje se postavljaju na pročelju grobnog mjesta, dimenzija 0,8 / 0,8 m.

Članak 23.

MALE NIŠE

Male niše su izgrađene uz polje br.16, pročeljem otvorene prema polju 15. Dva niza s malim nišama izvedena iznad razine zemlje u pet etaža, ukupne visine 3,35 m (do gornjeg ruba vijenca). U male niše, nepropusne za oborinske vode, ukapaju se urne ili sanduci s kostima.

Dimenzija jednostruke male niše je 0,4 x 0,4 x 0,6 m.

Grobna obilježja su jednoobrazne kamene ploče koje se postavljaju na pročelju grobnog mjesta, dimenzija 0,4 / 0,4 m.

Članak 24.

KOSTURNICA

Kosturnica je izgrađena u 1.fazi uz grobno polje br.8, kao potpuno ukopana građevina (3,0 x 3,0 x 1,5 m), od betona, nepropusna za oborinske vode.

2.6.2. Uređenje trga i glavnih komunikacija

Članak 25.

Podna ploha trga i glavnih komunikacija je u jednoj razini, s poprečnim padom od 1,0 - 3,0%. Uzdužni nagibi rampi glavnih komunikacija su do 8,0%, iznimno do 12,5%.

Završna obrada partera je betonom, asfaltom, betonskim opločnicima u kombinaciji s granitnim kockama ili štokanim kamenim pločama, uz moguću primjenu posebnih likovnih motiva u obradi partera. Također i grubi tucanik (šljunak) je moguće rješenje završnog sloja staza u groblju.

Širina glavnih komunikacija - staza je najmanje 3,0 m.

2.6.3. Uređenje zelenih površina

Članak 26.

Dijelovi postojeće šume izvan zona građenja u groblju se čuvaju uz nužne zahvate prorjede i sanacije koja uključuje pročišćavanje, uklanjanje suvišnog i suhog raslinja, uz čuvanje zdravih stabala.

Nova sadnja predviđa se autohtonim vrstama, pretežito stablašicama.

Kao dopuna postojeće šume sade se manje grupe ili pojedinačna stabla (koja cvijetom, bojom i mirisom obogaćuju ambijent, a habitusom se ne izdvajaju od autohtonih vrsta).

Između redova grobova i uz rub grobnog polja sadi se crnogorična ili vazdazelena živica. Prostori oko trga i kosturnice uređuju se kao travnjaci s niskim parternim zelenilom. Na obodu trga (s tri strane) se sade drvoredi.

Uz potporne i ogradne zidove sade se penjačice, a uz rubove trijema cvatuće penjačice. Grupe višeg grmlja sade se kao vizualna barijera pri gospodarskom prilazu.

2.6.4. Oprema

Članak 27.

U sklopu groblja predviđeno je postavljanje tipske fiksne i pokretne opreme, likovnih elemenata i spomen obilježja. Oprema treba biti unificirana, funkcionalna, kvalitetno oblikovana i oblikom, bojom i materijalom primjerena ambijentu.

Članak 28.

Na platou uz mrtvačnicu - glavnom trgu groblja, u osi ulaza i središnje pristupne staze postavljena je skulptura središnjeg križa visine 3,0 m, s postoljem oko 3,80 m.

Kao akcenti u prostoru uz glavne komunikacije mogu se postaviti skulpture na više mjesta u groblju. Spomen obilježje poginulim dragovoljcima Domovinskog rata potrebno je dislocirati središnje na trgu. Poželjno je preoblikovati spomen po novom rješenju (mogućnost natječajnog rada).

Članak 29.

Svako grobno polje obilježava se brojem uklesanim u kameni blok koji se postavlja na početku i na kraju grobnog polja, kao i pojedini red grobova unutar grobnog polja. Okvirne dimenzije kamenog bloka su 25 x 25 x 15 cm.

Uz grobna polja postavljaju se česme, a uz njih diskretno u zelenilu tipske košare za otpad / suho cvijeće.

Članak 30.

Prostor groblja oprema se tipskim klupama s naslonom i bez naslona, zidanim ili kamenim klupama (na obložnim zidovima) i košaricama za otpatke.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM I KOMUNALNOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 31.

Opremanje zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 3. »komunalna-infrastrukturna mreža« (elektroinstalacija, dovod i odvod vode).

Članak 32.

U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne i prometne infrastrukture, dozvoljavaju se odstupanja koja ne ometaju definiranu prostornu organizaciju i uvjete korištenja ostalih površina i građevina.

Članak 33.

Trase elektroenergetskih kabela,opskrbnog cjevovoda dovoda i odvoda vode u dijelu zajedničke trase, međusobno se usklađuju kroz projektnu dokumentaciju i tijekom izvođenja.

3.1. Opis prometne i ulične mreže

3.1.1. Prometnice nadmjesnog značaja

Članak 34.

Županijska cesta Ž.5055

S južne strane (potez jugozapad-jugoistok) zona groblja u cjelosti je omeđena prometnicom Viškovo-Saršoni (Ž.5055). Prometnica je izvan zone groblja i ne utječe na planiranu izgradnju u groblju. S nje je ostvarena pješačka veza (stepenište) s grobljem.

Županijska cesta Ž.5025

To je prometnica Rijeka-Pogled (prema Klani), zapadno, također izvan obuhvata plana.

3.1.2. Prilazne prometnice

Članak 35.

Groblje ima dvije prilazne prometnice i to: Odvojak (nerazvrstana jednosmjerna prometnica) koji se proteže od zgrade Općine Viškovo te se u blizini glavnog ulaza u groblje spaja s Ž.5055.

Drugi odvojak - sporedni pristup groblju, ostvariv je preko asfaltiranog zapadnog ulaza u groblje, koji se spaja s Ž.5025 neposredno uz općinsku zgradu.

Prilazne su prometnice formirane i u funkciji. nalaze se izvan obuhvata plana.

Članak 36.

Pješačke prijelaze preko prometnica (rubnjaci) i ostale elemente potrebno je izvesti na način da se spriječi stvaranje arhitektonskih barijera za kretanje osoba s posebnim potrebama.

3.1.3. Javna parkirališta

Članak 37.

Parkirališta su izvedena izvan zone groblja, na dvojak način:

Osnovno parkiralište (i za potrebe groblja) izgrađeno je neposredno uz groblje (parkiralište Milihovo), uređeno i u funkciji s 170 obilježenih parkirnih mjesta.

Uz prilaznu jednosmjernu prometnicu - zapadno, obostrano je obilježeno parkiralište s 39 mjesta.

U prostoru groblja (u 5.fazi izvedbe) planirana je izgradnja 4 parkirna mjesta za potrebe obitelji pokojnika pri sahranama.

3.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 38.

Planirane površine pristupnih trgova uređuju se u jednoj razini s nagibima prema zelenilu. Završna obrada partera je betonskim opločnicima u kombinaciji s granitnim koc

kama ili štokanim kamenim pločama, u skladu s oblikovanjem trga unutar groblja.

Zelene površine u sklopu trga uređuju se kao travnjak i parterno zelenilo, a uz rub postojeće šume sadnjom pojedinačnih stabala i drvoreda.

Članak 39.

Prilazni trg se oprema tipskim klupama, zidanim ili kamenim klupama, košaricama za otpatke i stupovima javne rasvjete. Moguća je postava i fontane ili sl.

Mjesto za organiziranje prigodne prodaje, s pokretnim stolovima (štandovima) za prodaju cvijeća i svijeća predviđa se uz sjeverni rub središnjeg trga 5. faze.

Članak 40.

Pješački putevi uređuju se najmanje širine 1,5 m, s poprečnim nagibom prema zelenilu.

Glavne komunikacije u groblju imaju najmanju širinu 3,0 m s elementima koji osiguravaju kretanje interventnih - vatrogasnih vozila.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova

Članak 41.

Vodoopskrba je predviđena iz postojećeg vodoopskrbnog sustava, koji je u groblju izveden. Nova se mreža izvodi spajanjem na postojeću.To se odnosi isključivo za potrebe groblja (faze 1-4 gradnje).

Članak 42.

Vodoopskrba za 5.fazu predviđena je iz postojećeg vodoopskrbnog sustava mjesta, ali s novog mjernog mjesta (novi priključak, u skladu s posebnim uvjetima).

Članak 43.

Komunalne otpadne vode iz prateće građevine (mrtvačnice) zbrinute su u postojeću septičku taložnicu s upojnim bunarom. Kada se izgradi poslovni dio u 5.fazi, kanalizacija će se priključiti na istu jame, koju će biti potrebno rekonstruirati (po hidrauličkom proračunu).

Taložnica i upojni bunar smješteni su unutar zone groblja u sklopu gospodarskog dvorišta i pristupa, na lokaciji dostupnoj za pražnjenje.

Članak 44.

Oborinske vode s površine novog parkirališta (5.faza) prikupljaju se sustavom oborinske kanalizacije sa slivnicima, te odvode do odvajača ulja i masnoća. Nakon pročišćavanja upuštaju se u teren putem upojnice.

Preljevanje oborinskih voda iz groblja na županijske ceste, zbog konfiguracije terena nije moguće.

Članak 45.

Oborinske vode s površina trga i pješačkih staza s nepropusnom podlogom prikupljaju se poprečnim nagibima te se putem rigola ili oborinske kanalizacije odvode do upojnih građevina u sklopu groblja. Oborinsku vodu prikupljati na kraćim dionicama. Upojne bunare smještati na pogodnim lokacijama u sklopu zelenih površina, izvan predviđenih pješačkih komunikacija i grobnih polja.

Članak 46.

Na prostoru groblja, koji obuhvaća ovaj detaljni plan uređenja postoji izgrađena niskonaponska mreža i javna rasvjeta, te se za potrebe napajanja novoplaniranog proširenja groblja koristi postojeća niskonaponska mreža i javna rasvjeta u groblju. Nova mreža izvoditi će se spajanjem na postojeću instalaciju.

a. Javna rasvjeta

Javna rasvjeta groblja predviđena je dekorativnim svjetiljkama koje se postavljaju na čelične stupove visine 5m. Izvor svjetlosti je visokotlačna natrijeva žarulja, metalhalogena žarulja ili fluokopaktna žarulja. Napajanje mreže javne rasvjete električnom energijom predviđeno je spajanjem na postojeću mrežu javne rasvjete. Mreža javne rasvjete izvodi se podzemnim kabelima tipa XP00-A 4x25. Uz kabel javne rasvjete polaže se pocinčana traka 25 x 4 mm za uzemljenje. Upravljanje rasvjetom predviđeno je automatski postojećim sustavom.Preporuča se ugraditi OJR ormarić za mogućnost isključenja rasvjete uz prostor groblja.

b. Priključak na niskonaponsku mrežu (5. faza):

Groblje ima postojeći priključak na niskonaponsku mrežu koji zadovoljava buduće potrebe i ne mijenja se. Na prostoru groblja predviđena je izgradnja 6 manjih poslovnih prostora (klesarska radionica, prodavaonice cvijeća i sl.). Priključak na niskonaponsku mrežu izvesti će se prema rješenju HEP-a do priključnog mjernog ormara PMO na fasadi objekata. U PMO će se ugraditi glavni prekidač i brojila za mjerenje potrošnje električne energije.

Za novopredviđene poslovne prostore predviđeno je vršno opterećenje kako slijedi:

- poslovni prostor 1 radionica Pmax = 13,80 kW

- poslovni prostor 2 radionica Pmax = 13,80 kW

- poslovni prostor 3 radionica Pmax = 13,80 kW

- poslovni prostor 4 uslužna djelatnost Pmax = 5,75 kW

- poslovni prostor 5 uslužna djelatnost Pmax = 5,75 kW

- poslovni prostor 6 uslužna djelatnost Pmax = 5,75 kW


- sveukupno Pmax = 58,65 kW.

U razvodne ploče poslovnih prostora ugraditi će se limitatori 3x20A i 1x25A.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 47.

Zelene površine izvan grobnih polja - rubno uz zonu zahvata određene su u kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« kao uređene zelene površine i zaštitno zelenilo.Na zaštitnim zelenim površinama se zadržavaju postojeće šumske i ostale zelene površine, uz nužne zahvate prorjede i sanacije. Došumljavanje se provodi prvenstveno vazdazelenim stablašicama. Preporučljiva je nova sadnja autohtonim vrstama - drvoredi, grupe ili pojedinačna stabla (zaštitni pojas), ali i uz pješačke komunikacije, parkirališta i sl.

Na uređenim zelenim površinama u groblju predviđa se sadnja autohtonim i parkovnim vrstama, pretežito stablašicama i uređenje parternih površina travnjacima, niskim grmljem i trajnicama.

Članak 48.

Pojasevi zelenila uz prometnice uređuju se na način da se osigura potrebna preglednost vožnje.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA

Članak 49.

Uvjeti uređenja postojeće šume kao posebno vrijedne i osjetljive cjeline, definirani su uvjetima uređenja groblja i uvjetima uređenja javnih zelenih površina.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 50.

Uvjeti i način gradnje definirani su u tekstualnom dijelu Plana, kartografskim prikazima br. 6, »Pregled fazne izgradnje«, br. 5 »Uvjeti gradnje«, br. 4 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« i ostalim odrebama.

Izgradnja groblja definirana je Zakonom o grobljima (NN 19/98) i Pravilnikom o grobljima (NN 99/02).

Članak 51.

Obzirom da ovaj DP predviđa faznu izgradnju groblja, treba se pridržavati prostornih cjelina definiranih u kartografskom prikazu br.6 »Pregled fazne izgradnje«.

Potrebni objekti i uređaji za priključivanje na prometnu i komunalnu infrastrukturu grade se prije ili paralelno s radovima pojedine faze.

Članak 52.

Dopušteno je zadržavanje u prostoru svih pratećih građevina u groblju izvedenih u 1. i 2. fazi izgradnje.

Članak 53.

Osnovni intenzitet seizmičnosti u širem području Viškova je 7 MCS ljestvice. Sukladno tome potrebno je dimenzionirati sve konstrukcije novogradnji.

Članak 54.

Planirana fazna izgradnja nije i određena redosljedom izvođenja radova. Po potrebi, investitor može kada se steknu uvjeti, realizirati željenu fazu izgradnje.

Članak 55.

Gradilište se organizira na površini groblja (u zoni zahvata), nikako izvan područja i zone zahvata groblja ovim DP.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 56.

Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti su ugrađene u odredbe oblikovanja i uređenja svih građevina i površina u obuhvatu plana s ciljem uklapanja proširenja groblja u vrijedan prirodni ambijent i u već izvedeni dio groblja.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 57.

Gradnja i uređenje na prostoru u obuhvatu Plana provodit će se sukladno ovim Odredbama, tekstualnom i kartografskom dijelu Plana i zakonskim odredbama.

Nadležno tijelo općinske uprave pratit će provođenje plana, te je nadležno za njegovo tumačenje. Općinsko vijeće će po potrebi, plan mijenjati i dopunjavati.

Članak 58.

Izradu projektne dokumentacije planiranih zahvata u prostoru nužno je realizirati uz suglasnost i u suradnji s nadležnim tijelima državne i županijske uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima, a poglavito sa sljedećima:

HEP - DP »Elektroprimorje« Rijeka

KD »Čistoća« Rijeka

JP »Hrvatske vode«

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 59.

Zaštita tla i voda provodi se:

- izvedbom mreže za odvodnju komunalnih i oborinskih otpadnih voda prema uvjetima u točki 3.2 »Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukture« ovih Odrebi,

- izvedbom grobnih polja - mjesta za ukop prema uvjetima u točki 2.6. »Uređenje groblja« ovih Odrebi.

Članak 60.

Zaštita od požara provodi se:

- izvedbom planirane vodoopskrbne mreže

- izvedbom planiranih prometnih površina koje su ujedno požarni pristupi građevinama

Korisnik groblja (Općina Viškovo) dužna je osigurati zaštitu od požara prema važećim propisima.

Članak 61.

Za prikupljanje otpada u grobnim poljima postavljaju se košare za otpatke - suho cvijeće i sl. Otpad se sabire u tipske kontejnere postavljene u zaštićenim mjestima, posebno za organski otpad i posebno za ostali kruti otpad i preko gospodarskog dvorišta organizirano odvozi i zbrinjava po ovlaštenoj tvrtki.

Članak 62.

Zbog očekivanog utjecaja buke s postojećih i planiranih prometnica oko groblja (prometnica za Marinšćinu) na prostor groblja, planom su, uz dispoziciju i organizaciju prostora i sadržaja groblja, definirani pojasevi zaštitnog zelenila prema koridorima tih prometnica.

Članak 63.

Svi zahvati u prostoru koji se nalaze unutar pojedine zone zaštite (četvrta zona sanitarne zaštite ili u zoni djelomičnog ograničenja), mogu se izvoditi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN PGŽ broj: 6/ 94,12/94,12/95,24/96,4/01,15/09 i 28/10).Mjere zaštite provode se sukladno spomenutoj Odluci.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članak 65.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije.

Članak 66.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 67.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/01

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-9

Viškovo, 9. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr