SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 29. Petak, 10. rujna 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
32

32.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), te članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2004. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinima i uvjetima
održavanja groblja

Članak 1.

U Odluci o načinu i uvjetima održavanja groblja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/98 - u daljem tekstu: Odluka) mijenja se članak 6. stavak 2. koji sada glasi:

»Grobno mjesto na mjesnom groblju Novi Vinodolski ne može se dodijeliti prije nastale potrebe za pokapanjem«.

Članak 2.

Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

»Grobna mjesta dodjeljuju se na slijedeći način:

- grobovi za umrle dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Skupština društva redoslijedom prema brojevima grobova i grobnih mjesta označenim u položajnom planu grobnih mjesta i grobnica,

- grobnice za umrle dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Skupština društva, na način da se u najvećoj mjeri nastoji udovoljiti želja korisnika, te prema raspoloživim mjestima.

Grobna mjesta mogu se davati na trajno korištenje u postupku prikupljanja pisanih ponuda na temelju objavljenog javnog oglasa.

Grobna mjesta dodijeljena na način iz stavka 2. ovog članka ne mogu se ustupiti trećim osobama Ugovorom o pravu korištenja«.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaju se članci 10a., 10b., 10c. i 10d., koji glase:

»Članak 10a.

Grobovi i grobnice na mjesnom groblju Novi Vinodolski dodjeljuju se, isključivo, prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Skupština društva, redoslijedom prema brojevima grobova i grobnih mjesta označenih u položajnom planu grobnih mjesta i grobnica.

Članak 10b.

Odluku o objavi oglasa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, na prijedlog Društva donosi Poglavarstvo Grada.

Prijedlog za objavu oglasa iz prethodnog stavka ovog članka mora obavezno sadržavati:

- površinu, oznaku i broj grobnog mjesta prema planu grobnih mjesta i grobnica,

- broj mjesta za ukop,

- opis opremljenosti grobnog mjesta s posebnom naznakom da li se radi o grobnom mjestu koje je opremljeno (grobnici) na način koji ima graditeljsku vrijednost, te da li su i na koji način dozvoljene preinake grobnice,

- početnu cijenu koja mora sadržavati podatke o vrijednosti grobnog mjesta prema cjeniku Društva, vrijednost opreme koja se u smislu odredbe alineje 3. ovog stavka mora zadržati u prostoru, odnosno na kojoj nisu dozvoljene preinake, prema procjeni građevinskog vještaka, rok za isplatu cijene,

- podatke o osobama koje mogu podnijeti ponudu (starosna dob, zdravstveno stanje, uža obitelj i slično),

- rok za donošenje rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje koji ne može biti dulji od 15 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja,

- visinu jamčevine koja ne može biti manja od 10% vrijednosti grobnog mjesta, odnosno grobnice,

- izjavu ponuditelja danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da dobiveno grobno mjesto na korištenje neće ustupiti trećim osobama,

- vrijeme i mjesto održavanja javne sjednice Povjerenstva za odobrenje grobnih mjesta ( u daljem tekstu: Povjerenstvo).

Društvo objavljuje oglas iz stavka 1. ovog članka, na osnovi Odluke gradskog poglavarstva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 10c.

Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo kojeg imenuje Poglavarstvo Grada, za svaki mjesni odbor pojedinačno, na rok od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana i to:

- predsjednik Povjerenstva-predstavnik GKTD »Ivanj«-a d.o.o.,

- član povjerenstva-predstavnik Grada Novog Vinodolskog,

- član povjerenstva predstavnik MO na čijem se području mjesno groblje nalazi.

Stručne i upravne poslove za Povjerenstvo osigurava Uprava groblja.

Članovi Povjerenstva iz stavka ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju će odrediti Društvo.

Članak 10d.

Društvo je u obavezi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o uvjetima i postupku provođenja postupka prikupljanja ponuda za dodjelu na trajno korištenje grobnih mjesta ili grobnica kojim će propisati sam tijek postupka provedbe javnog oglasa, te rada Povjerenstva«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. Odluke dodaju se riječi »kojeg donosi Skupština društva«.

Članak 4.

Članak 24. Odluke se mijenja i sada glasi:

»Groblje mora biti otvoreno za posjet građana:

- od 01.11. do 31.03. dnevno od 7,30 do 18,00 sati,

- od 01.04. od 31.10. dnevno od 6,30 do 22,00 sata,

- u prigodne dane cijelu noć.

Pokopi se vrše u vremenu od 1.10. do 31.03. od 14,00 do 17,00 sati, a u ostalim mjesecima od 14,00 do 19,00 sati.

Pokopi se vrše svakim danom osima u dane nedjelje i državnih blagdana.

Za provođenje odredbi iz ovog članka zaduženo je Društvo«.

Članak 5.

U članku 30. Odluke stavak 2. briše se.

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/67

Ur. broj: 2107/02-01-04-2

Novi Vinodolski, 04. kolovoza 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Josip Čulinović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=99&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr