SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

82.

Na temelju članka 4. i 24. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 11. točke 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 27. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoz pokojnika na području Općine Viškovo
za razdoblje 2011. do 2015. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo (u daljnjem tekstu:koncedent), na temelju ponovljenog otvorenog postupka dodjele koncesije dodjeljuje »Tihoj noći« d.o.o. Čavle, Podrvanj 33, (u daljnjem tekstu:koncesionar) koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika na području Općine Viškovo za razdoblje 2011. do 2015. godine.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru za razdoblje 2011. do 2015. godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će Koncedentu isplaćivati naknadu za koncesiju u visini 87 % naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu mjesečno, a prema ugovornom troškovniku.

Zbir jediničnih cijena koncesionara za pruženu uslugu iznosi 1.097,78 kuna sukladno ponudi broj 1 od 9. prosinca 2011. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Naknadu za koncesiju koncesionar će uplaćivati u korist Proračuna Općine Viškovo najkasnije do 5. u mjesecu za protekli mjesec.

Nije dozvoljen bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju.

Plaćanje koncesijske naknade vršit će se na osnovu priloženih kopija specificiranih računa za izvršene usluge u prethodnom razdoblju te ovjeru predstavnika Općine Viškovo.

Koncesionar je dužan dostaviti pismeno izvješće o izvršenim uslugama dva puta godišnje i to:

- za razdoblje od 1. siječnja do lipnja mjeseca tekuće godine, do 31. srpnja 2011. godine

- za razdoblje od srpnja do prosinca mjeseca tekuće godine, do 31. siječnja sljedeće godine.

Članak 5.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju sa člankom 22. Zakona o koncesijama, Općinski načelnik Općine Viškovo sklopit će Ugovor o koncesiji s koncesionarom iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ako koncesionar u roku od 10 dana od trenutka kada je Odluka o odabiru postala konačna ne potpiše Ugovor o koncesiji gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 6.

Prije potpisivanja Ugovora o koncesiji koncesionar mora koncedentu dostaviti zadužnicu do 10.000,00 kn kao jamstvo koncesionara koncedentu u svrhu osiguranja naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz Ugovora o koncesiji.

Članak 7.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana dostave iste, a izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Zagreb, Kneza Mutimira 5/1.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/17

Ur. broj: 2170-09-11-1-7

Viškovo, 28. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr