SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

80.

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 27. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Viškovo, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Upravni odjel ureda načelnika (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Sredstva za provođenje socijalne skrbi temeljem ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Viškovo.

Članak 4.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 5.

Ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se određena prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih i fizičkih osoba, a ona su prema ovoj Odluci, po svojoj visini i po svom opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem obujmu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska odnosno nadležni Centar za socijalnu skrb ili druga pravna ili fizička osoba, Općina Viškovo će ta prava osiguravati do visine razlike između visine koju osigurava Centar za socijalnu skrb odnosno ta fizička ili pravna osoba i visine koja je utvrđena ovom Odlukom.

Članak 6.

Isto tako, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu ostvariti samac niti član obitelj koji:

- može sam sebe uzdržavati, osim u slučaju ako zadovoljava poseban uvjet

- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

- ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Članak 7.

Smatra se da u smislu članka 6. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć koja se, po ovoj Odluci, ostvaruje temeljem uvjeta prihoda ili socijalnih uvjeta, za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

Članak 8.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti Centru za socijalnu skrb Rijeka na temelju sklopljenog ugovora.

Općina može pružanje usluge pomoći i njege u kući povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na temelju Ugovora.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Korisnik je samac ili obitelj koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 10.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se:

- hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Viškovo, odnosno boravište, pod uvjetom da nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske,

- udomljenoj djeci i djeci pod brigom skrbnika sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Viškovo,

- strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Viškovo.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 15. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

a) Socijalni uvjet

Članak 12.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

1. Pravo na pomoć za uzdržavanje

2. Pravo na doplatak za pomoć i njegu

3. Pravo na osobnu invalidninu

b) Uvjet prihoda

Članak 13.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 1.500,00 kn

- dvočlana obitelj do 2.000,00 kn

- tročlana obitelj do 2.500,00 kn

- četveročlana obitelj do 3.000,00 kn

Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.

Prihodima iz prethodnog stavka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada i mirovine, uvećani za prihode od imovine i imovinskih prava, prihode od kapitala, prihode od osiguranja ili neki drugi prihod.

U prihod iz stavka 3. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaren u Centru za socijalnu skrb

- novčana naknada za tjelesno oštećenje

- doplatak za pomoć i njegu

- ortopedski dodatak

- osobna invalidnina

- doplatak za djecu

- obiteljska mirovina djeteta samohranog roditelja

- sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom

- naknada koju ostvaruje roditelj za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta

- naknada koju ostvaruje roditelj za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, odnosno rodiljne poštede od rada ili roditeljskog dopusta, odnosno roditeljske poštede od rada, ako ona iznosi 50% proračunske osnovice

c) Poseban uvjet

Članak 14.

Poseban uvjet ispunjavaju:

- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

- dijete, udovica i roditelj poginulog, umrlog od posljedica bolesti dobivenih tijekom služenja u OSRH (oružanim snagama Republike Hrvatske), zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu,

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika,

- dijete samohranog roditelja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog Zakona,

- ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 80% i više) i mentalno oštećene osobe.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog članka su izjednačena.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 15.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1.Pravo na besplatnu dohranu dojenčadi

2.Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima

3.Pravo na besplatnu marendu i ručak učenika osnovnih škola

4.Pravo na subvenciju troškova za pomoć i njegu u kući

5.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

6.Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

7.Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

8.Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza

9.Pravo na pomoć za pogrebne troškove

10.Pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga

11.Pomoć za prijevoz osoba sa invaliditetom

12.Pravo na pomoć za podmirenje troškova pričuve

13.Sufinanciranje i besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama

1. Pravo na besplatnu dohranu dojenčadi

Članak 16.

Pravo na besplatnu dohranu dojenčadi u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi koje djeluje pri Domu zdravlja PGŽ može ostvariti dijete u dobi do navršenih 12 mjeseci života, ako korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) Socijalni uvjet

b) Uvjet prihoda

c) Posebni uvjet - djeca iz članka 14. ove Odluke

Realizacija prava na besplatnu dohranu dojenčadi ostvarit će se, po preporuci odabranog liječnika pedijatra, u pravilu putem Savjetovališta za prehranu dojenčadi koje djeluje pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije.

2. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima

Članak 17.

Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti korisnik za dijete, ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet - osobna invalidnina djeteta

b) posebne uvjete iz članka 14. ove Odluke ako:

- su oba roditelja zaposlena

- je samohrani roditelj zaposlen

- je jedan roditelj zaposlen, a drugi invalid

Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) ostvaruje obitelj s troje ili više djece za treće i svako naredno dijete ako istovremeno borave u jaslicama ili vrtiću.

3. Pravo na besplatnu marendu i ručak učenika osnovnih škola

Članak 18.

Pravo na besplatnu marendu može ostvariti korisnik za dijete, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

- uvjet prihoda

- poseban uvjet

- učenik koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj

- učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađa za to posebno organiziranu školu

- učenik čiji roditelj ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb

Pravo na besplatan ručak ima učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađa za to posebno organiziranu školu koja ima produženi boravak.

4. Pravo na subvenciju troškova za pomoć i njegu u kući

Članak 19.

Pravo na subvencioniranje troškova pomoći i njege do 10 sati mjesečno, može se priznati osobi kojoj je zbog mentalnog ili tjelesnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe:

- ako kumulativno ispunjavaju uvjet iz stavka 1. ovog članka i uvjet prihoda

Pravo utvrđeno ovim člankom ostvaruju osobe koje to pravo ne mogu ostvariti na teret Republike Hrvatske.

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnine) kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti osoba koja temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo pomoć za uzdržavanje, a čiji je podstanarski odnos za stan u vlasništvu fizičke odnosno pravne osobe reguliran ugovorom o najmu stana ovjeren od strane javnog bilježnika.

Osobe ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečnog iznosa najamnine u iznosu 350,00 kn.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije ima samac ili obitelj koji koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora i ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona o socijalnoj skrbi.

Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2), uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije priznaje se mjesečno do maksimalno 200,00 kuna, plaćanjem na račun isporučitelja električne energije uz predočenje šestomjesečnog obračuna akontacije.

Korisnik je obvezan predočiti polugodišnji obračun utroška električne energije.

Samac ili obitelj koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije.

7. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Članak 22.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade može ostvariti vlasnik ili korisnik stambenog prostora ukoliko ispunjava uvjet prihoda iz članka 13. Odluke i ukoliko koristi stambeni prostor manje ili jednake površine: 35 m2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2), uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2.

Pravo na oslobođenje od plaćanje komunalne naknade odobrava se u cijelosti.

Samac ili obitelj koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade.

8. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza

Članak 23.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju samac ili članovi obitelji ako ispunjavaju uvjet prihoda.

Pravo na besplatan prijevoz ne mogu ostvariti samac ili obitelj koji u vlasništvu imaju više od jedno osobno vozilo ili teretno vozilo.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik može ostvariti na linijama unutar zona na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Pravo na besplatan prijevoz iz stavka 1. ovog članka nema zaposlena osoba te radno sposobna osoba ako se uredno ne prijavljuje na Zavod za zapošljavanje.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruje nositelj prava ako ispunjava poseban uvjet.

Članak 24.

Pravo na subvencioniranje stvarne cijene vozne karte u javnom gradskom prijevozu imaju osobe starije od 65 godina, a cijenu utvrđuje posebnom odlukom KD Autotrolej.

Pravo na besplatan javni prijevoz imaju:

- dobrovoljni darovatelji krvi i to:

- muškarac s 40 ili više darovanja

- žena s 25 ili više darovanja

- slijepe i gluhe osobe

- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize

- osobe oboljele od multiple skleroze

- dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici

- osobe koje su u pratnji invalidnih osoba ukoliko invalidna osoba ne može samostalno koristiti sredstva javnog prijevoza

Status dobrovoljnog darovatelja krvi dokazuje se ispravom Hrvatskog Crvenog križa.

Pravo na besplatni javni prijevoz nema osoba kojoj to pravo pripada po nekoj drugoj osnovi.

Članak 25.

Pravo na besplatnu mjesečnu kartu za javni prijevoz može ostvariti učenik i student čija obitelj ispunjava uvjet prihoda ili poseban uvjet.

Pravo na besplatan prijevoz posebno organiziran od strane Općine ostvaruje dijete s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koje ne može samostalno bez nadzora odrasle osobe putovati u ustanove predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Status učenika ili studenta izvan područja Općine dokazuje se potvrdom škole ili fakulteta.

Student ostvaruje pravo na besplatan prijevoz na način da Općina Viškovo podmiruje dio cijene javnog prijevoza koju student plaća kao korisnik studentske karte (40% ukupne cijene karte).

Članak 26.

Pravo na besplatni prijevoz u pravilu vrijedi:

- za redovne učenike do 30. lipnja

- za redovne studente do 30. rujna izuzev mjeseca kolovoza - izvanredno za učenike

za mjesec srpanj - kolovoz odnosno za studente kolovoz ukoliko obavljaju praksu, o čemu su dužni dostaviti potvrdu

- za ostale korisnike do konca kalendarske godine.

Članak 27.

Učenici i studenti, kao korisnici besplatnog prijevoza dužni su radi ostvarenja prava korištenja besplatnog prijevoza dostaviti potrebne isprave i dokaze o kojima ovisi ostvarivanje tog prava početkom svake školske odnosno akademske godine.

9. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova do iznosa 6.000,00 kn (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora), odnosno osobe kojima se ne može utvrditi prebivalište, a smrt je nastupila na području Općine.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni račun pogrebnom poduzeću koje je ukop izvršilo.

10. Pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga

Članak 29.

Sukladno Odluci Skupštine KD Čistoća i KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga odvoza kućnog smeća i utroška vode za domaćinstvo mogu ostvariti korisnici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. Socijalni uvjet

2. Uvjet prihoda

-samac do 2.000.00 kn

-dvočlana obitelj do 2.900,0 kn

-tročlana obitelj do 3.900,00 kn

-četvoročlana obitelj do 5.000,00 kn

-ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 700,00 kn.

3. Poseban uvjet

Samac ili obitelj koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga.

12. Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve

Članak 30.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve može ostvariti vlasnik ili korisnik stambenog prostora ukoliko ispunjava uvjet prihoda iz članka 13. Odluke i ukoliko koristi stambeni prostor manje ili jednake površine: 35 m2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2), uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve, odnobrava se u cijelosti plaćanjem računa ovlaštenog upravitelja zgrade temeljem izdanih računa.

Samac ili obitelj koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve.

13. Sufinanciranje i besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama

Članak 31.

Pravo na besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama (100% troška nastavnog osoblja) imaju učenici sa prebivalištem na području Općine, čiji roditelji ispunjavaju uvjet prihoda ili poseban uvjet - udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 32.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se temeljem pisanog zahtjeva stranke, a u iznimnim situacijama po službenoj dužnosti.

Članak 33.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći se podnosi Upravnom odjelu.

Zahtjev se podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava podnositelj je dužan predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava.

Članak 34.

Upravni odjel Općine provest će postupak i donijeti upravni akt kojim odlučuje o pravu u rokovima utvrđenim zakonskim propisima.

Upravni odjel će, u slučaju nedostajuće dokumentacije, zatražiti da podnositelj zahtjeva u roku 8 dana dopuni zahtjev.

O žalbi protiv akta Upravnog odjela Općine odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 35.

U tijeku ostvarivanja prava, korisnik je u pravilu dužan najmanje jednom godišnje ili po zahtjevu Upravnog odjela dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Korisnik prava je dužan prijaviti nadležnom Upravnom odjelu Općine svaku promjenu koja uvjetuje gubitak ili promjenu u korištenju prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 36.

Obrasci za podnošenje zahtjeva sa popisom odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje

prava utvrđenih ovom Odlukom podižu se u Upravnom odjelu ureda načelnika Općine ili se mogu koristiti sa web portala Općine.

Članak 37.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisan ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravni način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 38.

Upravni odjel dužan je sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi Primorsko- goranske županije voditi propisanu evidenciju i dokumentaciju te o tome dostavljati izvješća.

Izvješća se dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/11), osim odredbi članka 27. stavak 1. točke 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 te stavak 2 i članaka 28., 29., 30., 31., 33., 34. i 35. stavak 1. koje ostaju na snazi do donošenja Odluke o posebnim oblicima pomoći.

Klasa: 021-04/11-01/17

Ur. broj: 2170-09-11-01-5

Viškovo, 28. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr