SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

54.

Na temelju čl. 209. st.2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), članaka 59. do 64. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09), Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Narodne novine« broj 109/11) i prijedloga Ponikve d.o.o., Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, rokovi za priključenje, naknada za priključenje, način plaćanja naknade, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina i prekršajne odredbe.

Komunalnim vodnim građevinama upravljaju Ponikve d.o.o.

II. ZNAČENJE IZRAZA I POJMOVA

Članak 2.

(1) Komunalne vodne građevine su:

. građevine za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodopskrbna mreža

. građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge pripadajuće građevine ovim nabrojenim građevinama te sekundarna mreža.

(2) Korisnik vodnih usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s Ponikve d.o.o. sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

(3) Priključak na građevinu javne vodoopskrbe čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi.

(4) Izmještanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

(5) Razdvajanje (odvojenje) vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(6) Priključak na građevine javne odvodnje smatra se točka priključenja na revizijskom oknu na kanalizacijskom kolektoru ili direktno na kanalizacijskom kolektoru. Priključak se može izvesti gravitacijski ili tlačno.

(7) Izmještanje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

(8) Razdvajanje (odvojenje) kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(9) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi pod određenim brojem, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

(10) Građevinom se smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalan postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom koji nastao građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora.

(11) Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Članak 3.

Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) ima ugrađen vodomjer.

Članak 4.

Radove priključenja izvodi Ponikve d.o.o. odnosno pravna ili fizička osoba s kojom Ponikve d.o.o. sklope ugovor o izvođenju radova. Stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Način priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje javni isporučitelj vodnih usluga u općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Članak 5.

Vlasnik poljoprivredne nekretnine može priključiti istu na komunalne vodne građevine uz suglasnost jedinice lokalne samouprave u slučaju kada postoje tehničko-tehnološki uvjeti za to.

Poljoprivredni priključak je isključivo privremenog karaktera. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe, nadležni odjel u jedinici lokalne samouprave odmah će izdati nalog isporučitelju komunalne vodne usluge o obustavi usluge i fizičkom uklanjanju priključka.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Vlasnik/investitor (podnositelj zahtjeva) podnosi zahtjev za priključenje građevine ili druge nekretnine Ponikvi d.o.o.

Uz zahtjev za priključenje dužan je priložiti sljedeće dokumente:

1. kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji

2. kopiju pravomoćne lokacijske dozvole (osim za zahvate u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola)

3. kopiju katastarskog plana 1:1000

4. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste

5. vlasnički list (kupoprodajni ugovor)

6. kopiju osobne iskaznice i OIB

7. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje

8. potvrda o plaćanju naknade za priključenje na komunalne vodne građevine

Članak 7.

Ponikve d.o.o. i podnositelj zahtjeva sklopit će ugovor o isporuci komunalne vodne usluge ako postoje tehničko- tehnološki uvjeti za priključenje i ako je podnositelj zahtjeva priložio sve dokumente utvrđene u čl. 6. ove Odluke.

Potvrdu o plaćanju naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, iz čl.6. ove Odluke daje Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 8.

U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne.

U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne sabirne jame za građevinu izgrađenu do 500 m zračne linije do mora odnosno nepropusne septičke taložnice za građevinu izgrađenu na udaljenosti većoj od 500 m od linije mora.

Sabirna jama i septička taložnica mora imati atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 9.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

1. stambene građevine - 12 mjeseci počevši od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje

2. poslovne građevine (za obavljanje djelatnosti) - 6 mjeseci počevši od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje

Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, vlasnik građevine je dužan sve dosadašnje instalacije koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije.

Članak 10.

Ako vlasnik građevine ili druge nekretnine ne priključi istu na komunalne vodne građevine u skladu s odredbom čl. 9. ove Odluke, na prijedlog Ponikve d.o.o. Općina Omišalj će donijeti rješenje o obvezi priključenja predmetne građevine na teret vlasnika/invetitora.

Protiv rješenja iz st.1. ovog članka vlasnik/investitor ima pravo žalbe upravnom tijelu nadležnom za gospodarstvo u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 11.

U slučajevima gdje je izgrađen sustav javne odvodnje priključenje građevine ili druge nekretnine na vodoopskrbnu mrežu uvjetovano je priključenjem na sustav javne odvodnje.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 12.

Obveznik naknade za priključenje je investitor/vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio nekretnine zasebno.

Članak 13.

Visina naknade za priključenje ovisno o površini i namjeni obračunava se kako slijedi:

Članak 14.

Općinsko vijeće Općine Omišalj može potpuno ili djelomično osloboditi investitora/vlasnika građevine od obveze plaćanja naknade za priključenje građevina namijenjenih zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, te predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Plaćanja naknade za priključenje mogu se djelomično ili potpuno oslobodititi i građevine koje za potrebe obavljanja djelatnosti grade trgovačka društva i javne ustanove u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Omišalj, Primorsko-goranske županije ili Republike Hrvatske.

Članak 15.

Plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine u potpunosti se oslobađaju:

-Korisnici prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Omišalj sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, kada se radi o priključenju građevine koja se koristi za njihovo stalno stanovanje.

-HRVI iz Domovinskog rata od I do X skupine oštećenja organizma i članovi obitelji poginulog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određeni sukladno Zakonu kojim se uređuju prava Hrvatskih branitelja, kojima je Općina Omišalj ustupila zemljište bez naknade radi stambenog zbrinjavanja. Oslobađanje se odnosi na jedan stan kao posebni dio nekretnine, odnosno stambenu zgradu bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine.

VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 16.

Obračun i naplatu naknade za priključenje vrši Upravni odjel Općine Omišalj.

Naknada za priključenje plaća se Općini Omišalj odjednom, najkasnije u roku 8 dana od dana izvršnosti Rješenja o plaćanju naknade za priključenje.

VII. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 17.

Naknada za priključenje je prihod Općine Omišalj i koristi se za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u skladu s Planom gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 18.

U slučaju da gradnja komunalnih vodnih građevina nije predviđena Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, vlasnik /investitor građevine ili druge nekretnine koju bi priključio na komunalnu vodnu građevinu, može sudjelovati u financiranju gradnje komunalne vodne građevine. Vlasnik /investitor građevine ili druge nekretnine ima pravo na povrat uloženih sredstava prema uvjetima utvrđenim u ugovoru sklopljenom s Općinom Omišalj. Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze, a osobito rok vraćanja sredstava koji ne smije biti duži od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

1. ako ne priključi građevinu ili drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima utvrđenim u čl. 9. Odluke

2. ako građevinu ili drugu nekretninu priključi protivno tehničko-tehnološkim uvjetima koje utvrđuje javni isporučitelj vodne usluge

3. ako građevinu ili drugu nekretninu nelegalno priključi (bez podnošenja zahtjeva i utvrđivanja uvjeta priključenja)

Za prekršaje iz st.1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz st.1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz st.1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih i oborinskih voda i opskrbe pitkom vodom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/02 i 15/02).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/53

Ur. broj: 2142-06-11-01-2

Omišalj, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr