SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

47.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispr. i 90/11), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03- ispr., 87/09, 88/10 i 61/11), članka 74. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 124/10), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj 8. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u prosvjeti, kulturi,
informiranju i sportu za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom stvaraju se preduvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

-predškolskom odgoju

-osnovnom školstvu

-srednjem i visokom obrazovanju

-kulturi

-sportu i tehničkoj kulturi

-informiranju

-slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu

-kapitalnom ulaganju u objekte društvenog standarda.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorije korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi.

Članak 3.

U 2012. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave Otoka Krka

2. Programe Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

4. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe tehničke kulture od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

6. Programe informiranja stanovništva Općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o Općini Omišalj.

7. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2012. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel Općine Omišalj sukladno Planu raspodjele sredstava Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2142-06-11-01-8

Omišalj, 8. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr