SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

56.

Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 59. i 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti priključenja na komunalne vodne građevine, rokovi priključenja, naknada za priključenje, način plaćanja naknade i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

Članak 3.

(1) Priključkom na sustav javne vodoopskrbe smatra se dio cjevovoda od svakog posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu do spoja na ulični cjevovod, vodomjer, ventili i svi potrebni spojni komadi.

(2) Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od svakog posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu do revizijskog okna, odnosno do spoja na kanalizacijski kolektor (reviziono okno ili direktno na cijev).

Članak 4.

(1) Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu, kao i održavanje samog priključka u stanju funkcionalne sposobnosti, u dijelu od spoja na ulični cjevovod do vodomjera, uključivo i vodomjer, odnosno do sekundarnog revizionog okna, obavlja trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk.

(2) Trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk utvrđuje način priključenja na komunalnu infrastrukturu, te utvrđuje postupak i tehničko-tehnološke uvjete za izvedbu priključka.

(3) Troškove rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka snosi vlasnik građevine.

Članak 5.

(1) Ukoliko je zbog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu potrebno izvršiti prekop javne površine, podnositelj zahtjeva za prekop snosi troškove prekopa javne površine i sanacije prekopa javne površine, prema uvjetima koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Ukoliko se zbog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu izvodi prekop na asfaltiranoj javnoj površini, prije ishođenja suglasnosti za prekop javne površine, podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti naknadu

za asfaltiranje prekopa javne površine, u visini stvarnih troškova koje utvrđuje Načelnik Općine Malinska-Dubašnica za tekuću godinu, prema tržišnim cijenama za navedene radove.

(3) Najmanja obračunska jedinica za obračun troškova asfaltiranja prekopa je 1 m2.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

(1) Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom ili odvodnju otpadnih, te privremeno priključenje zemljišta poljoprivredne namjene na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom se izvodi na zahtjev vlasnika građevine, odnosno vlasnika zemljišta poljoprivredne namjene.

(2) Vlasnik građevine ili zemljišta poljoprivredne namjene podnosi zahtjev za priključenje trgovačkom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk.

Članak 7.

(1) Trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk i podnositelj zahtjeva zaključit će Ugovor o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom ili na sustav odvodnje otpadnih voda ili ugovor o privremenom priključenju zemljišta poljoprivredne namjene na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, ako postoje tehničko - tehnološki uvjeti za priključenje i uz prethodnu suglasnost Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Suglasnost Općine Malinska-Dubašnica izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica po podmirenju naknade za priključenje svih posebnih dijelova zgrade koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu u građevini koja se priključuje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

III. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 8.

(1) Osim troškova iz članaka 4. i 5. ove Odluke, vlasnik građevine dužan je platiti naknadu za priključenje koja se plaća na osnovu neto korisne površine temeljem članka 61. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, a koja iznosi:

-1.900,00 kn za stambenu zgradu površine do 200 m2, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,

-1.900,00 kn, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2,

-3.400,00 kn za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,

-3.400,00 kn, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2,

-7.600,00 kn, za stambenu zgradu površine preko 400 m2, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,

-7.600,00 kn, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2,

-15.200,00 kn, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2,

-2.300,00 kn, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu,

-2.300,00 kn, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene,

-1.500,00 kn, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini,

-7.600,00 kn, za priključenje zgrada/građevina športsko- rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.) i

-1.500,00 kn, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

(2) U slučaju da je obveznik iz stavka 1. ovog članka ujedno i investitor izgradnje komunalnih vodnih građevina, oslobađa se od plaćanja naknade iz prethodnog stavka, ukoliko je vrijednost investicije veća od visine naknade za priključenje iz prethodnog stavka.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka međusobni odnosi između Općine i investitora reguliraju se posebnim ugovorom.

Članak 9.

Na zahtjev obveznika, Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica može djelomično ili u potpunosti osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica i Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju komunalnih otpadnih voda plaća se odjednom.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 11.

(1) Kada se stvore uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu, vlasnik ili investitor građevine obvezan je predmetnu građevinu priključiti na objekte komunalne infrastrukture nakon primitka pisane obavijesti o nastaloj okolnosti od strane trgovačkog društva »Ponikve« d.o.o. Krk ili Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska- Dubašnica najkasnije u roku od:

-12 mjeseci za objekte stambene namjene i

-6 mjeseci za objekte poslovne namjene.

(2) Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je sve dotadašnje instalacije i uređaje koji se više neće koristiti, odstraniti i sanirati.

Članak 12.

U naseljima ili ulicama gdje je sustav javne odvodnje otpadnih voda izgrađen, vlasnik ili investitor građevine dužan je priključiti građevinu na sustav javne odvodnje otpadnih voda prije početka korištenja same građevine.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, ukoliko vlasnik građevine ne priključi građevinu na sustav komu

nalne infrastrukture u rokovima određenim člancima 11. i 12. ove Odluke.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

1. ako ne priključi građevinu ili drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima utvrđenim u članku 11. ove Odluke

2. ako građevinu ili drugu nekretninu priključi protivno tehničko-tehnološkim uvjetima koje utvrđuje javni isporučitelj vodne usluge

3. ako građevinu ili drugu nekretninu nelegalno priključi (bez podnošenja zahtjeva i utvrđivanja uvjeta priključenja)

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna

(3) Za prekršaje iz st. 1 ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 2.500,00 do 5.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-46

Malinska, 28. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr