SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

49.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o obnovi trajnih nasada

Članak 1.

Općina Malinska - Dubašnica će sufinancirati nabavu sadnica maslina, voćnih sadnica i loznih cijepova i obnovu trajnih nasada u Općini Malinska - Dubašnica kako slijedi:

-podizanje novih trajnih nasada financira se sa 2/3 iznosa do iznosa od maksimalnog iznosa od 60,00 kn po sadnici maslina, voćnih sadnica i loznih cijepova,

-podizanje novih trajnih nasada autohtonih sorti maslina financira se sa iznosom od 100,00 kn po »batici« (uzgojenoj sadnici iz korjena) i

-obnova trajnih nasada maslina kultiviranjem starih zapuštenih maslina financira se sa iznosom od 200,00 kn po stablu masline.

Članak 2.

Sufinanciranje iz točke 1. ove odluke može ostvariti fizička ili pravna osoba za obnovu i podizanje trajnih nasada na području Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave sadnog materijala stranka potencijalni korisnik dužan je dostaviti:

. dokaz o kupnji sadnog materijala (račun u izvorniku),

. ispunjeni zahtjev za sufinanciranje nabave sadnog materijala ili zahtjev za financiranje obnove trajnog nasada,

. dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta na česticama na kojima je predviđena sadnja ili obnova trajnog nasada (vlasnički ili posjedovni list) i

. dokaz o registraciji za pravnu osobu (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda) ili uvjerenje o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice za fizičku osobu.

Zahtjev za financiranje nabave sadnog materijala predaje se nakon nabave sadnog materijala, a zahtjev za financiranje obnove trajnog nasada prije izvršene obnove.

Članak 4.

Zahtjeve za financiranje nabave ili obnove trajnih nasada razmatra i daje mišljenje Komisija koja zapisnički utvrđuje činjenicu da je izvršena sadnja sadnog materijala ili da je izvršena obnova trajnog nasada i druge bitne činjenice.

Komisija iz stavka 1. ovog članka broji tri člana koje imenuje Općinski načelnik iz članova Udruge maslinara i stručnih osoba.

Isplata poticaja iz članka 1. vrši se po ishođenom pozitivnom mišljenju Komisije.

Članak 5.

Sredstva za sufinanciranje nabave sadnica osigurana su na poziciji 34. Proračuna Općine Malinska - Dubašnica. Sufinanciranje iz točke 1. ove Odluke vrši se bez količinskog ograničenja do iskorištenja raspoloživih sredstva u Proračunu.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni Odjel Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o sufinanciranju nabave sadnica (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 11/11).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-36

Malinska, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr