SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

37.

Na temelju članka 78. stavak 1. i članka 127. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja UPU 1
- Malinska, Radići (GP-1)

Članak 1.

Članak3. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 58/09) - u nastavku: Odluka, mijenja se i glasi:

»Plan se izrađuje se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine» broj 148/10), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica («Službene novine Primorsko - goranske županije» broj 13/04, 14/06 i 38/09).«

Članak 2.

Članak12. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (GP-1) mijenja se i glasi:

»Za izradu Plana utvrđuju se rokovi kako slijedi:

-dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

-izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 70 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

-izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 100 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

-javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 45 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.«

Članak 3.

Članak 13. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (GP-1) mijenja se i glasi:

»Do donošenja ovog Plana, odnosno najkasnije do 29. prosinca 2012. godine, utvrđuje se zabrana izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja za građenja novih građevina osim za nekretnine iz stavka 1. i 3. članka 127. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.«

Članak 4.

Članak 14. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (GP-1) mijenja se i glasi:

»Sredstva za izradu Plana osigurat će se u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica za 2012. godinu.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«».

Klasa: 350-03/09-02/2

Ur. broj: 2142/05-01-11-30

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr