SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Komunalna naknada 2.000.000,00

Naknada za groblje 41.000,00

Višak prihoda od naknade za groblje iz Proračuna za 2010. 12.443,65

Naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru 120.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica 1.660.556,35

Boravišna pristojba 490.000,00


UKUPNO: 4.324.000,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:


ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA


Odvoženje otpada s javnih površina 470.000,00

1. Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje javnih površina ručnim pometanjem, prema sljedećem rasporedu:

-ulica Obala do hotela Maestral, parkiralište Markat, Jaz, Radnička ulica, Ulica Lina Bolmarčića, Dubašljanska ulica od raskrsnice za Haludovo do vulkanizera, Ulica Joakima Tončića prema Ulici Obala, Ulica Mihovila Radića, auto

busna stanica i parkiralište ispred poslovnog centra Polje, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do hotela Malin, svakodnevno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca;

-Ulica Kralja Tomislava od hotela Malin do Ulice Dub, cesta uz more od hotela Malin prema naselju Dub dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, u ostalom razdoblju 2 - 3 puta mjesečno;

-Ulica Dub i javne površine u apartmanskom naselju Dub - dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna,

-okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska ulica od kružnog toka do vulkanizera i ulica Sv. Apolinara, dva puta tjedno od 1. siječnja do 31. prosinca;
ostalo po potrebi.

2. U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tjedni angažman pometačice od 30 radnih sati, koja se prema potrebi i
mogućnostima raspoređuje na čišćenje slijedećih ulica:

Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica, Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica Lina Bolmarčića, Radnička ulica,
Kvarnerska ulica, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do ulice Dub, Ulica Joakima Tončića (prema Ulici Obala) i
Ulica Slavka Pančića, županijske ceste od raskrsnice u Milčetićima do Porta i naselje Porat. U preostalom periodu
pometačica se angažira prema potrebi.

3. Svakodnevno pražnjenje košića za smeće, a po potrebi i češće;

4. Pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslovi.


Higijenski servis 5.000,00


Dezinsekcija i deratizacija i nadzor nad provođenjem mjera DDT-a 76.000,00


UKUPNO: 551.000,00ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


-Održavanje zelenih površina prema programu uređenja i održavanja zelenih površina 800.000,00

-Navodnjavanje zelenih površina 115.000,00

-Tekuće održavanje i uređenje morske obale: čišćenje plaža u toku turističke sezone i nasipavanja
plaža pijeskom pred sezonu, održavanje rukohvata i prilaza moru 600.000,00

-Zakup kemijskih WC kabina koje se postavljaju na plažama u toku turističke sezone 100.000,00

-Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka 28.000,00

-Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostali potrebni nepredviđeni zahvati na
održavanju komunalne infrastrukture koji se pojave tokom godine 35.000,00

-Održavanje komunalne opreme: farbanje klupa, koševa, zamjena uništenih dijelova komunalne
opreme i sl. 95.000,00


UKUPNO: 1.773.000,00NERAZVRSTANE CESTE:


-Tekuće i investicijsko održavanje prometnih površina, sanacija udarnih rupa, održavanje
horizontalne signalizacije, čišćenje slivnika oborinske odvodnje 500.000,00

-Održavanje protupožarnih putova 220.000,00


UKUPNO: 720.000,00GROBLJA:


-Tekuće održavanje groblja na području Općine Malinska-Dubašnica 40.000,00


UKUPNO: 40.000,00JAVNA RASVJETA:


-Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 780.000,00

-Održavanje javne rasvjete 300.000,00

-Inženjering i konzalting u elektrotehnici 100.000,00

-Novogodišnja dekorativna rasvjeta 60.000,00


UKUPNO: 1.240.000,00


Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaju važiti odredbe Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/10).

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-32

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr