SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

34.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2011. godini za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu,

-održavanje čistoće i

-odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


-komunalnog doprinosa 6.148.050,28

-viška prihoda od komunalnog doprinosa iz Proračuna za 2010. 1.340.090,43

-naknade za koncesije 250.000,00

-naknade za koncesije na pomorskom dobru 40.000,00

-sredstava od ustupljenog poreza na dohodak 1.830.745,48

-kapitalne pomoći iz državnog proračuna 800.000,00

-kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 35.000,00

-kapitalne pomoći od neprofitnih organizacija 442.000,00

-prihoda od prodaje nefinancijske imovine 183.932,72


UKUPNO: 11.069.818,91


za namjene kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE


1. nabava sitnog inventara za javne površine

(klupe, koševi za smeće, stupići i ostala oprema javnih površina) 40.000,00


2. nabava komunalne opreme za javne površine

(totemi - oznake područja Općine) 50.000,00


3. uređenje Jaza 650.000,00


4. uređenje morske obale: izgradnja i proširenje površina za sunčanje

-Plaža Cuklićevo - nastavak uređenja

-Vantačići - Riva 630.000,00


5. nabava sitnog inventara za plaže (psihološke linije) 9.000,00


6. izrada potrebne prostorno planske dokumentacije:

-UPU 1 - Malinska 529.818,91

-UPU 3 - Dobrinčevo

-UPU 4 - Rova

-UPU 9 - Radna zona Sveti Vid - Sjever

-UPU 11 - Radna zona Barušići

-Konzervatorska podloga

-Program ukupnog razvoja

-Prometna studija naselja Malinska


7. Izrada katastarskih podloga 7.000,00


8. otkup zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture 2.627.000,00


9. Rekonstrukcija javnog sanitarnog čvora na Markatu 265.000,00


10. Izgradnja sportskih sadržaja u zoni športsko - rekreacijske namjene R1-4 Bogovići 100.000,00


11. Izgradnja građevine za potrebe komunalnih društava, projektiranje 30.000,00


UKUPNO: 4.937.818,91


2. NERAZVRSTANE CESTE


1. Asfaltiranje i uređenje cesta 850.000,00


-Probijanje prometnice u Barušićima

-Sv.Vid (dvosmjerna cesta na z.č. 4313/1,2 i 247/2,3,4,5,6,7,12 k.o. Miholjice)

-Izgradnja parkirališta u ulici Frana Supila

-Asfaltiranje odvojka ulice Branka Fučića

-Izgradnja prolaza - stepeništa u odvojku ulice Slavka Pančića

-Asfaltiranje ceste Sabljić - Strilčić

-Asfaltiranje Odvojka ulice Črni Pesak

-Asfaltiranje Odvojka ulice Lišina

-Asfaltiranje nerazvrstane ceste iznad kapelice u Portu, prvi odvojak desno

-Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Sv.Antonu - Tarencijevo

-Asfaltiranje nerazvrstane ceste u Oštrobradić - Peškovac

-Asfaltiranje odvojka obilaznice Sv.Vid


2. Dodatna ulaganja na cestama 1.800.000,00


-Asfaltiranje prometnice u selu Vantačići (stari dio naselja)


-Proširenje i asfaltiranje ulice Žubra

-Asfaltiranje županijske ceste od raskrsnice Milčetić do spoja s ulicom Zvezdan

-Asfaltiranje ulice Ivana Milčetića Matine

-Asfaltiranje ulice Priko poja

-Proširenje dijela Dubašljanske ulice, asfaltiranje i izgradnja nogostupa

-Asfaltiranje ulice Obala u dijelu od vile Zore do uvale Draga

-Asfaltiranje dijela nerazvrstane ulice Milčetić - Milovčić

-Asfaltiranje ulice u Sv.Antonu

-Asfaltiranje prometnice sela Turčić


3. Rekonstrukcija raskrsnice u Milčetićima - kapitalna donacija 142.000,00


4. Sitan inventar 80.000,00


UKUPNO: 2.872.000,00


3. OBILAZNICA SV. VID


Izgradnja završne faze obilaznice Sv. Vida - kružni tok


UKUPNO: 200.000,00


4. PARKIRALIŠTE U PORTU


Izgradnja parkirališta i prometnice kod samostana u Portu


UKUPNO: 1.900.000,00


5. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

-preuzimanje izgrađenog sustava odvodnje oborinskih voda od Ponikve d.o.o. Krk

-ulica Karinovo

-Bodulska ulica

-centar Malinske (ispred PBZ) - projektiranje


UKUPNO: 450.000,00


6. JAVNA RASVJETA


1. Proširenje javne rasvjete 610.000,00


Malinska


-Izmještanje kandelabera iz privatne parcele u ulici Mihovila Radića (Nagib)

-Odvojak Kvarnerske - ugradnja kandelabera sa lampom na postojeći temelj

-Ulica Jaz - Malinska postaviti stup sa dvije lampe

-Ulica Kralja Tomislava postavljanje dva kandelabera sa svjetiljkama

-Ulica I.M.Matine - ugradnja energetskog kabela za javnu rasvjetu
Porat


-Porat, ulica iza trafostanice (na ulazu u Porat) ugradnja jednog kandelabera sa svjetiljkom

-Porat - postavljanje stupa javne rasvjete iznad kapelice i kod br. 44 A

-Porat, Rudina - ugradnja energetskog kabela za javnu rasvjetu
Bogovići


-Ulica Sv. Apolinara, zamjena dotrajalih lampi

-Ulica Novo Naselje, izrada temelja i postavljanje tri stupa javne rasvjete sa svjetiljkama i ugradnja energetskog kabela za javnu rasvjetu
Vantačići


-Maslinska ulica, kod kbr. 25, polaganje elektroenergetskog kabela, postavljanje stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

-Ulica Duhljica, kod br.18, postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

-Spoj ulica Maslinska i Žubra izrada zračne mreže za spoj sa Maslinskom ulicom

-Odvojak Črni Pesak polaganje elektroenergetskog kabela javne rasvjete, izrada temelja i postavljanje stupa sa svjetiljkom

-Postavljanje brončanih stupova javne rasvjete u uvali

-Ulica Novina, postavljanje dva stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

-Odvojak ulice Lišina - ugradnja energetskog kabela za javnu rasvjetu
Milčetići


-TS Milčetići (prema Karinovu i prema Milčetićima), postavljanje četiri stupa sa svjetiljkama

-TS Milčetići prema Bodulskoj ulici, polaganje kabela javne rasvjete, izrada temelja i ugradnja stupova sa svjetiljkama

-Postavljanje četiri stupa javne rasvjete (Karinovo - Riječka ulica)
Zidarići


-Ulica Mate Balote kbr. 7. iskop za stup javne rasvjete, polaganje elektroenergetskog kabela, izrada temelja, ugradnja jednog stupa sa svjetiljkom

-Riječka ulica, na spoju sa Jadranskom, postavljanje jednog kandelabera sa svjetiljkom

-Zidarići, izlaz na ulicu Braće Turčić, polaganje kabela javne rasvjete, izrada temelja i ugradnja stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

-Ulica Grič - ugradnja energetskog kabela za javnu rasvjetu
Sveti Vid


-Sv. Vid kbr.1, polaganje kabela javne rasvjete i izrada temelja, ugradnja stupova sa svjetiljkama

-Ulica Novine postavljanje stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

-ugradnja energetskog kabela za javnu rasvjetu
Sabljići


-Sabljići postavljanje tri lampe na postojeće stupove
Sveti Ivan


-Sv.Ivan, put prema radio stanici, postavljanje svjetiljke na postojeći stup
Sveti Anton


-Postavljanje lampe na postojeći stup kod kbr.29

-Postavljanje lampe iza raskršća SV. Anton - Sabljići kod kbr. 31
Žgombići


-Postavljanje lampe na stup kraj kbr.35A
Oštrobradići


-Postavljanje tri rasvjetna tijela (područje Peškovac)
Ljutići


-Postavljanje rasvjetnog tijela na ulazu u naselje Ljutići
Obalni Put


Polaganje elektroenergetskog kabela, izrada temelja i ugradnja stupova javne rasvjete sa svjetiljkama na obalnom putu, na dionice od Vrtače do Cuklićeva


2. Inženjering i konzalting u elektrotehnici 100.000,00


UKUPNO: 710.000,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz sredstava HBOR-a u iznosu od 151.000,00 kn za namjenu sanacije odlagališta Treskavac i financiranje ekološkog zasnovanog sustava zbrinjavanja otpada na otoku Krku.

Članak 4.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 11.220.818,91 kn.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaju važiti odredbe Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/10).

Članak 6.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godine stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa-: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-31

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr