SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

32.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 9. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u kulturi Općine
Malinska - Dubašnica za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Program) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj / 10), sljedeće točke mijenjaju se i glase:


2.1 Obilježavanje dana Sv. Nikole 35.000,00 kn


2.4 Godišnji program kulturnih priredbi 440.000,00 kn


2.6 Zbornik radova sa Međunarodnog
znanstvenog skupa o životu i djelu
Branka Fučića 122.000,00 kn


3.1 Izdaci za očuvanje kulturne baštine 50.000,00 kn


Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-27

Malinska, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr