SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

66.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09), članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 20. prosinca 2011. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o visini koeficijenta za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visine koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika JUO-a Općine Fužine.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Visina koeficijenata iz članka 1. ove Odluke iznosi kako slijedi:

Red.br. RADNO MJESTO koef.


1. Radna mjesta 1. klasifikacijskog ranga 4,50

2. Radna mjesta 4. klasifikacijskog ranga 3,70

3. Radna mjesta 6. klasifikacijskog ranga 2,80

4. Radna mjesta 8. klasifikacijskog ranga 2,51

5. Radna mjesta 10. klasifikacijskog ranga 2,50

6. Radna mjesta 11. klasifikacijskog ranga 2,00

7. Radno mjesto 11. klasifikacijskog ranga -

- računovodstveni referent 1,70

8. Radna mjesta 12. klasifikacijskog ranga 1,40

9. Radna mjesta 13. klasifikacijskog ranga 1,00

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za izračun plaća djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine klasa: 022-05/07-01/01, ur. broj: 2112/03-02-07-38 od 17. 1. 2007. te Izmjene i dopune iste klasa: 022-05/07-01/29 ur. broj: 2112/03-02-07-14 od 26. studenoga 2007.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-13

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr