SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

64.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika
i zamjenika Općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

Članak 3.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće Općinskog načelnika 5,20

- za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika 4,40.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u općinskim upravnim tijelima.

Članak 5.

Dužnosnici druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim aktima Općine Fužine kojima su utvrđena prava službenika i namještenika, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/2010.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-11

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr