SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE

58.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/09, 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Fužine za 2012. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja programa, opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa tijekom 2012. godine.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

Plan

1. Komunalna naknada 2.200.000,00 kn

2. Grobna naknada 105.000,00 kn

3. Ostali prihodi 234.700,00 kn


UKUPNO IZVORI: 2.539.700,00 kn

III. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 3.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine čine ove komunalne djelatnosti:

Plan

1. Održavanje čistoće javnih površina 250.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina koje

nisu zelene površine 140.000,00 kn

3. Održavanje javnih zelenih površina 250.000,00 kn

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00 kn

5. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta 350.000,00 kn

6. Održavanje javne rasvjete 360.000,00 kn

7. Održavanje javnih objekata 395.000,00 kn

8. Održavanje groblja 100.000,00 kn

9. Zaštita okoliša 167.000,00 kn

10. Ostale komunalne usluge 327.700,00 kn


UKUPNO PROGRAM: 2.539.700,00 kn

1. Održavanje čistoće obuhvaća:

- održavanje čistoće javnih površina kao što su parkovi, trgovi i igrališta (centar naselja Fužine, Vrata i Lič, Park

Dr. Franje Račkog, park željezničke postaje Fužine, igralište Lič, igralište kod Vatrogasnog doma Vrata, igralište pod branom, košarkaško igralište Fužine),

- održavanje čistoće šetnica koje prolaze kroz naselja i mjesta,

- održavanje otvorenih kanala uz prometnice,

- održavanje čistoće kontejnera za smeće,

- održavanje klupa i betonskih vaza,

- redovito čišćenje travnjaka,

- prikupljanje otpada i odvoz na deponij.

2. Održavanje javnih površina koje nisu zelene površine obuhvaća:

- održavanje trgova i parking prostora,

- održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje,

- održavanje signalizacije na cestama i ulicama,

- održavanje natpisnih oznaka ulica i trgova,

- održavanje pješačkih staza i zona,

- održavanje klupa, stolova i druge opreme,

- čišćenje odvodne infrastrukture.

3. Održavanje javnih površina obuhvaća:

- održavanje travnatih površina - košnja,

- održavanje biljnog materijala i stabala,

- dobava, dopuna i sadnja, te održavanje cvjetnih sadnica (proljeće, ljetno).

4. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- popravak asfaltnih i makadamskih cesta što uključuje sanacija udarnih rupa, manja asfaltiranja, nasipavanje materijalom,

- održavanje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste (košenje, sječa raslinja),

- održavanje cijevnih propusta i slivnika na nerazvrstanim cestama (saniranje usjeka, nasipa, uređenje bankina),

- sanacija i uređenje potpornih zidova uz nerazvrstane ceste

5. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

- zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega sa parkirališta, šetnica i prilaznih staza, sa posipavanjem.

6. Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete,

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja),

- blagdanska rasvjeta.

7. Održavanje javnih objekata obuhvaća:

- usluge tekućeg održavanja objekata i opreme (Dom Fužine, mrtvačnica Lič, mrtvačnica Fužine, SRC Gmajna, Dom Lič),

- premije osiguranja, troškovi grijanja, električne energije, komunalnih usluga,

- sitni popravci na održavanju zgrada.

8. Održavanje groblja obuhvaća:

- održavanje zelenih površina na groblju Fužine i Lič,

- održavanje staza i okoliša, infrastrukture groblja Fužine i Lič.

9. Zaštita okoliša obuhvaća:

- provođenje deratizacije i dezinsekcije,

- odvoz krupnog komunalnog otpada,

- veterinarske usluge,

- sanacija i deponiranje komunalnog otpada,

- hitne intervencije.

10. Ostale komunalne usluge obuhvaćaju:

- geodetsko-katastarske usluge, radne akcije na održavanju javnih površina,

- usluga prijevoza vode,

- usluge vještačenja,

- sredstva za oslobađanje od naplate komunalne naknade.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Provedba ovog Programa vršiti će se na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-11-05

Fužine, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=10009&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr